nieuws

Kamerbrief Beleidsrijkheid van wetsvoorstellen Invoeringswet Omgevingswet en aanvullingswetten

07-11-2019

Minister van Veldhoven stuurt een brief aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en de wetsvoorstellen voor de aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom.

Naar aanleiding van de brief over de beleidsrijkheid van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet en de vier ontwerp-aanvullingsbesluiten 1) heeft uw Kamer verzocht om een vergelijkbare brief over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en de wetsvoorstellen voor de aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom 2) die bij uw Kamer in behandeling zijn. Aan dat verzoek voldoe ik graag met bijgaande tabellen.

In de tabellen is voor onderwerpen uit de vijf wetsvoorstellen met een ‘+’ aangegeven dat de omzetting beleidsrijk is en met ‘–’ dat de omzetting beleidsarm is. Als een onderwerp grotendeels beleidsarm wordt omgezet, maar een specifiek deelaspect wel beleidsrijk wordt omgezet, is dit aangeven met ‘+/–’ en toegelicht. In lijn met de eerdere brief zijn in de tabellen niet de wijzigings- en intrekkingsbepalingen of overgangsrechtelijke bepalingen opgenomen (die zijn steeds beleidsarm).

Zoals aangegeven in de brief over de AMvB’s wordt met ‘beleidsarme omzetting’ gedoeld op omzetting van huidige regelgeving die niet verder gaat dan nodig is om te passen binnen het stelsel van de Omgevingswet. Dat houdt ook in dat de regelgeving voor nieuwe onderwerpen wordt ingepast in de bestaande structuur, systeemkeuzes en terminologie van de Omgevingswet. Met ‘beleidsrijke omzetting’ wordt gedoeld op omzettingen die verder gaan dan een noodzakelijke stelselinpassing en waarbij de omzetting nieuwe beleidskeuzes bevat die niet direct volgen uit de Omgevingswet of de bestaande wetgeving. Daarbij kan het ook gaan om amendementen van de Tweede Kamer of moties van uw Kamer of de Tweede Kamer.

Samenvattend kan over de vijf wetsontwerpen het volgende worden gezegd:

  • Het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet actualiseert de Omgevingswet, past een groot aantal wetten aan in verband met de komst van de Omgevingswet en regelt het overgangsrecht. Het wetsvoorstel is daardoor grotendeels beleidsarm. Daarnaast worden er enkele onderwerpen aan de Omgevingswet toegevoegd, zoals regels over nadeelcompensatie en de ‘knip’ bij vergunningverlening voor bouwen. Deze onderwerpen zijn deels beleidsrijk.
  • Het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem bevat zowel beleidsarme als beleidsrijke delen. De beleidsvernieuwing wordt gekenschetst door een verschuiving van sanering naar regulering van activiteiten, het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte en meer algemene regels in plaats van beschikkingen.
  • Het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid is deels beleidsrijk, deels beleidsarm. Het omvat zowel de beleidsrijke vernieuwing van de Wet geluidhinder als de beleidsarme omzetting van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.
  • Het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur is een beleidsneutrale omzetting van de recent tot stand gekomen Wet natuurbescherming en daarom geheel beleidsarm.
  • Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom is deels beleidsrijk, deels beleidsarm. De omzetting van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de onteigeningswet omvat naast de inpassing in het stelsel ook enkele beleidsrijke vernieuwingen. De omzetting van de Wet inrichting landelijk gebied is beleidsarm. Beleidsrijk is verder de bij amendement ingevoegde regeling voor het publiekrechtelijk afdwingen van financiële bijdragen.

1) Kamerstukken I 2019/20, 33118, AX.
2) Resp. Kamerstukken 34986, 34864, 35054, 34985 en 35133.


Dat bepaalde onderwerpen beleidsrijk zijn omgezet laat onverlet dat het invoeringsspoor en de vier aanvullingssporen, en daarmee ook het stelsel als geheel, een gelijkwaardig beschermingsniveau van gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit als uitgangspunt kennen.

Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Meer van Omgevingsweb