Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Besluiten raadsvergadering 8 februari Gemeente Hoorn

Tijdens de raadsvergadering van 8 februari werden de ontwerp bestemmingsplannen voor de Poort van Hoorn vastgesteld. Ook ging de raad akkoord met de Omgevingsvisie en werd de Visie Hoorns Hoogte vastgesteld.

Gemeente Hoorn 10 februari 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het stadhuis

Daarnaast nam de raad besluiten over de Marketing van Hoorn, de Lokale lastendruk ondernemers en de verlenging van de kraskaarten. De vergadering was de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Ontwerpbestemmingsplannen Poort van Hoorn

De raad stemde in met de ontwerpbestemmingsplannen voor het Stationsgebied en het Pelmolenpad. Beide plannen maken onderdeel uit van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Hier worden de komende jaren zo’n 1.000 nieuwe woningen gebouwd. Aan de noordkant van het station komen alle vervoersfuncties samen. Het busstation komt hier en ook komt er een grote parkeergarage voor bezoekers.

Verzoek van de raad

De raad verzocht het college om een second opinion te doen naar de financiële mogelijkheden voor meer ondergronds parkeren en meer sociale woningen. Het verzoek was ook om een second opinion te doen naar meer kleinere woningen met een parkeernorm van 0, het verkleinen van het gebouw aan de zuidkant van het station en het bouwen van woningen boven het busstation. Dit moet de raad extra zekerheid geven dat alle mogelijkheden voldoende zijn bekeken en dat de cijfers kloppen. Ook vroeg de raad het college via een motie om 50 jongerenwoningen in de plannen voor het Stationsgebied-Noord op te nemen.

Visie Hoornse Hoogte

In de visie Hoornse Hoogte, de visie op stedelijke groei en hoogbouw, staat dat er geen hoogbouw mag komen in de binnenstad en langs de historische dorpslinten. Er zou wel hoger en intensiever gebouwd mogen worden rond de stationsgebieden en langs de Provincialeweg. Ook rond invalswegen van wijken en wijkwinkelcentra zou er hoger gebouwd kunnen worden.

Basishoogtes

Voor verschillende gebieden zijn verschillende basishoogtes bepaald, waar onder voorwaarden van afgeweken mag worden. Het idee is om een Hoogbouw Effect Rapportage (HER) als voorwaarde voor hoogbouw vanaf 8 bouwlagen in te voeren. Dit zodat er per geval en locatie altijd zorgvuldig wordt beoordeeld wat wel en niet wenselijk is. Ook zou de omgeving altijd nauw betrokken moeten worden bij deze plannen.

8 bouwlagen

De raad stemde in met een aanpassing van het besluit. Hierin staat om ook plannen voor meer dan 8 bouwlagen door het gemeentebestuur in behandeling te nemen in het stationsgebied. Dit geldt ook voor gebieden die in de visie worden aangemerkt als kleinstedelijk, gemengd stedelijk. Verder nam de raad een motie aan om alles in het werk te stellen om een bijdrage uit het nieuwe mobiliteitsfonds van de Rijksoverheid te krijgen. Kijk voor meer info op www.hoorn.nl/hoornsehoogte.

Marketing van Hoorn

De raad besloot om het jaarbudget voor marketing van Hoorn van 200.000 euro vrij te geven voor 2022. Ook werd er akkoord gegeven om een nieuwe start te maken met de marketing van Hoorn, onder regie van de gemeente. Hoewel veel partijen in de raad nog kritisch zijn over de plannen, willen zij niet dat de marketing dit jaar weer stil komt te liggen. De raad besloot wel dat de gemeente geen overeenkomsten voor langer dan 1 jaar aan gaat met externe partners.

Lokale lastendruk ondernemers

De raad heeft besloten om opnieuw maximaal 1.000 euro beschikbaar te stellen aan ondernemers en instellingen die onevenredig hard getroffen zijn door de coronacrisis. Dit om de lokale lastendruk te verlagen. Ook zijn de tarieven voor precariobelasting, reclamebelasting, havengelden voor de chartervaart en evenementenvergunningen voor 2022 verlaagd tot 0.

Kraskaarten voor bezoekers tot 1 juli 2022

De papieren kraskaarten zouden per 1 februari 2022 vervangen worden door de digitale bezoekersvergunning. Via een motie riep de raad het college op om de kraskaarten nog tot 1 juni 2022 te laten gebruiken. Dit naar aanleiding van signalen van verontruste inwoners. Met de extra tijd is er voldoende ruimte om de optie van het telefonisch aanmelden mogelijk te maken en kan er ook een mantelzorgvergunning ingevoerd worden. Het college gaat dit uitvoeren.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.