Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Voor u ligt een nieuwe uitgave van het Bouwbesluit 2012. Deze achtste herziene druk bevat een geïntegreerde versie van het Bouwbesluit 2012 zoals dat op 1 april 2012 in werking is getreden en daarna verschillende malen gewijzigd, laatstelijk met de wijzigingen die op 1 juli 2020 in werking zijn getreden (Stb. 2020,189). Daarnaast bevat deze tekst de wijzigingen ter implementatie van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD). Dit zijn de wijzigingen inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG eisen). Hoewel de inwerkingtreding van deze wijzigingen is voorzien voor 1 januari 2021 zijn deze wijzigingen (zoals opgenomen in de staatsbladen 2019,501, 2020,84 en 2020,189) toch in deze geïntegreerde versie verwerkt. Hiervoor is gekozen omdat BENG een buitengewoon belangrijke stap is waar men zich zo snel mogelijk op moet kunnen voorbereiden. Met BENG geldt de eis om bijna energieneutraal te bouwen voor alle gebruiksfuncties. Deze eisen komen daarmee in de plaats van de eisen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) zoals deze al in 1995, in een voorloper van het Bouwbesluit 2012, in de bouw- regelgeving waren opgenomen. BENG betekent ook dat de bepalingsmethode NEN 7120, waarmee de EPC wordt berekend, met ingang van het moment waarop BENG in werking treedt is vervangen door NTA 8800, waarin in overeenstemming met de EPBD onder meer de berekeningsmethode voor bijna energie- neutraal bouwen is opgenomen. Bij ieder artikel in de geïntegreerde tekst dat betrekking op BENG heeft, is een noot opgenomen met verwijzing naar de inwerkingtreding die is voorzien voor 1 januari 2021. In deze uitgave is na de inhoudsopgave een leidraad BENG opgenomen. In deze leidraad wordt ingegaan op de systematiek van de BENG eisen en is de verder voor BENG relevante informatie die op dit moment bekend is overzichtelijk achter elkaar gezet.

De toelichting is zodanig samengesteld uit de toelichtingen op de verschillende staatsbladen, dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze sedert 1 juli 2020 luidt, met dien verstande dat de bovengenoemde BENG wijzigingen ook in de toelichting zijn verwerkt. Per onderdeel is door middel van bronvermelding aangegeven wanneer er sprake is van een wijziging ten opzichte van het basisdocument (Stb.2011, 416).

Om de actualiteit te borgen is in deze uitgave is geen doorlopende tekst van de Regeling Bouwbesluit 2012 opgenomen. Aangeraden wordt om de regeling op overheid.nl te raadplegen. Verdere informatie over de regeling is opgenomen in de leeswijzer.

Verder bevat deze druk een transponeringstabel, een trefwoordenregister en een handzame tabel waarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen zijn opgenomen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten. Hiermee worden de ontwikkelingen van het Bouwbesluit 2012 zichtbaar gemaakt op een wijze die het mogelijk maakt om eenvoudig na te gaan hoe het Bouwbesluit 2012 luidde op enig moment na 1 april 2012. Dit is van belang bij de beoordeling of een bepaald voorschrift al dan niet van toepassing was op het moment van aanvraag van een vergunning voor het bouwen.

Hoewel u direct met dit boek aan de slag kunt, is een korte leeswijzer systematiek Bouwbesluit 2012 opgenomen met verdere informatie over dit boek, waarmee u nog meer profijt van deze uitgave kunt hebben.

Anneke de Jong
Joost Pothuis
28 augustus 2020