← Terug naar vorige pagina

Praktijkboek Uitgifte van grond in erfpacht

Voorwoord

Erfpacht leek een aantal jaar uit de gratie te zijn. De stagnerende verkoop van bouwkavels en de lastige liquiditeitspositie waarin sommige bedrijven verkeren, hebben er echter toe geleid dat het erfpachtinstrument tegenwoordig weer volop in de belangstelling staat. Het uitgeven van grond in erfpacht is immers een interessante optie om de financierbaarheid van vastgoedontwikkelingen te verbeteren, omdat de totale benodigde financiering bij de start van een project lager ligt. Daarnaast biedt het erfpachtrecht bedrijven de mogelijkheid om de gronden onder hun opstallen te verkopen met behoud van het gebruiksrecht van de gronden. Op deze manier kunnen bedrijven additionele geldstromen genereren die weer kunnen worden geïnvesteerd.

Het voor u liggende praktijkboek speelt op deze ontwikkelingen in. Het behandelt nagenoeg alle juridische, financiële en fiscale onderwerpen die aandacht verdienen bij de uitgifte van grond in erfpacht.

Ons is gebleken dat de praktijk behoefte heeft aan een duidelijke wegwijzer in “erfpacht land”. Gezien deze behoefte hebben wij in dit praktijkboek gekozen voor een schematische en thematische aanpak. De thema’s waar partijen bij de uitgifte van grond in erfpacht rekening mee dienen te houden worden behandeld conform het op de volgende pagina weergegeven schema.

Wij hopen dat dit praktijkboek beantwoordt aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. Met het oog op een volgende druk houden wij ons van harte aanbevolen voor suggesties uit de praktijk.

De tekst is afgesloten op 15 oktober 2014. Voor zover relevant is verwezen naar toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving.

De auteurs

Oktober 2014

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Praktijkboek Uitgifte van grond in erfpacht

Datum laatste wijziging 15-10-2014
Bestellen