Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

De bodem heeft tal van belangrijke functies voor mens, plant en dier. Van oudsher heeft de bodem vooral gediend voor het telen van landbouwgewassen en van het grondwater maakten wij ons drinkwater. Daarnaast wordt de ondergrond tegenwoordig gebruikt voor velerlei andere functies zoals infrastructuur, bodemenergie, opslag en ondergronds bouwen. Afhankelijk van de functie moet een bepaalde kwaliteit worden nagestreefd en historische verontreinigingen van bodem en grondwater uit het verleden (bijvoorbeeld oude stortplaatsen) kunnen daarbij een belangrijke belemmering vormen. De verontreinigingsaffaire "Lekkerkerk" in 1980 was een aanzet tot ambitieuze doelstellingen om alle gevallen van bodemverontreiniging in Nederland multifunctioneel te saneren. Dat uitgangspunt was te hoog gegrepen en is al redelijk snel veranderd in functie-afhankelijk (functiegericht) saneren. Tegelijkertijd moeten nieuwe verontreinigingen altijd voorkomen worden en hiervoor moeten maatregelen en voorzieningen getroffen worden op plaatsen waar bodemverontreiniging kan ontstaan. Uiteindelijk zal de bodem voldoende schoon moeten zijn om de functies voor mens, dier en plant te kunnen vervullen.

In dit handboek wordt de complexe en veelomvattende regelgeving op het gebied van het bodembeschermingsrecht uiteengezet en toegelicht aan de hand van de praktijk en jurisprudentie. Omdat in het bodembeschermingsrecht technische, chemische en geo(hydro)logische begrippen een voorname rol spelen, worden deze ook belicht. Wij hebben een zo volledig mogelijk overzicht willen verschaffen, dus zowel de juridische als de technische invalshoek, zowel preventie als sanering en zowel de toepassingen in het kader van milieubesluiten (inrichtingen, werken, bodemenergiesystemen) als in het kader van de ruimtelijke ordening. In de bijlage zijn relevante internetbronnen weergegeven waar tal van naslagwerken zijn genoemd. Wij hopen van harte dat het handboek behulpzaam zal zijn in uw praktijk.

Peter-Arjen Boers
YnzeFlietstra
Tjeerd van der Meulen
Igor van der Wal

1 november 2013