agenda

Seminar Gezondheid in de Omgevingswet

26 March, Amsterdam

€ 245

Een van de hoofddoelen van de Omgevingswet is om gezondheid een plek te geven binnen de fysieke leefomgeving. Want de fysieke leefomgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. De vraag is nog hoe dat precies gedaan moet worden. Het seminar Gezondheid in de Omgevingswet geeft een goed beeld van de mogelijkheden om gezondheid een plek te geven in het gemeentelijk beleid en geeft handvatten om direct hiermee aan de slag te gaan.


Fred Woudenberg
Hoofd cluster leefomgeving, GGD Amsterdam

Gezondheid als integrerend thema


Roel Meeuwsen
Senior Werkgroepsecretaris, Commissie voor de m.e.r.

Instrumenten Omgevingswet


Ellen Peeters
Senior adviseur Gezonde leefomgeving bij Gemeente Utrecht

Gezondheid aan tafel

InschrijvenProgrammaVoor wie?Info

Aanleiding

De omgevingswet biedt kansen om gezondheid een stevige plek te geven binnen de fysieke leefomgeving. Overheden willen natuurlijk graag de publieke gezondheid beschermen, met alle voordelen van dien. Er is belangrijke winst te boeken door gezond gedrag te bevorderen. Zo kan meer bewegen bijvoorbeeld worden gefaciliteerd door lopen en fietsen het primaat te geven. Gezondheid moet dus een plek krijgen in een integrale belangenafweging binnen gebiedsontwikkeling en vergunningverlening. Het moet in een vroeg stadium meegenomen worden bij planvorming, dus in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hoe pak je dat aan? En welke mogelijkheden zijn er precies? Hoe koppel je gezondheid aan andere belangrijke opgaven, zoals de energietransitie?

In het seminar krijgt u antwoorden en handvatten om aan de slag te gaan voor gezonde inwoners binnen uw eigen gemeente.

Inhoud seminar

Om te weten hoe je een gezonde leefomgeving realiseert, is het belangrijk om te weten wat we hieronder verstaan en wat de voordelen precies zijn. Vervolgens kijken we hoe en met wie er stappen gezet moeten worden. Gezien goed voorbeeld doet volgen, tonen enkele gemeenten hoe zij dit hebben aangepakt.

  • Wat is een gezonde leefomgeving?
  • Welke instrumenten zijn er om de leefomgeving gezond te maken of houden?
  • Hoe kunnen het fysieke en sociale domein elkaar versterken? Hoe kom je als gezondheid aan tafel?
  • En vice versa: wat kun je als gemeente winnen?

Na afloop van het seminar heeft u een goed beeld van de mogelijkheden om gezondheid een belangrijke plek te geven in uw gemeentelijk beleid, zoals vereist in de nieuwe Omgevingswet. En u heeft handvatten om direct binnen uw eigen gemeente hiermee aan de slag te gaan.

Programma

13.30 Gezondheid als integrerend thema Fred Woudenberg, GGD Amsterdam
* Wat is publieke gezondheid?
* Gezonde voeding: vestigingsbeleid, kindermarketing, etc.
* Meer bewegen: lopen en fietsen het primaat geven
* Woonomgeving, mobiliteit, gebouwen
* Verschil stad en platteland
* Sectoraal: geluid, luchtkwaliteit, geur, bodem, etc.
* Hoe gezondheid verbinden aan duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie?
14.00 Instrumenten Omgevingswet Roel Meeuwsen, Commissie m.e.r.
* Gezondheid in de Omgevingswet: veilige en gezonde fysieke leefomgeving
* Instrumenten: omgevingsvisie – omgevingsplan – programma’s
* Hoe neem je gezondheid mee in deze instrumenten?
* Rol van milieueffectrapportage
* Best Practices
14.30 Samenhang en samenwerking tussen fysieke en sociale domein Vertegenwoordiger, Gemeente Amsterdam
*

Gezondheid als integrerend thema

*

Hoe geef je vanuit fysiek én sociaal invulling aan een gezonde leefomgeving?

*

Wat betekenen sociaal-economische gezondheidsverschillen tussen buurten en regio’s voor het beleid?

* Hoe kunnen fysiek en sociaal elkaar versterken?
* Sociale duurzaamheid
* Best Practices
15.00 Pauze
15.20 Gezondheid aan tafel Ellen Peeters, gemeente Utrecht
* Gezondheid geen natuurlijke partner van fysieke domein
* Hoe kom je aan tafel?
* Hoe blijf je aan tafel?
* Zoeken naar gezamenlijke belangen
15.50 3 Best Practices gemeenten en gezondheid
Diverse best practices door het land passeren de revue.
Dit wordt afgesloten met een discussie.

Brabantse Omgevings Scan (BrOS)

De BrOS is sinds eind januari online (www.brabantscan/bros) en combineert beschikbare data over onze leefomgeving met de gezondheidsbeleving van Brabanders. Informatie die als basis kan dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan.
Wieteke de Vries, projectleider onderzoek, GGD Hart voor Brabant
17.15 Borrel

Voor wie?

Het seminar is met name bestemd voor (beleids)medewerkers en bestuurders van gemeenten, provincies, GGD’s en adviesbureaus.

Ze zijn afkomstig van verschillende domeinen:

  • Fysiek: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, maar ook
  • Sociaal: welzijn, zorg

Sprekers

Fred Woudenberg
Hoofd van de afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam

Fred is al jarenlang bezig de gezondheid via de gebouwde omgeving te bevorderen, zowel in Amsterdam en omgeving als landelijk. Hij is lid van de Gezondheidsraad en o.a. voorzitter van de commissie die in juli 2017 het advies ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uitgebracht. Hij is ook lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage en heeft verschillende pilotprojecten voor de Omgevingswet van dichtbij meegemaakt.


Roel Meeuwsen
Senior Werkgroepsecretaris, Commissie voor de m.e.r.

Roel werkt al ruim 12 jaar bij de Commissie voor milieueffectrapportage en heeft ervaring met uiteenlopende m.e.r.-trajecten voor projecten en plannen. Hij heeft ruime ervaring met onderwerpen als mobiliteit, infrastructuur, havens, bedrijventerrein en stedelijke ontwikkeling
Binnen de Commissie is hij aanspreekpunt voor het onderwerp gezondheid. De laatste jaren heeft hij zich bezig gehouden met de implementatie van de Omgevingswet en pilots m.e.r. en Omgevingswet begeleid en uitgevoerd.


Ellen Peeters
Senior adviseur gezonde leefomgeving

Ellen Peeters werkt als senior adviseur gezonde leefomgeving bij Gemeente Utrecht. Vanuit de afdeling Volksgezondheid adviseert zij bij ruimtelijke plannen en ruimtelijk beleid van de stad. Hiervoor werkte Ellen als medisch milieukundig adviseur bij de GG&GD Utrecht en GGD Rotterdam-Rijnmond. In 2001 studeerde zij af als milieugezondheidskundige na haar studie Biomedische gezondheidswetenschappen aan de universiteit in Nijmegen. Tijdens haar werk is Ellen bijgeschoold op gebied van o.a. ruimtelijke ordening en risicocommunicatie.
Haar huidige taak is om de gezondheid te beschermen en te bevorderen via de inrichting van de fysieke leefomgeving. Hiertoe werkt zij vanuit het sociale domein nauw samen met collega’s uit het fysieke domein. Uit deze samenwerking haalt zij haar energie.

Wieteke de Vries
Projectleider onderzoek, GGD Hart voor Brabant

Wieteke werkt ruim 4 jaar bij de GGD Hart voor Brabant. Zij heeft de ontwikkeling van de Brabantse Omgevingsscan begeleid vanuit de rol van Scrummaster. Wieteke heeft een wetenschappelijke en pedagogische achtergrond en was hiervoor zo’n 10 jaar werkzaam als adviseur en onderzoeker in de jeugdzorgsector. Gaandeweg is zij zich steeds meer gaan ontwikkelen in de richting van projectleider onderzoek.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 26 maart van 13.30 tot 17.00 uur

Locatie: Amsterdam

Prijs: 245,- euro per persoon, ex BTW

Het seminar Gezondheid in de Omgevingswet is een initiatief van Omgevingsweb: Het platform voor betrokken professionals die werken aan een betere leefomgeving.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in