Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Ruimtelijke ordening is een dynamisch vakgebied. Wet- en regelgeving wijzigt regelmatig. Daarnaast is het een veelomvattend vakgebied met een veelheid aan aspecten en afwegingskaders. Eén van die aspecten is archeologische monumentenzorg.

Hoewel ‘archeologie’ in de afgelopen tien jaar een bijna vanzelfsprekende factor in ruimtelijke afwegingen is geworden, is het in de praktijk nog niet altijd makkelijk. Vaak is wel bekend dat er ‘iets’ met archeologie gedaan moet worden. Maar wat precies en op welk moment in een ruimtelijke procedure is vaak niet helder. Andersom weten de medewerkers van archeologische bedrijven niet altijd met welke procedures en afwegingen de ruimtelijke ordening te maken heeft. De auteurs hopen met deze uitgave de beide werelden wat nader tot elkaar te brengen.

Aanleiding voor het schrijven van dit boek was het verschijnen van het deel ‘Cultureel Erfgoed en Ruimte’ in de serie Ruimtelijk Relevant. Archeologie is in dat deel buiten beschouwing gelaten omdat de veranderingen als gevolg van de uitwerking van de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg vooral het gebouwde erfgoed betreffen. Omdat op het gebied van archeologie in de praktijk ook nog onduidelijkheden voorkomen, is besloten hier een apart deel voor te schrijven. Het is de bedoeling beide delen in de toekomst te integreren.

De auteurs zijn blij dat zij met dit deel kunnen voortbouwen op het werk ‘Cultureel Erfgoed en Ruimte’. Zij danken mr. Gerda de Bruin, mr. ing. Ruud van der Plank, mr. Joske Poelstra, ir. Rob Schram en drs. ing. Chris Sueur voor hun commentaren en opbouwende kritiek.

De tekst van deze uitgave is afgesloten op 7 maart 2013.

drs. G. (Geertje) Korf

drs. N.F.H.H. (Nathalie) Vossen