Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Over ruim een jaar is het zover. De Omgevingswet treedt in werking.

Naast de bundeling van een groot aantal wetten in één wet en een nog groter aantal besluiten tot vier komen er ook zes kerninstrumenten, die de uitvoering van de Omgevingswet in de praktijk handen en voeten moeten geven.

Naar verwachting worden in 2022 dan eindelijk de Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving van kracht. Deze regels zijn ondertussen beter bekend onder de naam: Omgevingswet.

Het ontwerp van het Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum wordt dit najaar (2020) voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

Met deze wet wijzigt er veel op het gebied van de fysieke leefomgeving: de ruimtelijke ordening, milieuregels en regels voor water, bodem, luchtkwaliteit en gezondheid.

De Omgevingswet biedt een fundament voor bundeling van het omgevingsrecht in één wet. De Omgevingswet integreert de gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. De wet verbetert direct na invoering de mogelijkheden voor integraal beleid en de bruikbaarheid. Verder vereenvoudigt de wet het omgevingsrecht substantieel. Plannen en vergunningen worden zoveel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Verbeterdoelstellingen zijn: minder regels en meer algemene regels. Dit zal vooral te merken zijn in de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: omgevingsvergunning 2.0.

Een van de meest in het oog springende wijzigingen is het vervallen van het begrip ‘‘inrichting’’ en wordt voortaan alleen nog gesproken over ‘activiteiten’.

Bij uitgeverij Berghauser Pont Publishing loopt een serie publicaties met de titel ‘WERKEN MET …..’ Inmiddels zijn de delen over de Omgevingswet, de omgevingsvisie en het omgevingsplan verschenen, met daarin uitgebreide toelichting van de diverse wetsartikelen en hun bedoeling.

Deze publicatie beoogt een uitvoering te zijn van een soortgelijke uitgave met als onderwerp de omgevingsvergunning: WERKEN MET de omgevingsvergunning.

‘WERKEN MET de omgevingsvergunning’ is vooral bedoeld als handleiding voor (beleids-) medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten en cursisten of studenten van de diverse opleidingen op het vlak van de fysieke leefomgeving en gaat uit van de stand van zaken op basis van de Ontwerpversies van de diverse voorstellen (medio 2020) en bijdragen van gezaghebbende schrijvers in diverse vaktijdschriften.

Deze publicatie is een collage van informatie uit diverse kamerstukken, commentaren uit het werkveld, nieuwsbrieven, whitepapers, diverse weblogs, artikelen, bijdragen op www.omgevingsweb.nl, enz. Diverse collegae hebben voor en achter de schermen gezorgd voor kritische noten, inspiratie, opmerkingen en aanvullingen, waarvoor mijn hartelijke dank.

Parlementaire, juridische en wetenschappelijke teksten zijn geredigeerd en gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De oorspronkelijke (digitale) bron is in een voetnoot aangegeven, voorafgegaan door: ‘Zie (uitvoeriger) ….’ of ‘Ontleend aan …’. Hiermee blijft de oorspronkelijke bron auteursrechtelijk beschermd en eenvoudig beschikbaar voor de lezer.

Deze publicatie is een ‘levend document’ en zal steeds aangepast worden aan de laatste ontwikkelingen op het politieke vlak, adviezen van de Raad van State op de diverse voorstellen van de regering, ontwikkelingen in de praktijk en op een later tijdstip aan de ontstane jurisprudentie.

Ik hoop dat u mij scherp houdt met correcties, aanvullingen, vragen en opmerkingen.

Geldermalsen, 1 september 2020