Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Ook in het kader van verduurzaming en energietransitie zullen in het nieuwe jaar wijzigingen plaats gaan vinden.

4 januari 2019

Zo zal het

Activiteitenbesluit milieubeheer

per 1 juli 2019 gewijzigd in werking getreden, inhoudende een verbetering én aanvulling van de energiebesparingsverplichting onder de Wet milieubeheer als uitvoering van de motie Van der Lee/Jetten (Kamerstuk

34 775 XIII, nr. 71

).

Wat wijzigt er?

Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen (geldt sinds 1 januari 2008). In de praktijk wordt deze verplichting amper nageleefd en is toezicht en de handhaving moeilijk gebleken. Wie deze energiebesparende maatregel(en) moet treffen, is overigens niet in wetgeving vastgelegd. Dit kan zowel de huurder als de verhuurder zijn: in beginsel zal de drijver van de inrichting als eerste door het bevoegd gezag worden aangesproken.

Naast deze reeds bestaande energiebesparingsplicht zal per 1 juli 2019 een informatieplicht gelden in de hoop de energiebesparing te versnellen (

zie artikel 2.15, tweede lid van het voorgestelde Activiteitenbesluit

). Inrichtingen moeten uiterlijk 1 juli 2019 melden op welke wijze aan de energiebesparingsverplichting wordt voldaan. Een harde deadline: indien niet voor 1 juli 2019 wordt gemeld, is sprake van een overtreding. Na deze eerste rapportage moet om de vier jaar een melding worden gedaan. Voor inrichtingen die na 1 januari 2019 zijn opgericht, geldt dat zij zich uiterlijk een jaar na oprichting moeten melden (zie artikel 2.15, tiende lid van het voorgestelde Activiteitenbesluit).

Artikel delen