agenda

Workshop: Integratie van verordeningen in het omgevingsplan

25 September, Utrecht

€ 249

Met de omgevingswet wordt een nieuw ‘instrument’ voor gemeenten geïntroduceerd: het omgevingsplan. De gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving – nu nog verspreid over bestemmingsplannen, verordeningen, nadere regelingen en uitvoerings- en aanwijzingsbesluiten – moeten hierin worden geïntegreerd. Maar wat betekent deze opdracht voor gemeentebesturen, waar het betreft de opname en integratie van bestaande verordeningen?

In deze workshop worden verschillende vragen opgeworpen die opkomen bij de integratie van bestaande verordeningen in het omgevingsplan. Pasklare antwoorden zijn (nog) niet altijd te geven, omdat de relevante Rijksregelgeving nog in ontwikkeling is en er lokaal bovendien verschillende keuzes mogelijk zijn. Aan het einde van de workshop bent u in ieder geval in staat om binnen uw eigen organisatie de integratie van de verordeningen op te pakken. Bovendien beschikt u dan over voldoende basiskennis om de verdere relevante ontwikkelingen van de Rijksregelgeving te signaleren en te plaatsen en zal u beter in staat zijn de gevolgen voor uw eigen integratiewerkzaamheden te overzien.

Inleiding

Op dit moment wordt de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau gereguleerd door de diverse bestemmingsplannen en verordeningen, aangevuld met een veelheid aan nadere regelingen en uitvoerings- en aanwijzingsbesluiten. Met de Omgevingswet is regulering van onderwerpen die de fysieke leefomgeving betreffen – op gemeentelijk niveau – voorzien in het omgevingsplan. Het oogmerk daarvan is integratie en samenhang van beleid en regelgeving, alsmede de kenbaarheid van de regels over de fysieke leefomgeving te verbeteren door deze te vatten in één (plan)regeling.

Inhoud en resultaat

Integratie van bestaande verordeningen in het omgevingsplan is makkelijker gezegd dan gedaan. Belangrijk hierbij is bovendien dat er geen afscheid genomen gaat worden van de klassieke gemeentelijke verordening. Het zal een kwestie van herschikken en afstemmen zijn, en – waar mogelijk – van dereguleren. Deze exercitie zal uiteraard ook gevolgen hebben voor de materiële aspecten van de regelingen (de inhoud). Ten aanzien van diverse aspecten zal het bovendien mede afhankelijk zal zijn van de bestuurlijke ambities en keuzes, de lokale maatschappelijke opgaven en de mogelijkheden van de betreffende gemeentelijke organisatie.

Bij de integratie van de verordeningen komen vragen op als:

 • Welke verordeningen – of onderwerpen daaruit – komen in aanmerking voor opname in het omgevingsplan?
 • Wat is straks verplicht? En wat mag? Zij er ook onderwerpen die helemaal niet geïntegreerd mogen worden in het omgevingsplan?
 • Kunnen de verordeningen één op één worden overgenomen?
 • Wat betekent opname in het omgevingsplan voor procedures? En voor de mogelijkheid om ‘nadere regels’ vast te stellen?
 • Heeft het gevolgen voor de taakverdeling tussen de burgemeester en het college?
 • Kan er sprake zijn van desintegratie (opdeling van onderwerpen over het omgevingsplan enerzijds en een verordening anderzijds)? En zijn er dan bijzondere aandachtspunten ten aanzien van de afbakening?

Omdat de Rijksregelgeving ook nog steeds in ontwikkeling is – en voorlopig zal blijven – zijn pasklare antwoorden (nog) niet te geven. Gelukkig is er ruim voldoende duidelijk en kunnen de belangrijkste eerste stappen al gezet worden. Door dat in dit stadium de handschoen op te pakken kan worden voorkomen dat in een later stadium kansen gemist worden en zaken over het hoofd gezien worden.

Het doel van de workshop is de diverse vraagstukken die spelen bij integratie van verordeningen in het omgevingsplan te signaleren, te duiden en praktische handvatten te bieden om met deze materie aan de slag te gaan ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De opzet van de middag is dat u tijdens het eerste gedeelte informatie krijgt aangereikt om daarna gezamenlijk actief aan de slag te gaan met een aantal voorbeelden. Aan het einde van de workshop bent u in staat om binnen uw eigen organisatie de integratie van de verordeningen op te pakken. Bovendien beschikt u dan over voldoende basiskennis om de verdere relevante ontwikkelingen van de Rijksregelgeving (in het bijzonder de Omgevingswet zelf en het Omgevingsbesluit) te signaleren en te plaatsen en zal u beter in staat zijn de gevolgen voor uw eigen integratiewerkzaamheden te overzien.

Programma

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

 • Algemene inleiding ten aanzien van het omgevingsplan
  • wat houdt dit kerninstrument in
  • wat regelt een omgevingsplan en op welke manier
  • verschil met huidige verordeningen
 • Uitgangspunten voor de opname en integratie van verordeningen in het omgevingsplan
  • welke onderwerpen mogen, kunnen of moeten een plek krijgen in het omgevingsplan
  • op welke manier kan dat geregeld worden
  • verdere belangrijke aandachtspunten
 • Aan de slag met concrete voorbeelden

Doelgroep

Gemeentejuristen, beleidsadviseurs, juridisch adviseurs en anderen die (juridisch) werkzaam zijn op het brede gebied van het Omgevingsrecht of in de dagelijkse praktijk betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van gemeentelijke verordeningen.

Workshopleider

De workshop zal worden verzorgd door mr. Daan Corver. Daan is tegenwoordig werkzaam Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen, waar hij een brede adviespraktijk onderhoudt met een bijzondere aandacht voor decentrale regelgeving. In het verleden heeft Daan als wetgevingsjurist gewerkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daan heeft o.a. een veelheid aan (model)verordeningen geschreven, zitting genomen in de ambtelijke Werkgroep Reikwijdte Omgevingsplan van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en op basis van diens advies in opdracht van het ministerie nader onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bepalen van wenselijke reikwijdte van de verplichting onderwerpen in het omgevingsplan te regelen.

Datum, locatie en prijs

Utrecht
Dinsdag 25 september 2018 13:30 - 16:45 uur
249 euro ex. BTW

Documentatiemateriaal

Tijdens de workshop ontvangt u de handouts van de presentaties.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een workshop bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven