Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

‘Van collectie naar connectie’. Met dit motto karakteriseert het Rijk in haar visie ‘Kiezen voor Karakter’ de ‘moderne monumentenzorg’. Hierin verschuift de focus van object- naar gebiedsgerichte zorg. Uitgangspunt van het Rijksbeleid hierbij is de zorg voor de bescherming van het cultureel erfgoed te koppelen aan ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen.

Om deze gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg wettelijk te borgen, kiest het Rijk ervoor om de zorg voor erfgoed, behalve in de (objectgerichte) monumentenwetgeving, ook in het ruimtelijke ordeningsstelsel te verankeren. Dit leidt tot concrete aanpassingen van wet- en regelgeving, met name de aanpassing van het Besluit ruimte- lijke ordening per 1 januari 2012, maar ook tot andere toepassing van de bestaande instrumenten.

In dit boek, het vijfde deel in de serie Ruimtelijk Relevant, staat de relatie tussen cultureel erfgoed en de ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op relevante beleidskaders en wet- en regelgeving en de aanpassingen ten behoeve van de moderne erfgoedzorg. Verder wordt antwoord gegeven op de vraag, hoe het beschikbare instrumentarium in deze nieuwe context toegepast kan worden.

De auteurs danken de heren mr. Hans Damen, mr. Jur van der Velde en mr. drs. Pieter Woudstra voor hun commentaren op een eerdere versie van het boek.

De tekst van deze uitgave is afgesloten op 5 december 2011.

Oenkerk, december 2011

JoskePoelstra
Aukje de Graaf
Rob Schram