← Terug naar vorige pagina

Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

Voorwoord

Het Activiteitenbesluit milieubeheer – verder: Activiteitenbesluit (Abm) – bevat algemene regels die bescherming beogen tegen milieu-effecten van bedrijfsactiviteiten in 400.000 inrichtingen (bedrijven). Als gevolg daarvan hebben circa 375.000 inrichtingen van het type A en B geen omgevingsvergunning nodig voor het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting. Voor circa 25.000 inrichtingen van het type C gelden algemene regels naast de omgevingsvergunning.

Daarnaast bevat het Activiteitenbesluit algemene regels voor lozingen op een oppervlaktewaterlichaam ingevolge de Waterwet (Wtw) of voor lozingen op of in de bodem ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb). In het eerste geval is geen watervergunning vereist (art. 6.2 Wtw). Sinds 1 januari 2013 bevat het Activiteitenbesluit ook algemene regels voor activiteiten buiten inrichtingen.

Het Activiteitenbesluit is uitgewerkt in de Activiteitenregeling milieubeheer – verder: Activiteitenregeling. De teksten van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn te raadplegen op www.overheid.nl.

Voor een goed begrip van het Activiteitenbesluit is een globaal inzicht nodig in de systematiek van dat besluit. Voor welke inrichtingen en activiteiten daarbuiten geldt het? Is het mogelijk af te wijken van algemene regels? Welke overheid is bevoegd gezag? Hoe zijn toezicht en handhaving geregeld? Dit boek beoogt een antwoord te geven op deze en dergelijke vragen. Verder worden de hoofdlijnen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling toegelicht. Dat beoogt de lezer een kompas te bieden om de weg niet kwijt te raken in de niet eenvoudige wetssystematiek. Als extra hulp is een handig schema in dit boek opgenomen (zie overzicht 5 in par. 9.1).

Het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2008 in werking getreden voor circa 278.000 inrichtingen. In de loop der jaren zijn daaraan steeds meer activiteiten en dus inrichtingen toegevoegd. Per 1 januari 2013 is de reikwijdte van het Activiteitenbesluit aanzienlijk uitgebreid met algemene regels voor agrarische activiteiten, activiteiten in middelgrote stookinstallaties en activiteiten in IPPC-installaties, grote stookinstallaties, afval(mee)verbrandingsinstallaties, titaandioxide-installaties en oplosmiddeleninstallaties. Ook is met een gewijzigde wetssystematiek getracht de kenbaarheid te vergroten.

Als gevolg van het Energieakkoord voor duurzame groei kunnen bedrijven sinds 1 december 2015 erkende maatregelen nemen om aan hun energiebesparingsverplichtingen (art. 2.15 Abm) te voldoen. Een overzicht van erkende maatregelen energiebesparing per bedrijfstak is opgenomen in Bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Per 1 januari 2016 is met de zogeheten vierde tranche een aantal nieuwe activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Het betreft het smelten en gieten van metalen, opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen, schieten op buitenschietbanen, kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen, dierencrematoria, honden, lawaaivogels en dierentuinen, asbestverwijdering, bloemenververijen, alsmede enkele activiteiten met mergel, grind en kalk. Verder zijn een deel van de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR), de Regeling op- en overslag en distributie van benzine, het Besluit LPG-tankstations milieubeheer en het Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen milieubeheer in het Activiteitenbesluit opgenomen.

Het is niet de bedoeling om het Activiteitenbesluit na de vierde tranche opnieuw grootschalig te wijzigen of aan te vullen. In 2018 wordt de invoering van de Omgevingswet verwacht. Het Activiteitenbesluit zal dan opgaan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het ligt voor de hand dat toekomstige wijzigingen van het Activiteitenbesluit zullen worden gerealiseerd door middel van opneming in het Besluit activiteiten leefomgeving. Begin juli 2016 verscheen een eerste versie daarvan in het kader van de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu georganiseerde consultatie.

Suggesties voor verbetering zijn welkom.

De tekst van deze uitgave is afgesloten op 15 mei 2016.

De auteur

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

Datum laatste wijziging 01-06-2016
Bestellen