← Terug naar vorige pagina

Juridische aspecten van leegstand en transformatie

Voorwoord

In Nederland staat veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg en die leegstand neemt iedere dag toe. Inmiddels is een historisch leegstandrecord gevestigd, dat de komende jaren – als er niets gebeurt – nog wel een aantal malen gebroken zal worden. Het onderwerp leegstand is dan ook een belangrijk onderdeel van de politiek-bestuurlijke agenda, op zowel nationaal als lokaal niveau.

Dit juridisch handboek voor leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie, gaat in op veel praktische- en innovatieve oplossingen. Er wordt niet enkel stilgestaan bij de problemen, maar juist ook bij de oplossingen. Zowel publiekrechtelijke onderwerpen waaronder de ladder van duurzame verstedelijking en (het permanent maken van) de Crisis- en herstelwet, als civielrechtelijke instrumenten passeren de revue. Daarnaast wordt ingegaan op instrumenten als het sloopfonds1, de transformatie PPS en het leegstandonttrekkingsfonds. Het boek is bedoeld voor juristen en (daarnaast) voor iedereen die zich professioneel met leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie bezighoudt.

Veel van wat wij eerder – in onder meer het bij Berghauser Pont Publishing uitgegeven boek “Leegstand en ruimte, in het bijzonder van kantoren” uit 2012 – schreven en voorspelden, is uitgekomen.2 Zo gaven wij aan te verwachten dat de Leegstandverordening op basis van de Wet kraken en leegstand zelden zou worden toegepast en dat het door diverse publieke en private stakeholders, voorgestelde sloopfonds niet van de grond zou komen, welke verwachtingen ook zijn uitgekomen. In dit boek hebben wij onze praktijkervaring en kennis, die wij in de afgelopen jaren hebben opgedaan, verwerkt. Het doel van dit boek is een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de juridische aspecten met betrekking tot leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie.

Voor opmerkingen houden wij ons vanzelfsprekend van harte aanbevolen.

Eindhoven / Rotterdam, februari 2015.

Marc Wintgens en Joost Hoekstra


1 

Wij doelen hierbij op het sloopfonds zoals genoemd in het Convenant aanpak leegstand van kantoren d.d. 27 juni 2012. Zie nader hoofdstukken 3.2.3 en 9.2.

2 

Wij merken op dat delen van dit boek zijn gebaseerd op ons boek uit 2012, alsook op “Een verkenning van de mogelijkheden om leegstand van kantoren te bestrijden, anno 2011”, M.A. Wintgens en J.J. Hoekstra, TBR 2011/95, “Oplossing voor leegstand van kantoren en winkels”, vastgoedmarkt, Joost Hoekstra en Marc Wintgens, 5 november 2013, p. 55 – 56 en “Oplossing voor leegstand: het leegstandonttrekkingsfonds en de kantoren- en/of winkel-PPS”, mr. J.J. Hoekstra en mr. M.A. Wintgens, tijdschrift Huurrecht in de praktijk, december 2013, p. 228, 233.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Juridische aspecten van leegstand en transformatie

Datum laatste wijziging 01-02-2015
Bestellen