← Terug naar vorige pagina

Werken met het Omgevingsplan

Voorwoord

Met dank aan:

mr. Sakina Kodad (Digitale Checklisten)

drs. Jan B. Kok (Kok Ruimtelijk Onderzoek en Advies)

ir. Ted van der Klaauw (Inholland)

dr. Co Verdaas (Over Morgen)

Yves de Boer (Gemeente Werkendam/ Elba-Rec)

ing. Mark Driessen (Antea Group)

De ontwikkelingen binnen het ruimtelijk domein zijn de laatste jaren nauwelijks bij te houden. Waar voorheen de vakgebieden milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur als aparte aandachtsvelden werden beschouwd, wordt nu het werkveld “omgeving” en het bijbehorende omgevingsrecht als een onlosmakelijk geheel gezien: de fysieke leefomgeving.

Naar verwachting worden in 2021 de Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving van kracht. Deze regels zijn ondertussen beter bekend onder naam: Omgevingswet. Met deze wet wijzigt er veel op het gebied van de fysieke leefomgeving: de ruimtelijke ordening, milieuregels en regels voor water, bodem, luchtkwaliteit en gezondheid. Op gemeentelijk niveau moet een visie ontwikkeld worden: hoe om te gaan met de fysieke leefomgeving, welke ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt of juist als ongewenst beschouwd. Een dergelijke visie dient vertaald te worden naar een Omgevingsplan: één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet op gemeentelijk niveau.

Het ons van oudsher vertrouwde bestemmingsplan maakt plaats voor het “omgevingsplan” met meer afwegingsruimte voor het bevoegd gezag, ruimte voor open normen en een verbrede reikwijdte naar de gehele “fysieke leefomgeving” in plaats van de ruimtelijke ordening, aangevuld met lokale verordeningen. Om te voorkomen dat een omgevingsplan niet meer is dan de optelsom van alle bestaande bestemmingsplannen is een nieuwe benadering meer kansrijk voor het slagen van een Omgevingsplan.

Op 22 december 2017 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over de ontwerp-AMvB’s Omgevingswet en het voorstel voor de Invoeringswet. Bij de AMvB’s gaat het om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Dit advies wordt verwerkt door de regering, waarna het voorstel voor de Invoeringswet wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De AMvB’s zullen na verwerking van het advies van de Raad van State worden vastgesteld en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Dan zal ook het advies van de Raad van State en de reactie van de regering (nader rapport) worden gepubliceerd en door de minister van BZK aan de Eerste en Tweede Kamer bekend gemaakt.

Op 23 januari 2018 heeft het kabinet het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet (samen met het advies van de Raad van State en het nader rapport) ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend.

Dit vraagt uiteraard om actualisatie van deze publicatie. De actuele stand van zaken kunt u ook volgen op www.omgevingsweb.nl.

Bij uitgeverij Berghauser Pont Publishing loopt een serie publicaties met de titel “WERKEN MET …..” Inmiddels zijn de delen over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie verschenen, met daarin uitgebreide toelichting van de diverse wetsartikelen en hun bedoeling. Deze publicatie beoogt een uitvoering te zijn van een soortgelijke uitgave met als onderwerp het omgevingsplan: WERKEN MET het omgevingsplan.

Procedures veranderen, maar ook de processen vragen om een andere houding van iedereen die in de fysieke leefomgeving actief is. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt een andere benadering verwacht. Meer aandacht voor particuliere initiatieven, participatie in plaats van opgelegde gemeentelijke plannen.

Beleidsmedewerkers komen er dus niet meer met alleen kennis van een enkel vakgebied. Het gaat om het grotere geheel en de samenhang tussen de diverse compartimenten van de fysieke leefomgeving. Nog veel belangrijker is het kunnen toepassen in de praktijk. In de dagelijkse werkpraktijk krijgen adviseurs en ambtenaren te maken met omgevingsvraagstukken die vragen om een integrale oplossing en waarbij ze moeten kunnen schakelen met diverse disciplines. De Omgevingswet, die bijna alle wet- en regelgeving binnen het omgevingsrecht zal gaan omvatten, zal deze integrale ontwikkeling alleen maar verder versterken.

“WERKEN MET het omgevingsplan” is vooral bedoeld als handleiding voor (beleids-)medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten en cursisten of studenten van de diverse opleidingen op het vlak van de fysieke leefomgeving en gaat uit van de stand van zaken op basis van de Ontwerpversies van de diverse voorstellen (eind 2017) en bijdragen van gezaghebbende schrijvers in diverse vaktijdschriften.

Deze publicatie is een collage van informatie uit diverse kamerstukken, commentaren uit het werkveld, nieuwsbrieven, diverse weblogs, artikelen, bijdragen op www.omgevingsweb.nl , enz. Diverse collegae hebben voor en achter de schermen gezorgd voor kritische noten, inspiratie, opmerkingen en aanvullingen, waarvoor mijn hartelijke dank.

Parlementaire, juridische en wetenschappelijke teksten zijn geredigeerd en gelardeerd met praktijkvoorbeelden. De oorspronkelijke (digitale) bron is in een voetnoot aangegeven, voorafgegaan door: “Zie uitvoeriger ….” of “Ontleend aan ……”. Hiermee blijft de oorspronkelijke bron auteursrechtelijk beschermd en eenvoudig beschikbaar voor de lezer.

Deze publicatie is een “levend document” en zal telkens aangepast worden aan de laatste ontwikkelingen op het politieke vlak, (zie www.omgevingswetportaal.nl), adviezen van de Raad van State op de diverse voorstellen van de regering, ontwikkelingen in de praktijk en op een later tijdstip aan de ontstane jurisprudentie.

Ik hoop dat u mij scherp houdt met aanvullingen, vragen en opmerkingen.

Geldermalsen, 30 januari 2018

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Werken met het Omgevingsplan

Datum laatste wijziging 30-01-2018
Bestellen