← Terug naar vorige pagina

Water en ruimte

Voorwoord bij de tweede druk

Het Nederlandse omgevingsrecht staat nooit stil. Sinds het verschijnen van de eerste druk van dit boek in 2009 is er dan ook veel veranderd. Inmiddels bestaat er ruime ervaring met de toepassing van de Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet, die beide in die tijd nog geregeld met het adjectieve ‘nieuwe’ werden aangeduid. Daarnaast is in 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bijbehorende Besluit omgevingsrecht in werking getreden, waarmee, onder meer door de introductie van de omgevingsvergunning, gestalte wordt gegeven aan de procedurele integratie binnen het omgevingsrecht. Bovendien is de ruimtelijk relevante wet- en regelgeving in de loop der tijd op tal van plaatsen en om tal van redenen gewijzigd. Ook bestaat inmiddels een grote hoeveelheid jurisprudentie die uitleg geeft aan en verduidelijking biedt over het nu geldende recht. Ten slotte valt te wijzen op de totstandkoming van het wetvoorstel voor een integrale Omgevingswet. Hoewel wij de ontwikkelingen daaromtrent op de voet volgen, hebben wij ervoor gekozen hieraan in dit boek nog geen uitgebreide aandacht te schenken, nu de uitvoeringsregelgeving die noodzakelijk is om de reikwijdte en betekenis van de Omgevingswet goed te begrijpen, nog niet bekend is.

Ook de literatuur heeft zich de laatste jaren aanzienlijk verrijkt. Naast vele (vak)publicaties door verschillende specialisten op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht en het waterrecht wijzen wij in het bijzonder op het verschijnen van de langverwachte negende druk van het boek Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht en het boek Nederlands waterrecht in Europese context.

Al deze ontwikkelingen hebben een grondige integrale herziening van dit boek noodzakelijk gemaakt. Bij die integrale herziening heeft Julian Kevelam zich als derde auteur bij het schrijversteam gevoegd. Wij hebben bij het herzieningsproces zo veel mogelijk vastgehouden aan de opzet van het oorspronkelijke werk. Wij hebben de afzonderlijke onderdelen van het boek in lijn gebracht met de huidige situatie in het omgevingsrecht. Het doel en de doelgroep van dit boek zijn ongewijzigd gebleven. Het doel is het leveren van een bijdrage aan het dichten van de kloof tussen de praktijk van de ruimtelijke ordening en het watersysteembeheer. De doelgroep bestaat in de eerste plaats uit degenen die in de hoek van de ruimtelijke ordening te maken hebben met watervraagstukken, en degenen die binnen het watersysteembeheer te maken hebben met vraagstukken van ruimtelijke aard. In de tweede plaats is dit boek geschikt voor zowel het hoger beroepsonderwijs, als het wetenschappelijk onderwijs.

Waar wij in het voorwoord bij de eerste druk van dit boek mr. dr. A.A.J. (Toon) de Gier nog dankten voor zijn waardevolle commentaar op het manuscript, willen wij deze tweede druk graag aan hem opdragen. Toon is op 15 januari 2013 overleden.

Het onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt is afgesloten in augustus 2014. Met ontwikkelingen na die datum kon slechts beperkt rekening worden gehouden.

Utrecht, september 2014

H.K. Gilissen

J. Kevelam

H.F.M.W. van Rijswick

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Water en ruimte

Datum laatste wijziging 15-10-2014
Bestellen