← Terug naar vorige pagina

Geluid en ruimte

Voorwoord

In dit deel van de serie Ruimtelijk Relevant staat de relatie tussen geluid en ruimtelijke ordening centraal.

Geluid naar de omgeving ten gevolge van allerlei geluidsoorten geniet een continue belangstelling. Deze vorm van lokale verstoring raakt namelijk vrijwel allen. Met name door een goede ruimtelijke ordening kunnen geluidbronnen en potentieel gehinderden op gepaste afstand van elkaar worden gehouden.

Door middel van de Wet geluidhinder is met het instrument geluid- zonering een wettelijk vastgelegd planologisch aandachtsgebied rond bepaalde bronnen van geluid voorgeschreven. Dit betreft rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. Geluidzonering voor industrielawaai betreft echter alleen specifieke industrieterreinen die specifiek zijn bestemd voor ‘grote lawaaimakers’. Zonering voor luchtvaartlawaai is geregeld in de Luchtvaartwet.

Door geluidzonering zijn randvoorwaarden verbonden aan de locaties waar en met welke bouwtechnische eisen woningbouw e.d. nabij deze geluidbronnen toelaatbaar is.

Wet- en regelgeving inzake omgevingsgeluid is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. Daarvoor bestaan diverse oorzaken die in dit boek worden behandeld. Een belangrijke reden was dat de wetgeving onvoldoende garantie bood voor bewoners naast wegen dat eenmaal vastgestelde geluidgrenswaarden ook daadwerkelijk werden gerespecteerd in relatie tot de autonome groei van de intensiteit van het wegverkeer. Een andere reden is dat de bestaande wetgeving te veel beperkingen oplegt aan gewenste stedelijke ontwikkelingen. Ook jurisprudentie van de Raad van State met onbedoelde en ongewenste effecten noopte tot wetswijziging.

Daarnaast hebben Europese richtlijnen inzake omgevingsgeluid hun weerslag gekregen in de Nederlandse wetgeving.

De invoering van de Crisis- en herstelwet in 2010 heeft ook geluid- wetgeving, waaronder de Wet geluidhinder, gewijzigd teneinde een aantal urgente knelpunten op te lossen. Deze uitgave is gebaseerd op de stand van zaken in juni 2011. Diverse andere van rijkswege beoogde ontwikkelingen zijn dan op hoofdlijnen bekend. Nog ongewis is in hoeverre die veranderingen – al of niet in aangepaste vorm – ook door het parlement worden aanvaard.

2e druk
Sinds de uitgave van juli 2011 is een aantal belangrijke wetswijzigingen ingevoerd die invloed hebben op de ruimtelijke ordening in relatie tot het aspect geluid.

  • Per 1 juli 2012 is de wijziging Wet geluidhinder (Swung-1) van kracht geworden. Dit betreft een wezenlijke verandering in de wijze waarop met weg- en railverkeerslawaai wordt omgegaan. Daarnaast is de omschrijving van geluidsgevoelige objecten

  • uitgebreid met ligplaatsen voor woonboten en kinderdagverblijven, met – ondanks het overgangsrecht - wezenlijke consequenties.

  • De volgende wijziging van de Wet geluidhinder in het kader van Swung-2 is nog in ontwikkeling. De brief van de staatssecretaris over de stand van zaken rondom Swung-2 is in bijlage III opgenomen.

  • Ook de per 1 januari 2013 ingevoerde Wet Plattelandswoningen is van belang voor de ruimtelijke ordening en wordt om die reden in deze uitgave behandeld.

  • Actuele jurisprudentie inzake geluid en ruimtelijke ordening is toegevoegd.

  • In hoofdstuk 11, betreffende toekomstige ontwikkelingen, wordt ingegaan op de Omgevingswet waaraan thans druk wordt gewerkt.

Jan Granneman

Mei 2013

De auteur is zijn collega’s de heren Ir D. Suverkropp, Ir P. Bouter, Ir J. Oostdijk en de eindredacteur van deze serie mevrouw Mr T.H.H.A. van der Schoot erkentelijk voor hun gewaardeerde bijdragen aan dit boek.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Geluid en ruimte

Datum laatste wijziging 01-05-2013
Bestellen