agenda

Programma’s Omgevingswet

27 October, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leer u in twee dagdelen de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking en de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden

Inhoud

Met de Omgevingswet treedt een nieuwe instrumentenkader in werking dat sterk met elkaar samenhangt. De richting van de omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn veelal herkenbaarder vanuit het vigerende beleid (met de huidige uitwerking van een structuurvisie en bestemmingsplan).

Maar voor een effectieve uitwerking en toepassing van de doelen en ambities uit de integrale en samenhangende omgevingsvisie en omgevingsplan is een integrale en samenhangende vertaalslag nodig in onderliggende programma’s. Er is nog veel onduidelijkheid omtrent dit ‘Programma’ als Omgevingswetinstrument. Dit komt omdat het instrument twee uitwerkingen kent:

 • als uitwerking van doelen en ambities vanuit de omgevingsvisie en -plan
 • als verplichte uitwerking bij overschrijding van de omgevingswaarden.

Deze cursus bestaat uit twee los te volgen delen, ochtend en middag:

 1. Ochtend: de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking vanuit de omgevingsvisie
 2. Middag: de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden (bij

Doel van de cursus

Het doel van de ochtendcursus is dat u:

 • onderscheid kan maken in de twee soorten Programma’s onder de Omgevingswet
 • inzicht krijgt in het deels verplichte en facultatieve instrumentarium
 • zicht heeft op de doorwerking vanuit de omgevingsvisie en omgevingsplan in relatie tot het uitvoeringsbeleid en programmering, en
 • onderkent wat de consequenties kunnen zijn van de doorwerking van deze programma’s in uitvoeringsbeleid, teamindelingen, begrotingen etc. Want de invulling van de nieuwe instrumenten heeft ook gevolgen voor de opzet van de organisatie.


In de middagcursus is het doel:

 • de functie en het doel van instructieregels
 • de omgevingswaarden in de programmatische aanpak, en
 • wordt toegelicht hoe bestuurlijke afwegingsruimte gebruikt kan worden bij het opstellen van een programma.

Doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor projectleiders Omgevingswet, beleidsmedewerkers RO/Milieu, bestemmingsplanmakers, teamleiders, juristen van provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Ochtend: (Beleids)uitvoeringsprogramma’s
In deze cursus staan we stil bij het bepalen van de stip op de horizon, eindbeeld, van de Omgevingswet. Dit is een bepalende stap in de implementatie van de Omgevingswet in gemeentelijke organisaties. Vanuit dit eindbeeld kijken we naar de inrichting van de omgevingsvisie en de betekenis daarvan voor de uitwerking in lijn met het gedachtegoed van de Omgevingswet. Deze insteek is bepalend voor de inrichting van de onderliggende uitvoeringsprogramma, zowel in aantal programma’s als de reikwijdte en invulling van deze programma’s. Maar ook van belang voor een mogelijke doorwerking in de organisatie(indeling).

In de cursus staan we stil bij de volgende vragen:

 • Hoe kijkt de Omgevingswet naar de toepassing van het programma?
 • Hoe leg ik de relatie tussen mijn omgevingsvisie en programma?
 • Beleidsprogramma of uitvoeringsprogramma?
 • Wat zijn de consequenties voor uitwerking en indeling in thema’s, gebieden en programma voor de organisatie?
 • Wat is de inhoud van een programma?
 • Hoeveel programma’s op te stellen en vervolgens vast te stellen?
 • Verplichte programma’s (gemeentelijke, waterschap en provincie)
 • Hoe zit het met de budgetcyclus en aansturing?


Middag: Programmatische aanpak en omgevingswaarden
De Programmatische Aanpak Stikstof, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het Programma omgevingslawaai bieden een aanpak om overschrijdingen van stikstofdepositie-, luchtkwaliteits- en geluidnormen terug te dringen. De Omgevingswet zet deze trend door. De wetgever kiest er daarbij voor programmatische aanpak te verbreden. Maar wat is de programmatische aanpak nu eigenlijk?

In de cursus staan we stil bij de volgende vragen:

 • Welke rol speelt de programmatische aanpak in de Omgevingswet?
 • Wat is de reikwijdte van de programmatische aanpak?
 • Is het verplicht?
 • Waar moet een programmatische aanpak aan voldoen? Hoe werken instructieregels?
 • Wat zijn omgevingswaarden?
 • Welke omgevingswaarden zijn verplicht en welke kan ik als gemeente zelf bepalen?
 • Wat zijn de consequenties van een programmatische aanpak?
 • Hoe pas ik de programmatische aanpak toe in een omgevingsplan.

Docenten

De cursus wordt geleid door twee docenten van Antea Group.

De heer R. (Robert) Forkink is als senior adviseur (Beleid & Organisatie) werkzaam bij Antea Group. Hij is met name gespecialiseerd in beleid en organisatievraagstukken. Momenteel is hij nauwgezet betrokken bij de ontwikkeling en projecten ten aanzien van de Omgevingswet en de Private kwaliteitsborging Bouwen, kwaliteitscriteria 2.1 en de kwaliteitscriteria VTH waterbeheer. Hij heeft als projectleider meerdere implementatieplannen afgerond en werkt nu als projectleider Omgevingswet bij diverse gemeenten. Hij heeft als onderzoeker gewerkt aan de totstandkoming van de Omgevingswet, in opdracht van de ministeries van I&M en BZK.

De heer E. (Edwin) Oude Weernink is als senior adviseur (Planvorming) werkzaam bij Antea Group. Hij werkt als projectleider Omgevingswet bij diverse gemeenten. Hij heeft als onderzoeker gewerkt aan de totstandkoming van de Omgevingswet (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) en BZK. Daarnaast werkt hij aan diverse pilotprojecten inzake de Chw. (Katwijk, Noordwijkerhout, Den Haag, Breda, etc.).

Datum, locatie en prijs:

27 oktober 2020, Utrecht

 • 1 dagdeel € 295
 • 2 dagdelen: € 595

De genoemde cursusprijs is excl. btw maar incl. koffie/thee/water. Volgt u het ochtend- én middagprogramma, dan is ook de lunch inbegrepen.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in