agenda

Workshop Effectuering handhavingsbesluiten

22 November, Utrecht

€ 249

In deze workshop Effectuering handhavingsbesluiten wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt.

Aanleiding

Invordering van verbeurde dwangsommen is verplicht. Sinds de invoering in 2009 van de bevoegdheid tot invordering van bestuursrechtelijke handhavingsschulden, is in de rechtspraak gebleken dat aan de invordering, met name van verbeurde dwangsommen, een zwaarwegend gewicht moet worden toegekend. De invordering van handhavingsgeldschulden draagt immers in grote mate bij aan de geloofwaardigheid van het optreden van het bestuursorgaan. Redenen om bij bestuursorganen te zorgen voor een goed verloop van het invorderingsproces.

In deze workshop wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt en –zo dat nog niet eerder zou zijn gedaan- de overtreding daadwerkelijk ongedaan wordt gemaakt.

Bij de wetswijziging d.d. op 1 juli 2009 van Hoofdstuk 5 van de Awb is onder andere de zogeheten invorderingsbeschikking geïntroduceerd: artikel 4:86 en 5:37 Awb. Met name de invordering van verbeurde dwangsommen heeft hierdoor een belangrijke impuls gekregen.

Daarmee is er een nieuwe taak ontstaan voor bestuursorganen die bevoegd zijn voor het opleggen van een last onder dwangsom. Bij de uitvoering van die taak moeten bestuursorganen in de praktijk de nodige ervaring opdoen aangezien invordering van handhavingskosten, met name verbeurde dwangsommen, binnen de organisatie niet stelselmatig plaatsvindt. Het is ook geen taak die tot de dagelijkse praktijk hoort van de inspecteur van een bestuursorgaan die belast is met toezicht op de naleving van de wet.

Lange tijd waren bestuursorganen dan ook tevreden als een overtreding ongedaan was gemaakt, ook al was dat na het einde van de begunstigingstermijn en gedoogden zij passief dat verbeurde dwangsommen niet betaald werden. Een besluit tot een last onder dwangsom wordt door deze praktijk een tijger zonder tanden.
De wetswijziging van 2009 heeft hier een einde aan gemaakt. Zij noopt bestuursorganen om stelselmatig in te vorderen. Uit actuele jurisprudentie blijkt echter dat dat in de praktijk nog met het nodige vallen en opstaan gepaard gaat. Zo vissen bestuursorganen bij bezwaar en beroep tegen invorderingsbesluiten nog al eens achter het net omdat lopende verjaringstermijnen niet in de gaten gehouden zijn.

Inhoud en resultaat

Het juridische kader van de invordering wordt geschetst en vervolgens zal met name de praktijk aandacht krijgen. In de workshop worden aan de hand van de wet en de jurisprudentie de kansen en de mogelijkheden behandeld voor een juiste invordering en daarmee effectieve handhaving.

U wordt geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt en de overtreding daadwerkelijk ongedaan wordt gemaakt.

Tijdens de workshop is er gelegenheid om vragen uit de eigen praktijk in te brengen en ook om onderlinge ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor juristen en inspecteurs die betrokken zijn bij handhaving door bestuursorganen die bevoegd zijn om een last onder dwangsom op te leggen of bestuursdwang aan te zeggen. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, rijksinspecties, provincies en waterschappen.

Programma

Algemeen: verbeurde dwangsommen en bestuursdwangkosten

 • Hoofdstuk 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht 
 • Invordering verplicht? 
 • Wanneer starten? (relatie met bezwaar en beroep tegen handhavingsbesluit) 
 • Verhouding invordering en strafsancties 
 • Wanneer en bij wie invorderen ? 
 • Bij welke (rechts) persoon is invordering mogelijk (wie is de overtreder)? 
 • Wat te doen bij een dreigend of reeds uitgesproken faillissement? 
 • Welke rechten en belangen hebben anderen dan de overtreder bij invordering?


Voorbereiding

 • Vaststelling van de betalingsverplichting en bewijslast
 • Bezwaar en beroep voor overtreders en derden
 • Relatie met bezwaar en beroep tegen het oorspronkelijke handhavingsbesluit
 • Formele rechtskracht handhavingsbesluit
 • Onderbouwing bestuursdwangkosten


Processuele zaken 

 • Verzuim 
 • Verjaringsrisico’s 
 • Schriftelijke aanmaning 
 • Het dwangbevel


Echt effectueren.. 

 • De rol van de deurwaarder 
 • Waarop is verhaal mogelijk? 
 • Vormen van beslaglegging op vermogensonderdelen  Verzet (artikel 438 Wetboek van Rechtsvordering)

Praktijkcasus en plenaire discussie

Workshopleider

mr. P.C. Cup
Peter is een ervaren jurist, met name in het kader van de handhaving van het omgevingsrecht en werkzaam bij de afdeling Juridische Zaken van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Datum, prijs, locatie

donderdag 22 november 2018, 13.30 - 16.45 uur Utrecht
249 euro ex BTW.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in