agenda

Workshop MPG en EPC

22 March, Utrecht

€ 299

Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Bouwers waren volgens het Bouwbesluit 2012 al verplicht een milieuprestatieberekening te maken, maar er gold nog geen grenswaarde. Die is er dus nu wel!

• Per 1 januari grenswaarden milieuprestatie opgenomen in Bouwbesluit
• Kiezen uit 3 workshops
• Milieuprestatie MPG
• Energieprestatie EPC: apart voor toetsers en handhavers
• Praktisch inzicht krijgen

Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee. De milieuprestatieberekening past dan ook in het streven naar een circulaire bouweconomie waar geen materialen nodig zijn uit eindige bronnen.

Energieprestatie

De EPC-eisen staan al langer in het Bouwbesluit en deze worden ook geregeld aangescherpt, dus ook hier moet u bijblijven.

Over enkele jaren wordt de EPC vervangen door BENG-eisen (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) aan energiebehoefte, primair energiegebruik en aandeel hernieuwbare energie.

Uitvoering van duurzame regelgeving

Achtergrond van deze regelgeving is de zorg voor grondstoffen, klimaat, emissies én het streven naar de bouw van comfortabele, gezonde woningen met lage energielasten.

Toetsing en handhaving vormen een essentieel onderdeel in het bouwproces. Lastig en moeilijk? Welnee. Als je maar weet hoe je moet kijken. Deze workshops geven dat inzicht.


Doelgroep

Deze workshops zijn met name bedoeld voor bouwplantoetsers en vergunningverleners.

Voor handhavers is er een specifieke workshop EPC.

Verondersteld wordt dat deelnemers enige basiskennis hebben over de energieprestatienorm. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten/RUD’s.

Daarnaast zijn de workshops interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, en architecten.

Opzet workshops

Er worden 3 workshops van één dagdeel aangeboden

 1. MPG
 2. EPC voor toetsers
 3. EPC voor handhavers

Programma

Workshop MPG

Het Bouwbesluit schrijft voor dat de MPG-berekening conform de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ is opgesteld. In praktijk betekent dit dat de berekening is uitgevoerd met gevalideerde rekensoftware. In deze workshop oefent u met het maken, en eventueel optimaliseren, van een berekening. U krijgt inzicht in de invloed van ontwerpkeuzen op de milieuprestatie van een gebouw. U leert om te gaan met in de NMD-database ontbrekende materialen of producten, de gebouwlevensduur en combinatiegebouwen. We gaan ook in op de context, en besteden onder andere aandacht aan de relatie met de EPG (MPG+EPG=DPG) en de MPG bij renovatieprojecten. Na afloop van de workshop weet u wat de MPG inhoudt en kunt u een correcte berekening maken.

Programma:

Deel 1: Achtergrond milieuprestatiewetgeving en afbakening in Bouwbesluit

In het eerste deel van de cursus komt de achtergrond van de milieuprestatiewetgeving aan bod. Denk aan Levenscyclusanalyse (LCA), Nationale MilieuDatabase (NMD), hoe de MPG-grenswaarde is bepaald en wat de relatie is met de EPG (EnergiePrestatie Gebouwen). Ook geeft de docent inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase.

Deel 2: Praktijkopgave – zelf invoeren en draaien aan de knoppen

Het tweede deel is een praktijkgedeelte waarbij de deelnemers aan de hand van een opgave aan de slag gaan met de rekensoftware GPR Bouwbesluit. De deelnemers krijgen de gelegenheid om de milieuprestatie van een eigen ontwerp te beoordelen.

Workshops EPC

Workshop Toetsen op de energieprestatie

Kernvragen voor de vergunningverlener bij toets aanvraag omgevingsvergunning:

 • Is er een goede berekening van de EPC aangeleverd?
 • Voldoet de berekende EPC aan de eis van het Bouwbesluit?
 • Is de berekening van de EPC aannemelijk en consistent met de bouwaanvraag?

Aanvragers tonen met een berekening aan dat zij aan de EPC-eis voldoen. Te zien is met welke oplossingen dat wordt bereikt. Gemeenten hebben de verplichting tot steekproefsgewijs toetsen. In kort bestek geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing. Inhoudelijke aandachtspunten zijn onder meer ventilatie, werken met kwaliteitsverklaringen en schematisering van utiliteitsgebouwen. Besproken wordt de relatie tussen EPG en toekomstige BENG-eisen.

Programma:

 • Energieprestatie (EPG): werking, systematiek en begrippen.
 • Verschillen EPG / BENG / energielabel
 • De complexe onderdelen: ventilatie, kwaliteitsverklaringen, schematisering
 • Een berekening interpreteren: niveaus van beoordeling en tips voorbeoordeling
 • Bespreken van praktijkvoorbeelden van goede en minder goede EPC-berekeningen
 • Hulpmiddelen: EP Check en publicaties RVO

Workshop Handhaven op energieprestatie

Kernvragen voor de handhaving tijdens de bouw:

 • Hoe moeten handhavers toetsen of datgene wat is doorgerekend in de energieprestatieberekening vooraf, ook is toegepast in de praktijk?
 • Hoe moet omgegaan worden met wijzigingen tussen ingediend ontwerp en gerealiseerd gebouw?
 • En hoe kan een handhaver ‘gefopt’ worden?

De eerste contacten / bouwvergaderingen zijn cruciaal om de energieprestatie op de agenda te krijgen. De buiteninspecteur vraagt aandacht voor het belang van deze prestaties en de gevoeligheid voor de uitvoering. Geeft spelregels voor controle en het bespreken van wijzigingsvoorstellen. Op alle details ingaan? Zeker niet nodig. Laten zien dat je de materie beheerst is belangrijk. Aan de hand van veel praktische voorbeelden wordt Er worden vuistregels en tips gegeven om in overleg met de planbeoordelaar een selectie te maken van onderdelen waarop je controleert.

Programma:

 • Energieprestatie (EPG): werking, systematiek en begrippen.
 • Overdracht van toets naar handhaving
 • Praktijkvoorbeelden: hoe herken je installaties, isolatieniveaus, duurzame energie; hoe ga je om met kwaliteitsverklaringen
 • Gevoelige onderdelen voor de energieprestatie
 • De eerste bouwvergadering
 • Wijzigingsvoorstellen beoordelen
 • Bevindingen rapporteren
 • Hulpmiddelen: o.a. aandacht voor de Checklist controle bouwplaats van RVO.

Workshopleiders

Workshopleider voor MPG is Ruud van Vliet, senior adviseur bij WE Adviseurs. Hij heeft deze MPG-cursus al vele malen gegeven. Hij helpt graag partijen om serieuze stappen te zetten op weg naar een duurzame leefomgeving. Hij wil daarbij partijen verbinden en hen helpen op slimme en inspirerende wijze vorm te geven aan ambities. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord en samenwerking draait om vertrouwen. Hij ondersteunt overheden en bedrijven bij het versterken van hun samenwerkend vermogen met als thematische insteek duurzame bedrijfsvoering.

Workshopleider voor EPC is Pieter Nuiten, senior adviseur van W/E adviseurs. Hij heeft ruime ervaring in het opstellen en controleren van EPC-berekeningen en energielabels. Als onderzoeker werkt hij in opdracht van RVO en BZK mee aan de (door)ontwikkeling van energieprestatiemethoden en aanverwante wet- en regelgeving. Hij is gediplomeerd EPA-adviseur en 'erkend deskundige' energielabel nieuwe woningen.

Datum, prijs, locatie

22 maart 2018
09:30 - 16:30

Utrecht

Prijs € 299,-

1 dagdeel € 299
2 dagdelen: € 499

Graag bij het veld opmerkingen aangeven of u 1 of beide dagdelen en welk middagdeel (toetsers of handhavers) u wilt volgen.
Genoemde bedragen zijn exclusief btw maar inclusief koffie /water / thee. Volgt u het ochtend- én middagprogramma dan is ook een lunch inbegrepen.

Inschrijven