agenda

Vergunningvrij bouwen en/of Kruimelregeling

12 June, Utrecht

€ 249

In deze interactieve workshops Vergunningvrij bouwen en/of Kruimelregeling worden de regels voor Vergunningvrij bouwen en/of Kruimelafwijking nog even kort toegelicht en in context gezet.

Aanleiding

Per 1 november 2014 zijn de nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling van kracht geworden. Van meet af aan bestonden er vele vragen over hoe bepaalde zaken nu geïnterpreteerd moesten worden? Inmiddels is een stroom aan jurisprudentie en literatuur over deze regels ontstaan waarmee nadere duiding is gegeven aan de inhoud en mogelijkheden van deze regels. Houdt u het nog bij?

Bij vergunningvrij bouwen gaat het om vragen als:

 • Welke bouwactiviteiten zijn te duiden als “bouwen” als bedoeld in de Wabo en voor welke bouwactiviteiten is dan een omgevingsvergunning nodig?
 • Wanneer is sprake van een hoofdgebouw?
 • Wat is de voorgevel van een hoofdgebouw die bepalend is voor de ligging van het achtererfgebied waar vergunningvrij gebouwd mag worden?
 • Wanneer is een bijbehorend bouwwerk een bijbehorend bouwwerk als bedoeld in Bijlage II en wanneer is nu precies sprake van ?
 • Hoe kan worden voorkomen dat achtertuinen grotendeels vol worden gebouwd met vergunningvrije bouwwerken?
 • Wanneer is een mantelzorgwoning nu wel of niet vergunningvrij en kan een mantelzorgwoning de bedrijfsmogelijkheden van omliggende vooral agrarische bedrijven belemmeren?


Voor de kruimelregeling geldt dat de categorie projecten waarvoor op relatief eenvoudige wijze kan worden afgeweken van bestemmingsplannen per 2014 fors is verruimd. Een verruiming die ertoe leidt dat de naam “kruimelregeling” geen recht meer doet aan de mogelijkheden die dit artikel 4 biedt. Zo zijn vierkante meter-beperkingen vervallen, is de beperking tot het niet vergroten van het aantal woningen voor een groot aantal projecten vervallen en is een ruimere afwijkingsmogelijkheid voor tijdelijke activiteiten gecreëerd.
Dat levert vragen op als:

 • Bijbehorende bouwwerken bij bestaande gebouwen kunnen altijd via een kruimel worden vergund, ook gelijktijdig met de aanvraag om omgevingsvergunning voor het hoofdgebouw zelf. Maar zit daar dan geen enkele beperking op?
 • Het transformeren van leegstaande kantoorpanden tot (studenten)woningen was een van de aanleidingen tot het verruimen van de kruimelregeling, maar provinciale verordeningen kennen vaak beperkingen in aantallen toe te voegen nieuwe woningen. Spelen die beperkingen nog een rol of mag de gemeente onbeperkt woningen toevoegen?
 • De verschillende onderdelen uit artikel 4 mogen gelijktijdig worden gehanteerd, maar met een uitspraak van 21 maart jl. lijkt de Afdeling bestuursrechtspraak hier toch grenzen aan te stellen. Hoe zit dit nu precies?
 • In Bijlage II bij het Bor is een uitzondering gemaakt voor MER-beoordelingsplichtige activiteiten. Maar om welke gevallen gaat het dan?
 • Voor tijdelijke afwijkingen geldt niet meer de beperking van “een tijdelijke behoefte”. Betekent dit dat het in een aanvraag stellen dat het gaat om een tijdelijke activiteit van maximaal 10 jaar voldoende is voor een reguliere procedure? En vanaf welk moment gaat de eventuele periode van 10 jaar in?


Inhoud en resultaat
In deze workshops worden allereerst de regels nog even kort toegelicht en in context gezet. Vervolgens zullen alle actuele uitspraken van verschillende rechters de revue passeren. Daarna wordt door gegaan naar de uitvoering in de praktijk.

U kunt kiezen uit twee workshops of ze beide volgen:

 1. Ochtend: Vergunningvrij bouwen
 2. Middag: Kruimelregeling

De workshops zijn interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie. Deelnemers kunnen hun eigen vragen en praktijkcases in brengen.

Doelgroep

De workshops zijn bestemd voor:

 • Vergunningverleners bouwen (Wabo) / bouwplantoetsers / casemanagers
 • Handhavers en toezichthouders / inspecteurs bouwen
 • Beleidsmedewerkers / coördinatoren ruimtelijke ordening
 • Juristen ruimtelijke ordening en handhaving

Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten / RUD’s

Daarnaast is de workshop interessant voor adviesbureaus, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten en advocatuur.

Programma

Workshop Vergunningvrij bouwen — ochtend

 • Korte recapitulatie van de wijzigingen per 1 november 2014
 • Bijbehorend bouwwerk als bedoeld in Bijlage II, mede in relatie tot actuele jurisprudentie
 • Achtererf en mogelijke beperking via bestemmingsplannen
 • Vergunningvrije delen binnen aangevraagd bouwplan, hoe mee om te gaan
 • Theoretische krijtstreep tot combinatie verschillende vergunningvrije mogelijkheden, mede in relatie tot actuele jurisprudentie
 • Mantelzorg, kansen en beperkingen


Workshop Kruimelregeling — middag

 • Korte recapitulatie van de wijzigingen per 1 november 2014
 • Uitbreiding hoofdgebouw, grenzen op basis van jurisprudentie
 • Beperking uitbreiding aantal woningen, hoe te duiden en wanneer relevant
 • Combinatie van onderdeel 1 en 9, in beginsel toegestaan maar wel begrensd
 • Tijdelijk afwijken, hoe ziet de Afdeling bestuursrecht de tijdelijkheid
 • Kruimel en toch uitgebreide procedure dankzij inbreng provincie, een mogelijkheid
 • Discussie over grenzen en mogelijkheden, mede aan de hand van enkele casuspositie

Workshopleider Hans Barendregt

Hans is als hoofdjurist adviseur op het gebied van het omgevingsrecht binnen de gemeente Rotterdam, betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe regels voor het vergunningvrije bouwen en de kruimelafwijkingen en betrokken bij een groot scala aan bouwprojecten op de grenzen van het vergunningvrije bouwen en het toe kunnen passen van de kruimelregeling . Daarnaast geeft Hans trainingen en cursussen op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen en ruimtelijke ordeningswetgeving.

Materiaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties. De rest van het materiaal ontvangt u, indien gewenst, digitaal.

Datum, locatie en prijs

12 juni 2018 - Utrecht

Ochtend - Vergunningvrij Bouwen - 9.30 - 12.30 uur

Middag - Kruimelregeling 13.30 - 16.45 uur

 • 1 workshop € 249,-
 • 2 workshops (hele dag) : € 449,-

Wilt u deze workshop liever met uw hele team doen, dan kunnen wij de workshop ook Incompany voor u organiseren. Vraag naar de mogelijkheden via de mail.

Studie-uren

Per workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven