← Terug naar vorige pagina

Awb en ruimte

Voorwoord

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een wet die sinds de inwerkingtreding in 1994 een grote en vaak beslissende rol speelt in het ruimtelijk bestuursrecht. Het juist toepassen van de Awb is echter zelfs voor specialisten vaak bepaald niet eenvoudig: een procedurele fout is snel gemaakt en de invulling die door de bestuursrechter aan veel Awb-begrippen wordt gegeven, verandert soms met de week. Met het simpel toepassen van de begrippen en algemene regels uit de Awb komt men er dus (helaas) niet.

Met deze uitgave wordt er getracht een duidelijk inzicht te verschaffen in de werking van de Awb in relatie tot het ruimtelijk ordeningsrecht. Een goede toepassing van de Awb kan de beoefenaar van het ruimtelijk ordeningsrecht veel tijdswinst en rendement opleveren. Zo is na bestudering van dit boek sneller in te schatten of iemand wel of niet als belanghebbende dient te worden aangemerkt of wanneer welke procedure moet worden gevoerd. In de praktijk is het immers zeer spijtig als een bestemmingsplan volledig voldoet aan de eisen uit de Wro en het Bro, maar vervolgens sneuvelt door een verkeerde toepassing van de enige bestuursrechtelijke raamwet: de Awb.

Op deze plaats zou ik graag mevrouw Van der Schoot hartelijk willen danken voor haar inspanningen als eindredacteur; zij voorzag mij van waardevol commentaar op het manuscript. Daarnaast wil ik ook de uitgever bedanken voor zijn helicopterview en nuttige aanwijzingen. Ten slotte is de begripvolle instelling van mijn gezin een basisvereiste geweest voor het succesvol afronden van dit boek. Opmerkingen over de inhoud van dit boek of anderszins zijn overigens zeer welkom via: lukas.baars@gmail.com.

Lukas Baars
November 2013

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Awb en ruimte

Datum laatste wijziging 01-11-2013
Bestellen