nieuws

Conceptregeling instandhouding rijksmonumenten

09-10-2018

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar reactie op de motie Laan-Geselschap c.s. en de motie Geluk-Poortvliet over de conceptsubsidieregeling rijksmonumenten.

Op 17 september 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de wijzigingen in de concept-subsidieregeling die de bestaande fiscale aftrek voor rijksmonumentenonderhoud bij afschaffing daarvan zou kunnen vervangen. Met deze wijzigingen heb ik gereageerd op de motie Laan-Geselschap c.s. en de motie Geluk-Poortvliet.

Om particuliere eigenaren vooraf zekerheid te bieden over het voor het gehele subsidiejaar geldende subsidiepercentage, pas ik de concept-subsidieregeling op een extra onderdeel aan. Daarmee verwacht ik nog beter recht doen aan de uitvoering van de motie Laan-Geselschap c.s..

De aanpassing ziet op het niet lopende het subsidiejaar verlagen van het subsidiepercentage. De subsidie voor de aanvragen die in 2020 en 2021 worden ingediend bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Het percentage subsidiabele kosten voor de daaropvolgende kalenderjaren zal afzonderlijk worden vastgesteld op basis van de subsidiemiddelen die resteren. Voor subsidieverstrekking op grond van de concept-subsidieregeling is voor de kalenderjaren 2020 tot en met 2023 een bedrag van ten hoogste € 180 miljoen beschikbaar. Het subsidiepercentage zal in elk subsidiejaar niet meer bedragen dan 35%. Ik verwacht dat het (jaarlijks) beschikbare budget voor de subsidieregeling toereikend is om het subsidiepercentage jaarlijks te kunnen vaststellen op 35%.

Bij de invoering van de nieuwe regeling zullen de eigenaren tijdig worden geïnformeerd over de mogelijkheden die ze hebben voor subsidie en welke stappen ze moeten ondernemen. Dat zal deels gebeuren door eigenaren actief te benaderen en door op veelgebruikte sites zoals www.monumenten.nl de informatie beschikbaar te stellen. Ook de helpdesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan eigenaren van informatie voorzien.

Deze brief gaat vergezeld van een aangepaste versie van de concept- subsidieregeling.

Gerelateerd nieuws

Cursus Erfgoed in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in