agenda

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging - startdatum 11 september 2019

11 September, Utrecht

€ 3495

Deze 10-daagse opleiding brengt u als BWT-er en bouwadviseur de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger, publiek of privaat.

 • 10 lesdagen + praktijkopdracht
 • Bereiken van hogere bouwkwaliteit
 • 5 dagen verdiepen en opfrissen technische aspecten Bouwbesluit
 • Klaar om aan de slag te gaan als kwaliteitsborger, privaat of publiek
 • Alle benodigde kennis en vaardigheden in één opleiding
 • Na afloop diploma
 • Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Bouwforum

Inleiding

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is voorlopig uitgesteld, maar lijkt er nu tegelijk met de invoering van de Omgevingswet toch echt te komen. Ook zonder deze wet blijft de kwaliteit van de bouw een essentieel aandachtspunt. Niet alleen voor BWT maar wellicht wel meer voor bouwers en adviseurs. Met de komst van het rechtens verkregen niveau, de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van bouwende partijen en gebouweigenaren en het afnemen van preventieve toetsing door de overheid door de komst van de Omgevingswet zult u zelf op de hoogte moeten zijn van de regels. En omdat de overheid straks vooral een handhaver is, zal ook daar de kennis goed op orde moeten zijn.

Nu heeft u al de nodige kennis van de bouwregelgeving. Maar een inhoudelijke verdieping van uw kennis is op zijn plaats. Daarvoor is deze opleiding bedoeld.


Inhoud en resultaat

Deze opleiding is er op gericht om de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties – te verdiepen en op te frissen. Door het bijbrengen van de kennis en vaardigheden over de bouwregelgeving gaan we van toezien op de kwaliteit naar het borgen ervan. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn:

 • kennis over bouwregelgeving

 • aanvullende technische kennis over het Bouwbesluit, alsmede kennis over de noodzakelijke technische indieningsvereisten (Mor)

 • kennis over bouwkwaliteit en kwaliteitsborging

 • kennis over de gehele keten van het bouwproces

 • het boordelen van bouwplannen

 • nieuwe vaardigheden die nodig zijn om kwaliteitsborging goed te kunnen invullen.

Na de kennisdagen volgt een kennistoets die men voldoende moet afronden. Na de 10 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met het maken van een eigen praktijkopdracht die beoordeeld wordt door de cursusleiders.

De opleiding beoogt – met uitzondering van constructies – invulling te geven aan de bouwtechnische eisen. Na het goed afronden van zowel de toets als de opdracht ontvangt de deelnemer een diploma Kwaliteitsborging. Er wordt momenteel gewerkt aan een register voor kwaliteitsborgers. Zodra dat in werking is kan iedere deelnemer met een diploma zich hierbij aanmelden.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor de medewerkers bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en adviseurs werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers. Dit kunnen zijn ontwerpers, vergunningverleners, toetsers, toezichthouders, juristen en beleidsmedewerkers bouwen. Ook zijn medewerkers met specifieke domeinkennis, bv. brandveiligheid, welkom op de cursus. De focus van de opleiding ligt op het beoordelen van bouwplannen in het kader van de wettelijke taak van een kwaliteitsborger.

Vereiste vooropleiding/ervaring

Deelnemers dienen een passende vooropleiding te hebben gehad (ABW1 of vergelijkbaar) of al minimaal 3 jaar ervaring met het toetsen van bouwplannen binnen het BWT-werk als vergunningverlener of toezichthouder.

Opzet en studiebelasting

De opleiding vindt plaats in Utrecht. Op een vaste dag in de week van 9.30 tot 16.45 uur volgt u de 10 lesdagen. Na blok 4 en lesdag 8, vindt de kennistoets plaats.

De praktijkopdracht maakt u thuis of op kantoor. Bespreking hiervan vindt plaats in Utrecht.

Voor elk blok zal (beperkt) huiswerk worden opgegeven om u vast in te lezen in een onderwerp. Zo maakt u een vliegende start bij elk kennisblok en gebruikt u uw tijd efficiënt.

Voor deze opleiding kunt u totaal 120 studie-uren rekenen, waarvan 60 contacturen en 60 uren thuisstudie en de praktijkopdracht.

Indien zowel de toets als de praktijkopdracht een voldoende of meer oplevert ontvangt de deelnemer een diploma.

Vrijstelling

Indien men recent een opleiding heeft gevolgd over het Bouwbesluit is een vrijstelling mogelijk voor de eerste twee blokken (dag 1 t/m 6). Dan volgt men alleen de laatste blokken. Dit zijn 4 dagen en de praktijkopdracht. De cursusleiding beslist over de aanvraag tot vrijstelling. Ook de deelnemers met vrijstelling dienen de kennistoets en de eindopdracht te maken om in aanmerking te komen voor het diploma.

De deelnemers met vrijstelling komen wel op de wachtlijst. Voltijd-deelnemers gaan voor. Wel zullen we op tijd laten weten of er plaats is.

Indien u in aanmerking wil komen voor vrijstelling nemen wij contact met u op om de voorwaarden door te nemen.

Programma

De opleiding bestaat uit 6 blokken:
1 - Introductie – dag 1
2 - Update Bouwbesluit technisch – dag 2 t/m 6
3 - Duurzaamheid en energie – dag 7
4 - Installaties en vaardigheden – dag 8
Kennistoets
5 - Bouwplannen beoordelen in ontwerp- en uitvoering – dag 9 en 10
6 - Praktijkopdracht

Dag 1
Introductie

 • Opzet opleiding
 • Borging kennis
 • Introductie praktijkopdracht
 • Achtergrond en doelen kwaliteitsborging


Bouwbesluit algemeen

 • Wettelijk kader algemeen
 • Structuur en logica
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw of rechtens verkregen niveau
 • Basisprincipes: indeling in gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, etc.
 • Gelijkwaardigheid
 • Verblijfsgebieden en verblijfsruimten
 • Toegankelijkheidssectoren en aanverwante voorschriften
 • Overige ruimten (toiletruimte, badruimte, bergruimte, buitenruimte etc.)
 • Overige onderwerpen, waaronder vloerafscheidingen, trappen etc.

Uitleg risicoscan, rapportage, examenplan en voorbeelden

Toetsrapportages

 • Minimale inhoud
 • Model-opbouw rapportage
 • Rapportageformat
 • Voorwaarden en punten voor de buitencontrole

Dag 2
Kwaliteitsborging en het bouwproces

 • Doel kwaliteitsborging
 • De WKB (Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen)
 • De gevolgen van de WKB voor de bouwpraktijk en bevoegd gezag

Het ideale bouwproces

 • Bouwfasen
 • Bouwmethoden
 • Conceptueel bouwen versus traditioneel bouwen
 • Contractvormen

Bouwkwaliteit

 • Wat is bouwkwaliteit?
 • Instrumentaanbieders en de werking van de diverse instrumenten
 • Toepassing van instrumenten voor kwaliteitsborging
 • Risicogestuurd werken
 • Kwaliteitsborging
 • Keurmerken en certificaten

Relevante aspecten

 • Integriteit
 • Aansprakelijkheid

Dag 3 en 4
Brandveiligheid (2 dagen)

 • Brandcompartimentering
 • Wbdbo, bouwconstructies
 • Veilig vluchten
 • Brandveiligheidsinstallaties
 • Materialisering

Praktijkcases

Dag 5
Constructieve veiligheid

 • Kwaliteitsborging en constructieve veiligheid: hoe borgen?
 • Beoordelen van de hoofdlijn van de constructie
 • Welke stukken moeten vooraf minimaal beschikbaar zijn

Dag 6
Bouwfysica en gezondheid

 • Interne geluidswering, externe geluidswering, installatiegeluid, beperking van galm
 • Wering van vocht van binnen en van buiten
 • (Spui)ventilatie
 • Daglichttoetreding
 • Inleiding op thermische isolatie en luchtdichtheid (tbv lesdag 8)

Dag 7
Duurzaamheid en energie

 • Positie en opbouw thermische schil (Rc-waarde, U-waarde, psi-waarde)
 • Luchtdoorlatendheid (qv10-waarde)
 • EPG incl. bouwkundige en installatietechnische parameters
 • MPG milieuprestatie-eisen

Dag 8 ochtend
Installaties

 • Inleiding op technische installaties ivm energiezuinigheid (tbv lesdag 8)
 • Overige eisen van Bouwbesluit 2012 voor installaties

Dag 8 middag
Vaardigheden: met jezelf aan de slag
Kwaliteitsborging vraagt nieuwe vaardigheden gevraagd om je specifieke werkzaamheden goed uit te voeren. Dan gaat het onder andere om:

 • Communiceren
 • Grenzen van adviseren
 • Klantgerichtheid

Kennistestdag
Afname kennistoets
Op deze dag krijg elke deelnemer een kennistoets over de stof van de voorgaande dagen.

Dag 9 : Bouwplannen beoordelen - ontwerp
Proces van beoordeling

 • Volledigheidstoetsing Bouwbesluittechnische onderwerpen
 • Systematische en consistente beoordeling
 • Integraliteit tussen de beoordelingsaspecten
 • Fasegewijze beoordeling
 • Stappenplan beoordeling
 • Diepgang beoordeling
 • Hulpmiddelen en tools

Dag 10: Bouwplannen beoordelen - uitvoering
Toetsen en toezicht

 • Implementatie van kwaliteit in de diverse (bouw)procesfasen
 • Toetsingsaspecten
 • Risicogestuurd toezicht
 • Ketensamenwerking: rol bouwer, (onder)aannemers, leveranciers en producenten

Dossiervorming

 • Het inspectieplan: totstandkoming en rolverdeling
 • Dossiervorming en verantwoording

Toetsrapportages

 • Minimale inhoud
 • Model-opbouw rapportage
 • Rapportageformat
 • Voorwaarden en punten voor de buitencontrole

Uitreiken praktijkopdracht
Elke deelnemer krijgt een praktijkopdracht bestaande uit een bouwplan dat beoordeeld moet worden. De praktijkopdracht omvat de gehele lesstof en toetst of de deelnemer de behandelde stof voldoende beheerst. Hij/zij gaat zelfstandig aan de slag met het bouwplan en stelt een toetsrapportage op. Studieduur voor de opdracht is circa 40 uur.

Docenten

Hajé van Egmond
zelfstandig adviseur

Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.

Johan van der Graaf
senior adviseur bouwregelgeving,

Johan adviseert gemeenten en bouwers op het gebied van Bouwregelgeving. Hij is betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, voornamelijk op het gebied van herbestemming, transformatie en renovatie. Hij heeft diverse onderzoeken en projectpilots uitgevoerd die ten grondslag liggen aan Bouwbesluit 2012 en de voorgenomen ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hij is voorzitter en lid van diverse commissies over bouwvoorschriften.

Materiaal

U ontvangt op de opleiding een documentatiemap met de hand-outs van de presentaties. Eventuele bijlagen en oefeningen worden aanvullend op papier verstrekt.

Het verdere ondersteunende achtergrondmateriaal is digitaal beschikbaar op de kennisbank Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft tijdens de opleiding toegang tot dit digitale dossier. Op de kennisbank is ook de tekst van het Bouwbesluit in te zien.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 60 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

11,18 en 25 september 2019

2,9 en 30 oktober 2019

6,13,20 en 27 november 2019

Utrecht - 09:30 - 16:30 uur

Prijs: € 3.495,- ( exclusief BTW)

Met vrijstelling: € 1.895 (ex btw / incl. lunch)

De kosten voor de opleiding zijn inclusief alle documentatiematerialen, handboek, toegang tot het digitaal dossier op de kennisbank, diploma, begeleiding praktijkopdracht en alle catering (koffie/thee/frisdrank/lunch).

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in