nieuws

Afschrift brief over Adviescommissie Toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften

07-12-2018

Brief van Minister Ollongren (BZK) aan Expertisecentrum Regelgeving Bouw over een klacht van met betrekking tot de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) en over een verzoek voor een kenniscentrum op het gebied van bouwen.

De Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij op 5 november 2018 verzocht om een afschrift van mijn antwoord op de brief van Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) te Delft d.d. 12 oktober 2018.

Hierbij stuur ik u een afschrift van mijn antwoordbrief aan ERB:

In uw brief van 12 oktober 2018 geeft u een reactie op het advies 1807 van de door mij ingestelde Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB) in relatie tot een verklaring van gelijkwaardigheid die u heeft opgesteld voor Tritium Lights vluchtrouteaanduidingen.

Ik heb uw reactie voorgelegd aan de ATGB en deze heeft mij het volgende laten weten. Het advies 1807 is door ATGB opgesteld voor een specifieke casus waarbij sprake was van een geschil tussen een gebouweigenaar en het bevoegd gezag over de toepassing van fotoiuminescerende vluchtrouteaanduidingen waarvoor de gebouweigenaar een gelijkwaardige veiligheid meende te hebben aangetoond. De ATGB heeft bij het beoordelen van de adviesaanvraag gebruik gemaakt van de door bevoegd gezag en de gebouweigenaar aangeleverde gegevens. Het betrof hier geen Tritium Lights vluchtrouteaanduidingen. De ATGB heeft in advies 1807 niet de conclusie getrokken dat de betreffende fotoiuminescerende vluchtroute aanduidingen geen gelijkwaardige veiligheid zouden kunnen bieden, maaralleen dat de gelijkwaardigheid op basis van de aangeleverde gegevens niet voldoende onderbouwd is. De ATGB is van mening dat het uitgebrachte advies 1807 nog steeds juist is. Er is daarom geen reden om dit advies in te trekken zoals door u verzocht.

In uw brief refereert u aan uw rapport Verder na Dekker -innovatie van de bouwregelgeving uit 2011 en de door de Tweede Kamer aangenomen motie over erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen d.d. 16 februari 2017. Deze motie verzoekt de regering, te bevorderen dat een systeem van erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen tot stand komt, waarbij door marktpartijen aangedragen oplossingen bij gebleken geschiktheid door een onafhankelijke instantie van een erkenning worden voorzien en daarna in het kwaliteitsborgingsproces alleen nog marginaal getoetst behoeven te worden. In het ontwerpbesluit 1) Kwaliteitsborging voor het bouwen heb ik aangegeven hoe ik invulling wil geven aan deze motie (paragraaf 4.2 van de nota van toelichting).

1) Kamerstukken II 2016/17, 34 453, nr. 27

Het werken met erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen past in het voorgenomen stelsel voor kwaliteitsborging voor het bouwen. Uitgangspunt is dat een kwaliteitsborger, binnen een toegelaten toetsinstrument voor kwaliteitsborging, een gebouwelement dat een vorm van erkenning heeft alleen nog maar marginaal hoeft te toetsen. Onder de huidige bouwregelgeving is er al een stelsel van erkende kwaliteitsverklaringen. Dit stelsel wordt thans beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit. De wijze waarop dit stelsel onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevuld en uitgebreid met nieuwe (door de markt aangedragen) instrumenten wordt door mij bezien. Dit geldt ook voor de Erkende Technische Oplossing (ETO®) die door u is ontwikkeld.

Binnen het voorgenomen nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging voor het bouwen zullen de werkzaamheden van de Stichting Bouwkwaliteit opgaan in een nieuwe publiekrechtelijke toelatingsorganisatie. Daarnaast wordt bezien hoe de taken van de huidige ATGB onder het nieuwe stelsel zullen worden ingevuld. NEN zal verantwoordelijk blijven voor het opstellen van NEN-bepalingsnormen. Vooralsnog ga ik ervan uit dat, aanvullend op deze genoemde organisaties, er geen behoefte zal zijn aan een door u bepleit nieuw kenniscentrum.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan

In deze cursus wordt eerst een inleiding gegeven op de Omgevingswet gevolgd door twee inhoudelijke blokken over het BBL en het omgevingsplan.

→ Lees meer

Kennismarkt 2019 - Omgevingswet en Energietransitie

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in