nieuws

Kamerbrief over instelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

02-12-2019

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de instelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof.

Datum: 2 december 2019.
Betreft: Instelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof.

Geachte Voorzitter,

In deze brief informeer ik uw Kamer over de instelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof per 1 november 2019. Dit onafhankelijk Adviescollege kijkt op wetenschappelijke wijze naar de validatie van de Nederlandse meet- en rekenmethodiek. Met de instelling van dit Adviescollege geef ik uitvoering aan de moties Lodders/Geurts en Geurts/Lodders (Kamerstuk 35 300-XIV, nrs. 20 en 22). Opdracht Het ingestelde Adviescollege heeft tot taak te adviseren over de bestaande meeten rekenmethodiek voor de relatie tussen de stikstofuitstoot en de stikstofdepositie. Daarnaast kijkt het Adviescollege naar de meet- en rekenmethodiek in het buitenland (waaronder in ieder geval de Deense, Duitse en Vlaamse methodiek) en de mogelijkheid elementen daarvan over te nemen in Nederland.

Verder zal het Adviescollege adviseren over de vraag of en hoe de bestaande meetnetten voor de stikstofconcentraties in de lucht en voor de droge en natte stikstofdepositie uitgebreid en verbeterd kunnen worden. Tot slot zal het Adviescollege kijken naar de opvolging van de aanbevelingen uit voorgaande reviews van de rekenmodellen voor de relatie tussen de stikstofuitstoot en stikstofdepositie zoals gebruikt in Nederland. Voor de samenstelling van het Adviescollege is zeer specifieke kennis benodigd vanuit verschillende kennisinstellingen. Het gaat om kennis op het gebied van meetnetten, atmosferische processen, econometrie en stikstofmodellen. De wijze waarop het Adviescollege is samengesteld, garandeert de aanwezigheid van deze kennis.

Er is gekozen voor de instelling van een nieuw, eenmalig Adviescollege, met een afgebakende opdracht, omdat de bestaande adviescolleges en -commissies niet geëquipeerd zijn voor de vervulling van deze specifieke taakopdracht. Het betreft een Adviescollege in de zin van artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet Adviescolleges, omdat het aandachtsgebied van de commissie in belangrijke mate betrekking kan hebben op het te voeren beleid.

Samenstelling
Het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof staat onder voorzitterschap van de heer prof. dr. L. Hordijk. Daarnaast zijn de heer prof. dr. ing. J.W. Erisman, de heer dr. H. Eskes, de heer dr. J.C. Hanekamp, de heer prof. dr. M.C. Krol, mevrouw prof. dr. P.F. Levelt, de heer prof. dr. M. Schaap en de heer prof. dr. ir. W. de Vries bereid gevonden om deel te nemen aan dit Adviescollege. Op basis van de beschikbare personen in de benodigde expertisevelden is er een representatief Adviescollege samengesteld.

Resultaten
De werkzaamheden van het Adviescollege worden in twee fasen uitgevoerd, zoals in de brief van 1 november jl. ook is toegelicht. In fase 1 wordt er een eerste inventarisatie gedaan om te bepalen of en welke verbeteringen er nodig zijn, wat de relevantie daarvan is en binnen welke termijn die realiseerbaar zijn. Deze fase wordt uiterlijk in februari 2020 afgerond. In fase 2 worden de eventuele verbetermogelijkheden uitgewerkt zodat deze door het beleid beoordeeld en geïmplementeerd kunnen worden. Hierover zal het Adviescollege in juni 2020 rapporteren.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Oplossingsrichtingen na het PAS

Deze 1-daagse verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
→ Lees meer

Actualiteitenochtend PAS: hoe nu verder na de uitspraak van de Raad van State?

→ Lees meer

Handboek Natuurbeschermingsrecht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in