nieuws

Aanbiedingsbrief bij PBL-rapport Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018, derde vervolgmeting

07-09-2018

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018’ aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarom door uw Kamer op 4 juli 2012 bij de behandeling van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is verzocht.

De monitor wordt gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed (RCE). De monitor omvat de dertien nationale belangen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het betreft de derde vervolgmeting en geeft informatie over de ontwikkeling van 2000-2016/2017.

In het notaoverleg over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van

14 november 2011 met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heb ik toegezegd in deze monitor ook aandacht te besteden aan de effecten van het schrappen van rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening. Ook is toegezegd dat in de monitor de werking van de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen wordt. Beide onderwerpen vormen onderdeel van dit rapport.

Het PBL is een onafhankelijk instituut dat werkt volgens de Aanwijzingen van de Planbureaus, welke op 21 februari 2012 in de Staatscourant werd gepubliceerd. De inhoud van de publicaties van het PBL behoeft niet het standpunt van het kabinet weer te geven.

De onderzoeken van het PBL worden geplaatst op www.pbl.nl.

De gegevens van de monitor worden daarnaast gepubliceerd op www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Download: Bijlage 1 PBL Rapport Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Meer van Omgevingsweb