nieuws

Hernieuwbare energie door monomestvergisters

13-09-2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft €150 miljoen toegekend voor de realisatie van monomestvergisters op boerderijen. Met een monomestvergister is het mogelijk mest om te zetten in hernieuwbare energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte. De vergisters, goed voor het energieverbruik van in totaal 11.000 huishoudens, leveren een bijdrage aan de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kamp: ‘Het kabinet heeft aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot tot bijna nul moet zijn gereduceerd. Met de realisatie van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in één klap. We voorkomen broeikasgasemissies uit mest, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Daarnaast zijn we in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie wat bijdraagt aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 90 huishoudens.’
Monovergisting


Lagere kostprijs vergisters
De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) stimuleert bedrijven bij het produceren van duurzame energie tegen een zo laag mogelijke prijs. Minister Kamp heeft een aparte tender opengesteld voor monomestvergisters om een kostenreductie te bewerkstelligen. De tender, die eind 2016 is aangekondigd, laat zien dat de sector inderdaad verwacht dat de kostprijs kan dalen naar 12,5 cent per kWh, op dit moment is de kostprijs nog boven de 20 cent per kWh en daarmee duurder dan veel andere hernieuwbare energieopties.

De kamerbrief:

Minister Kamp (EZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het resultaten van de regeling monomestvergisting.

De partners van het Energieakkoord hebben zich gecommitteerd aan de doelstellingen van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023. In aanvulling op mijn brief over de resultaten van de voorjaarsronde SDE+ 2017 van 4 september jl. (Kamerstuk 31239, nr. 264) informeer ik uw Kamer met deze brief over de resultaten van de regeling monomestvergisting, die een bijdrage levert aan deze doelstellingen en aan de kostendaling van monomestvergisting. Deze regeling werd eenmalig opengesteld voor monomestvergisters op boerderijschaal. De resultaten van deze regeling laten zien dat forse kostprijsreductie mogelijk is voor hernieuwbare energietechnieken als de juiste randvoorwaarden worden geboden.

Monomestvergisting
Monomestvergisting is één van de hernieuwbare energieopties die nodig zijn op weg naar het behalen van de hernieuwbare energie doelstellingen uit het Energieakkoord. De gemiddelde kostprijs van monomestvergisting was voorafgaand aan de openstelling van de tender nog ruim boven de € 0,20 per kWh en daarmee duurder dan veel andere hernieuwbare energieopties. De sector gaf aan dat de kostprijs van de installaties door hogere productieaantallen, betere financiering en een efficiëntere onderhoudsorganisatie zou kunnen dalen naar € 0,125 per kWh. Dit was voor mij de aanleiding om een eenmalige, aparte tenderregeling voor monomestvergisting open te stellen, zoals aangekondigd in mijn Kamerbrief op 4 oktober 2016 (Kamerstuk 31239, nr. 222). Ik ben verheugd dat de resultaten van de openstelling de ambitie van de sector heeft bevestigd.

Resultaten
In totaal zijn er 162 aanvragen ingediend met een maximum verplichtingenbudget van ruim € 200 miljoen. Voor het beschikbare budget kon aan 118 projecten subsidie worden verleend. Hieronder waren 96 verleningen voor de levering van hernieuwbare elektriciteit en warmte en 22 verleningen voor een productieinstallatie van groen gas. Hiermee is vrijwel het volledige verplichtingenbudget van € 150 miljoen beschikt. Het restbudget bedraagt circa
€ 140.000. De werkelijke kasuitgaven hangen af van de jaarlijkse marktwaarde van energie en de daadwerkelijke energieproductie van de beschikte projecten en zijn naar verwachting lager dan de maximale verplichting.

De beschikkingen hebben een tenderbedrag dat varieert van € 0,12 per kWh tot het maximaal toegestane bedrag van € 0,125 per kWh. De resultaten van de regeling laten zien dat de voorgenomen kostenreductie is bereikt. Een groot gedeelte van de projecten heeft van de mogelijkheid gebruikgemaakt om een aanvraag te doen zonder opgave van locatie en/of vergunningen. De sector verwacht dat kleinschalige monomestvergisting 2 à 3 PJ kan bijdragen aan de doelstelling om 16% hernieuwbare energie te realiseren in 2023.

Er is goed gebruikgemaakt van de verruimde mogelijkheden die de regeling bood om kostenreductie door een grootschalige uitrol mogelijk te maken. Voor een vijftal verschillende type installaties zijn meerdere, vergelijkbare aanvragen gedaan waarbij de locatie nog niet altijd was bepaald. Het merendeel van dit type aanvragen is verricht door de nieuw opgerichte coöperatie Jumpstart UA. Daarnaast zijn er ook nog enkele beschikkingen verleend aan ondernemers die een individuele monomestvergister willen plaatsen.

Tot slot
Samen met de partners van het Energieakkoord zullen we de komende jaren grote stappen blijven zetten om de energievoorziening in Nederland verder te verduurzamen. Innovatie en kostenreductie zijn hierbij cruciaal om de energievoorziening betaalbaar te houden.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet.

→ Lees meer

Cursus Update landelijk gebied

Deze cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, alles hangt hier nauw met elkaar samen.

→ Lees meer

Cursus Juridische aspecten van energie-infrastructuur

Deze cursus biedt een overzicht van alle juridische aspecten die komen kijken bij het werken in de ondergrond, toegespitst op de energiesector.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in