agenda

Oplossingsrichtingen na het PAS

25 November, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen na het PAS biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.

Aanleiding

Nederland is in rep en roer. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof, het PAS. Met als gevolg dat veel plannen en projecten stil zijn komen te liggen. Dan gaat het om woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, dijkversterkingen, uitbreidingen van veehouderijen, etc. Vele plannen en vergunningen zijn vernietigd of mogen niet meer doorgaan. Dit levert problemen op voor Nederland. De commissie Remkes heeft een eerste advies gegeven en de ministers werken samen om dit op te lossen. Moedige politieke besluitvorming is nodig om tot oplossingen te komen.

Wel zijn er op plan- en projectniveau oplossingsmogelijkheden te vinden. Deze verdiepingscursus geeft deze oplossingsrichtingen aan. Hoe kan je ruimte creëren? Wat mag nog wel? Wat zijn de mogelijkheden om mijn project door te laten gaan? Allemaal vragen waar men nu antwoord op wil.

Inhoud en resultaat

Deze verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor. Het accent ligt daarbij op de aanpak en het onderzoek voor veel voorkomende situaties.

Daarbij komen vele vragen aan de orde:

 • Welke oplossingsrichtingen zijn er?
 • Wat kunt u nu al doen?
 • Welke openingen biedt het rapport van de commissie Remkes?
 • Hoe om te gaan met ontwikkelingen met beperkte effecten die onder de PAS met een melding konden volstaan?
 • Hoe om te gaan met al vergunde activiteiten of vastgestelde bestemmingsplannen?
 • Welke ruimte is er bij de onderbouwing van plannen en projecten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op beschermde gebieden?

Na de cursus heeft u een beter beeld van de mogelijkheden en oplossingsrichtingen in de praktijk.

Actualiteitenochtend PAS

Naast deze 1-daagse cursus is er ook een actualiteitenochtend, zie hier, waarin u technisch en juridisch wordt bijgepraat over de gevolgen van de vernietiging van het PAS. Ook wordt daarin naar oplossingen gekeken. In de verdiepingscursus wordt echter een stap verder gezet.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij de uitvoering van het PAS betrokken zijn: het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening en het beoordelen van de natuuraspecten.

Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Programma

Update stikstofproblematiek en PAS-uitspraak

 • Beschermingsregime Natura 2000 gebieden
 • Essentie van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak RvS over het PAS
 • Gevolgen van de uitspraak voor (on)herroepelijke vergunningen, meldingen en situaties onder drempelwaarde o.g.v. het PAS
 • Stand van zaken oplossingen
 • Eerste advies commissie Remkes
 • AERIUS Calculator 2019
 • Besluitvorming
 • Lopende onderzoeken kabinet

Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar?

 • 'Knoppen' om depositie te verlagen
 • Heroverweging uitgangspunten
 • Maatregelen
 • (Intern en extern) salderen
 • ADC
 • Onderscheid tussen plannen en projecten
 • Referentiedatum

Aanpak en onderzoek voor veel voorkomende situaties

 • Nieuwe projecten
 • Verandering projecten met vigerende natuurvergunning
 • Verandering projecten zonder vigerende natuurvergunning
 • Plannen
 • Gebiedsgerichte aanpak

Tijdens en voorafgaand aan de cursus kunnen cursisten eigen praktijkcases inbrengen ter bespreking.

Docent

Berend Hoekstra

Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.

Datum, locatie en prijs:

25 november 2019 - 9.30 - 16.45 uur Utrecht

€ 595 (incl. lunch koffie/thee, ex btw)

Inschrijven

Actualiteitenochtend PAS: hoe nu verder na de uitspraak van de Raad van State?

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in