Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Al sinds een groot aantal jaren geven wij cursussen aan gemeenteambtenaren op allerlei terreinen die sinds 2010 onder de noemer omgevingsrecht vallen. Tijdens het geven van deze cursussen en gedurende het werk als interim-manager bleek herhaaldelijk de beperkte ‘grensoverschrijdende’ kennis van de verschillende vakdisciplines bij de medewerkers.

Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is basiskennis van de verschillende vakgebieden, inclusief kennis van de hoofdlijnen en consequenties van de regelgeving, een vereiste voor elke ambtenaar die vakmatig met het omgevingsrecht te maken krijgt. Dit boek is geschreven als overzichtswerk voor de dagelijkse praktijk en als introductie op het vakgebied omgevingsrecht.

Het bieden van een overzicht van dit brede vakgebied noodzaakt tot het maken van keuzes. Een eerste selectie daarbij is om de uitleg te beperken tot de in de dagelijkse praktijk veel voorkomende situaties en geen of weinig aandacht te besteden aan de regels betreffende uitzonderingen. Een tweede keuze doelt op een accentuering van onderwerpen die tijdens cursussen, studiedagen en beleidsadvisering in de afgelopen jaren veel vragen hebben opgeroepen.

In deze tweede druk zijn alle wijzigingen in de Wabo uit 2014 verwerkt. Met name de paragrafen die de vergunningvrije bouw bespreken, zijn aangepast aan de nieuwe regeling. Ook is hoofdstuk 12 geactualiseerd. Het wetsontwerp over de Omgevingswet is aangenomen door de Tweede Kamer. De tekst is gebaseerd op het wetsontwerp zoals dat aan de Eerste Kamer is aangeboden. Daarnaast is op een aantal plaatsen actuele jurisprudentie verwerkt in de tekst.

Met dit boek willen wij een duidelijk en toegankelijk beeld schetsen van het brede terrein van het omgevingsrecht. Voor vragen kunt u ons bereiken via LinkedIn. Bijdragen en aanvullingen op de tekst zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom.

Voorwoord bij de derde druk

De komst van de Omgevingswet heeft ons voor een aantal uitdagingen geplaatst. De onderwerpen die in dit boek worden besproken zullen ook na de komst van de Omgevingswet van belang blijven. Immers, de regels veranderen dan wel, maar de waarden die met die regels worden beschermd zullen ook na 2021 bescherming behoeven. De manier waarop dat gebeurt verandert wel, en op een aantal punten ingrijpend. In deze derde druk geven wij uitgebreide aandacht aan de gevolgen van de stelselwijziging voor de verschillende vakgebieden. Ook is een nieuw hoofdstuk 12 toegevoegd, waarin de Omgevingswet uitgebreid wordt besproken.

Veel meer dan in de eerdere drukken hebben wij een beroep gedaan op de kennis van anderen. Marc Oosterdijk heeft het hoofdstuk over de bestuurlijke uitgangspunten kritisch doorgenomen en aangevuld. Eelco Fijma heeft de hoofdstukken over de ruimtelijke regelgeving helemaal geactualiseerd. Debbie Haak en Judie Kloosterman hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd in het uitwerken van het hoofdstuk over de Omgevingswet. Dank daarvoor.

Ronald de Waard

Bart Oortwijn

Oktober 2019