Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Dit boek heeft betrekking op de (juridische) relatie tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid: de veiligheid van de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van activiteiten met gevaarlijke stoffen die risico’s veroorzaken voor hun omgeving zijn inrichtingen voor de productie en/of opslag van chemicaliën, LPG-tankstations, vuurwerkbedrijven en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en over het spoor. Sinds de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 is er veel aandacht voor externe veiligheid en is er hard gewerkt aan de uitwerking van het nationale externe veiligheidsbeleid. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 2004), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb, 2010) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt, 2015) staan daarbij centraal. Deze AMvB’s vormen samen de kern van de wettelijke verankering van het nationale externe veiligheidsbeleid. De inwerkingtreding van het Bevt markeert een belangrijk moment: 15 jaar na de vuurwerkramp in Enschede is er in Nederland sprake van een samenhangend wettelijk kader op het gebied van externe veiligheid voor inrichtingen, buisleidingen en transportroutes.

De ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid staan niet stil. Sinds de inwerkingtreding van het Bevi is de regelgeving op het gebied van externe veiligheid (meerdere malen) gewijzigd en zijn er diverse handreikingen, handleidingen e.d. verschenen. Daarnaast is er vorm gegeven aan de modernisering van het nationale externe veiligheidsbeleid. Inmiddels zijn er circulaires verschenen (voor LNG-tankstations en LPG-tankstations) die gebaseerd zijn op de systematiek van het Bevi én waarin geanticipeerd wordt op de modernisering van het nationale externe veiligheidsbeleid. Daarmee wordt vooruit gelopen op de uitwerking van deze beleidsvernieuwing in de Omgevingswet.

De Omgevingswet zal naar verwachting in 2019 in werking treden. Op dat moment komt het huidige wettelijke kader voor externe veiligheid te vervallen. De overgangsfase waarin wij ons nu bevinden, vormt een goed moment om de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid in kaart te brengen en inzicht te verschaffen in de structuur van het Bevi, het Bevb en het Bevt. Het systeem dat wordt gehanteerd in deze AMvB’s blijft namelijk op grote lijnen gehandhaafd onder de Omgevingswet. Dit systeem wordt, zoals gezegd, aangevuld met de uitwerking van de modernisering van het nationale externe veiligheidsbeleid.

De tekst van dit boek is afgesloten aan het einde van 2016.

Esther Broeren