Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Europees Parlement wil bindende doelstellingen om mens en natuur te beschermen

Volgens het Europees Parlement is een “Akkoord van Parijs” voor biodiversiteit en een Europese biodiversiteitswet nodig om ecosystemen vóór 2050 te herstellen, veerkrachtig te maken en naar behoren te beschermen.

Europees Parlement 9 juni 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Op dinsdag heeft het Parlement een resolutie aangenomen met als titel “EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen”. De resolutie is gericht op de huidige crisis op het gebied van de biodiversiteit in Europa en de rest van de wereld. Er waren 515 stemmen voor, 90 tegen en 86 onthoudingen.

De natuur gaat er wereldwijd op achteruit en dat in een ongezien hoog tempo. Een miljoen van de geschatte acht miljoen soorten zijn met uitsterven bedreigd (IPBES). Daarom zijn de EP-leden positief over de biodiversiteitsstrategie van de EU, die de ambitie omvat om de ecosystemen in de wereld vóór 2050 te herstellen, veerkrachtig te maken en naar behoren te beschermen. Om die ambitie kracht bij te zetten, pleiten de EP-leden voor een Europese biodiversiteitswet, vergelijkbaar met de Europese klimaatwet.

De EP-leden betreuren het ten zeerste dat de EU haar doelstellingen voor 2020 op het gebied van biodiversiteit niet heeft bereikt. Volgens hen moet er in de nieuwe strategie voldoende rekening worden gehouden met de vijf belangrijkste oorzaken van verandering: veranderingen in het gebruik van land en zee, de rechtstreekse exploitatie van organismen, klimaatverandering, vervuiling en invasieve uitheemse soorten. De EP-leden dringen erop aan dat er jaarlijks 20 miljard euro wordt uitgetrokken om de biodiversiteit in Europa te steunen.

Daarnaast pleiten ze voor een soort “Akkoord van Parijs” voor de biodiversiteit op de VN-conferentie in oktober dit jaar. Tijdens die conferentie zullen de wereldwijde prioriteiten op het vlak van biodiversiteit worden vastgesteld voor 2030 en daarna.

30 % van Europese land- en zeegebieden moet beschermd gebied worden

Hoewel de EU al over het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld beschikt, zijn de EP-leden van mening dat er behoefte is aan een EU-plan voor het herstel van de natuur. Ze herhalen hun oproep om ten minste 30 % van de Europese land- en zeegebieden uiterlijk in 2030 aan te wijzen als beschermd gebied. Daarnaast willen ze dat minimaal een derde van deze gebieden – waaronder alle overgebleven oude bossen en oerbossen in de EU – nog meer bescherming krijgen. Bij het bepalen van nationale doelstellingen moeten de omvang en het aandeel van de natuurgebieden in aanmerking worden genomen.

Natuurbescherming

Volgens de EP-leden mag er geen achteruitgang zijn in de trend richting instandhouding van alle beschermde soorten en habitatten tegen eind 2030. Daarnaast moet ook minstens 30 % van de soorten of habitats die nog geen gunstige staat van instandhouding hebben, deze bereiken of een sterke positieve trend in die richting vertonen. De EP-leden vinden dat de EU het voortouw moet nemen om een einde te maken aan de handel in bedreigde soorten en onderdelen daarvan.

Biodiversiteit in stedelijke gebieden

Het Parlement steunt de oprichting van een Europees platform voor stedelijke vergroening als aanvulling op bindende doelstellingen voor de biodiversiteit in steden, zoals een minimumaantal groendaken voor nieuwe gebouwen en een verbod op het gebruik van chemische pesticiden.

Bijen en andere bestuivers

De EP-leden willen niet dat het gebruik van glyfosaat na 31 december 2022 opnieuw wordt toegelaten. Ze dringen er nogmaals op aan dat het EU-initiatief inzake bestuivers dringend wordt herzien. Volgens hen moet het initiatief een ambitieus EU-breed kader omvatten voor de monitoring van bestuivers, met duidelijke doelstellingen en indicatoren. Het doel daarvan zou zijn de achteruitgang van bestuivers tegen te gaan. Zij zijn namelijk onmisbaar voor het milieu en de voedselzekerheid. Ze benadrukken dat boeren milieuvriendelijke gewasbeschermingsoplossingen en -methoden nodg hebben om het gebruik van pesticiden te verminderen.

Rapporteur César Luena (S&D, ES) zei: “Vandaag roepen we op tot een Europese biodiversiteitswet, vergelijkbaar met de Europese klimaatwet. Zo’n biodiversiteitswet zou het bestuurskader vormen voor de bescherming van de biodiversiteit tot 2050 en zou bindende doelstellingen omvatten voor 2030. Ik ben tevreden dat we de belangrijkste doelstellingen uit het voorstel van de Commissie hebben onderschreven en dat we onze steun hebben uitgesproken voor het EU-plan voor het herstel van de natuur, dat tot doel heeft ten minste 30 % van de Europese land- en zeegebieden te herstellen. Ook bestaat er brede steun voor een wet om de bodem te beschermen en duurzaam te gebruiken, en voor een plan om de klimaat- en biodiversiteitscrises gezamenlijk aan te pakken.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.