← Terug naar vorige pagina

Milieu en ruimte in het buitengebied

Voorwoord

In dit deel van de serie Ruimtelijk Relevant staat de relatie tussen milieu en ruimte in het buitengebied centraal. Landbouw, natuur en diverse ‘rode functies’ strijden om de ruimte in het buitengebied. Bij het schrijven van dit boek hebben wij het bestemmingsplan voor het buitengebied voor ogen gehouden. Een beschrijving van álle thema’s die op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het buitengebied spelen, gaat het bestek van dit boek echter te buiten. Bij de afbakening hebben we ons laten leiden door de actuele ontwikkelingen in het recht en de ervaringen die wij ten aanzien van die ontwikkelingen binnen de praktijkgroepen Overheid en Agribusiness & Landelijk gebied van Hekkelman Advocaten met bestemmingsplannen voor het buitengebied hebben opgedaan.

Na een inleidend hoofdstuk over ruimtelijk relevante regels voor het buitengebied komen achtereenvolgens de thema’s milieueffectrapportage, natuurbescherming (en stikstofdepositie), spuitzones, geurhinder van dierenverblijven en de ‘plattelandswoning’ aan bod. Wij hebben de kopij afgerond op 1 maart 2013. Ontwikkelingen van nadien zijn dus niet meegenomen.

Nijmegen, 8 maart 2013

P.P.A. Bodden

T.J.H. Verstappen

H.J.M. Wingens.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Milieu en ruimte in het buitengebied

Datum laatste wijziging 08-03-2013
Bestellen