agenda

Effectuering handhavingsbesluiten

14 April, Utrecht

€ 249

In deze workshop wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt en de overtreding daadwerkelijk ongedaan wordt gemaakt.

Aanleiding

Voor de invordering van bestuursrechtelijke handhavingsschulden door bestuursorganen, waaronder verbeurde dwangsommen, bevat Hoofdstuk 4 van de Awb de bevoegdheid tot invordering. In afgelopen jaren is er veel jurisprudentie over dit onderwerp ontstaan en is gebleken dat er verschillende formaliteiten zijn die invorderende bestuursorganen in acht moeten nemen. dit geldt met name voor verbeurde dwangsommen. Belangrijk aspect is dat in de jurisprudentie van de bestuursrechter het uitgangspunt is gaan gelden dat ten aanzien van overtreders die in gebreke blijven om verbeurde dwangsommen te betalen, altijd tot invordering moet worden overgegaan. Er is sprake van een “invorderingsplicht”: een bestuursorgaan moet in principe alle verbeurde dwangsommen die niet betaald worden, invorderen.

Op 4 april 2018 heeft de Raad van State de omstandigheden waaronder bestuursorganen mogen afwijken van de invorderingsplicht verder ingevuld: staatsraad advocaat generaal Wattel heeft aan de Raad van State bij een advies aangegeven onder welke omstandigheden bestuursorganen en de bestuursrechter rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden bij het invorderen, en zo ja, welke bijzondere omstandigheden dat dan kunnen zijn

In deze workshop wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt en –zo dat nog niet eerder zou zijn gedaan- de overtreding daadwerkelijk ongedaan wordt gemaakt. Voorts wordt ingegaan op de vraag hoe ver de “invorderingsplicht” die door de Afdeling bestuursrechtspraak is geformuleerd, gaat.

Hoofdstuk 4 en 5 van de Awb geeft de bevoegdheid aan bestuursorganen voor het treffen van een invorderingsbeschikking: zie artikel 4:86 en 5:37 Awb. In de jurisprudentie is bepaald dat bestuursorganen stelselmatig moeten invorderen.

Invordering, met name van verbeurde dwangsommen is een lastige taak voor bestuursorganen aangezien dat, binnen de bestuurlijke organisatie niet stelselmatig plaatsvindt. Het is ook geen taak die tot de dagelijkse praktijk hoort van de inspecteur van een bestuursorgaan die belast is met toezicht op de naleving van de wet. Uit de jurisprudentie blijkt helaas steeds dat invordering in de praktijk nog met het nodige vallen en opstaan gepaard gaat. Zo vissen bestuursorganen bij bezwaar en beroep tegen invorderingsbesluiten nog al eens achter het net omdat lopende verjaringstermijnen niet in de gaten gehouden zijn. Ook worden invorderingsbesluiten in de rechtspraak regelmatig vernietigd vanwege vormfouten en onvoldoende bewijs.

Actueel punt is dat in april 2018 de advocaat-generaal bij de Afdeling bestuursrechtspraak dieper ingegaan is op de vraag in welke gevallen er niet tot invordering kan of hoeft te worden overgegaan vanwege bijzondere omstandigheden aan de zijde van de schuldenaar-overtreder. Ook is ingegaan op de vraag welke verschillen relevant zijn tussen het verhalen van de kosten van bestuursdwang en invordering van verbeurde dwangsommen en is ingegaan op het antwoord op de vraag hoe ver de formele rechtskracht gaat van de primaire last onder dwangsom. Kortom, nieuwe inzichten!

Inhoud en resultaat

In de workshop wordt u het juridische kader van de invordering geschetst en vervolgens zal met name de praktijk aandacht krijgen. In de workshop worden aan de hand van de wet en de jurisprudentie de kansen en de mogelijkheden behandeld voor een juiste invordering en daarmee effectieve handhaving.

U wordt geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt en de overtreding daadwerkelijk ongedaan wordt gemaakt. Ook wordt stilgestaan bij de vraag of altijd tot invordering moet worden overgegaan en of er omstandigheden zijn waaronder kan worden afgezien van invorderingsmaatregelen.

Tijdens de workshop is er gelegenheid om vragen uit de eigen praktijk in te brengen en ook om onderlinge ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor juristen en inspecteurs die betrokken zijn bij handhaving door bestuursorganen die bevoegd zijn om een last onder dwangsom op te leggen of bestuursdwang aan te zeggen of bestuurlijke boetes op te leggen. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, rijksinspecties, provincies en waterschappen.

Programma

Algemeen: verbeurde dwangsommen en bestuursdwangkosten

 • Hoofdstuk 4 en 5 van de Algemene wet bestuursrecht 
 • Invordering verplicht? 
 • Wanneer starten? (relatie met bezwaar en beroep tegen handhavingsbesluit
 • Verhouding invordering en strafsancties
 • Wanneer en bij wie invorderen ?
 • Bij welke (rechts) persoon is invordering mogelijk (wie is de overtreder)?
 • Wat te doen bij een dreigend of reeds uitgesproken faillissement?
 • Welke rechten en belangen hebben anderen dan de overtreder bij invordering?

Voorbereiding

 • Vaststelling van de betalingsverplichting en bewijslast.
 • Bezwaar en beroep voor overtreders en derden
 • Relatie met bezwaar en beroep tegen het oorspronkelijke handhavingsbesluit
 • Formele rechtskracht handhavingsbesluit
 • Onderbouwing bestuursdwangkosten

Processuele zaken

 • Verzuim
 • Verjaringsrisico’s
 • Schriftelijke aanmaning
 • Het dwangbevel

Echt effectueren.

 • De rol van de deurwaarder 
 • Waarop is verhaal mogelijk? 
 • Vormen van beslaglegging op vermogensonderdelen 
 • Verzet (artikel 438 Wetboek van Rechtsvordering)

Praktijkcasus en plenaire discussie.

Docent

Peter Cup

Peter is een ervaren jurist, met name in het kader van de handhaving van het omgevingsrecht en werkzaam bij de afdeling Juridische Zaken van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Datum, locatie en prijs

14 april 2020 - 13.30 - 16.45 uur, te Utrecht

Prijs: € 249,- (incl. koffie/thee/water, excl. btw)

Documentatiemateriaal

Op de workshop ontvangt u de handouts van de presentatie en een syllabus.

Het ondersteunende materiaal is digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. >Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze workshop. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de workshop ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in