← Terug naar vorige pagina

Vergunningvrij bouwen: laatste stand van zaken

Voorwoord

Met het in werking treden van de nieuwste versie van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een volgende stap genomen in de deregulering van de wet- en regelgeving op het gebied van bouwen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft als basis een verbod om zonder een omgevingsvergunning activiteiten uit te voeren, tenzij anders is bepaald. En dat “tenzij anders is bepaald” is de Bijlage II. Qua opzet en indeling is er niet veel veranderd. Waarom dan toch een boek met als titel “Vergunningvrij bouwen, regels 2014”? Daar zijn twee redenen voor.

De vraag naar uitleg over het vergunningvrij bouwen is een vraag die leeft in de bouwwereld en daarom reden nummer één. Niet alleen de professional maar ook bij anderen, die minder vaak met vergunningvrij bouwen, en de soms toch wel lastige wetgeving, in aanraking komen.

De tweede reden is dat er toch weer een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd die nieuw zijn, die een andere benadering vragen bij de vraag of nu wel of niet een bouwwerk zonder vergunning mag worden gebouwd of wel of niet met de reguliere vergunningprocedure een omgevingsvergunning voor een planologische afwijking kan worden verleend. Onderdelen die in de Bijlage en dus ook in dit boek aanbod komen.

Het boek is meer dan alleen het aangeven van de wijzigingen in de wetgeving. Het eerste deel van het boek is algemeen van aard: historie, wetgeving en toekomst. Het overgrote deel van het boek is echter de uitleg van de Bijlage, inclusief de wijziging die op 1 november 2014 van kracht zijn geworden, achtererfgebied, vergunningvrij bouwen, mantelzorg, kruimellijst en de minder in het oog springende wijzigingen.

Of het boek in een behoefte voorziet? Ik hoop van wel, maar besef mij ook terdege dat het boek maar een beperkte houdbaarheid heeft. Al was het alleen maar dat er de komende jaren nog veel zal veranderen in de bouw- en regelgeving, denk alleen maar aan de Omgevingswet die er aan staat te komen. Maar ook andere ontwikkelingen zoals de private kwaliteitsborging, de jurisprudentie en veranderende inzichten zullen van invloed zijn op deze wet- en regelgeving in de (nabije) toekomst.

Nu, twee jaar later, is het boek toe aan de tweede druk. In die twee jaar is Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, maar ook het Besluit omgevingsrecht zelf, op onderdelen gewijzigd. Geen wijzigingen die veel impact hebben op de mogelijkheden van het vergunningvrij bouwen. Maar toch voldoende reden om deze wijzigingen op te nemen in de tweede druk. Daarnaast is in deze tweede druk recente, belangrijke en/of aansprekende jurisprudentie opgenomen.

De belangrijkste wijzigingen van de afgelopen twee jaar hebben betrekking op een tweetal aanpassingen in de kruimellijst:

  • artikel 4, lid 9, Bijlage II Bor, de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen in strijd met het bestemmingsplan voor het gebruiken van bouwwerken. Deze mogelijkheid is nu ook van toepassing voor de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.

  • artikel 4, Bijlage II bij het Bor, naast een wijziging in de typering van bouwwerken, is hier toegevoegd dat dit artikel ook van toepassing is voor voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw.

De overige wijzigingen zijn ondergeschikt van aard.

Ik houd mij nog steeds aanbevolen voor suggesties en (aansprekende) praktijkvoorbeelden. Velen hebben op één of andere manier mij geholpen bij dit boek, door mee te lezen, mee te denken en mee te praten, waarvoor dank. In het bijzonder Johan Knossen, met hem heb ik regelmatig de problemen en specifieke situaties doorgesproken en om zijn visie/mening gevraagd. Niet alleen bij de eerste editie, maar ook voor deze tweede druk.

Henk Veenstra

December 2016

Verantwoording bronnen

In het boek is gebruik gemaakt van illustraties die afkomstig zijn uit het voorlichtingsmateriaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM). Deze illustraties staan voor een deel ook in het uitgave Wabo Handboek, een (digitale) uitgave van Dorp, Stad & Land (www.dorpstadenland.nl). Veel foto’s zijn van de auteur en een aantal zijn afkomstig van het internet waarbij niet altijd achterhaald kon worden wie de maker was. Daar waar de bron wel bekend is, wordt daar naar verwezen.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Vergunningvrij bouwen: laatste stand van zaken

Datum laatste wijziging 01-01-2017
Bestellen