agenda

Omgevingswet: ruimtelijk-economische beleidssturing 3.0

16 May, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie geeft handvatten voor economische transitie onder de Omgevingswet.

 • Economisch perspectief Omgevingswet
 • Trends en ontwikkelingen
 • Economische instrumenten Omgevingswet
 • Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie
 • Aanpak verborgen bestemmingsplancapaciteit

Aanleiding

De economie transformeert onder invloed van maatschappelijke en technologische trends sneller dan ooit te voren. Dit heeft ingrijpende consequenties voor het vestigingsplaatsgedrag van bedrijven, en de eisen die zij stellen aan hun bedrijfsomgeving. Regio’s, steden en dorpen worden gedwongen zich te bezinnen op:

 • hun positie en de uitdagingen die deze ontwikkelingen voor hun economie met zich meebrengen;
 • hun ruimtelijk-economisch beleid, gericht op versterking van werkgelegenheid en / of behoud van leefbaarheid.


Tegelijk staan er door de Omgevingswet ingrijpende veranderingen op stapel, die overheden een nieuw instrumentarium bieden om op deze uitdagingen te anticiperen. De wet biedt instrumenten om de markt ‘uit te nodigen’ om met slimme oplossingen te komen en om als overheid sneller en flexibeler in te kunnen spelen op de snelle maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Ook de reeds van kracht zijnde Crisis- en herstelwet en de aangepaste Ladder voor Duurzame Verstedelijking zijn in dit kader relevant.

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt ingegaan op de handvatten die de Omgevingswet (en overige nieuwe regelgeving) aan overheden biedt om de uitdagingen van de transformerende economie het hoofd te bieden. De cursus onderscheidt zich nadrukkelijk door vanuit eeneconomisch perspectief het nieuwe instrumentarium te behandelen.

Actuele trends en ontwikkelingen in de economie vormen het vertrekpunt, waarna de instrumenten van de Omgevingswet aan de orde komen. Vervolgens wordt, op interactieve wijze, aan de hand van een tweetal onderwerpen verdieping en inzicht geboden in de praktijk van de toepassing van het ruimtelijk instrumentarium op nieuwe wijze.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en adviseurs op de gebieden ruimtelijke ordening en economische zaken bij gemeenten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus ook interessant voor RO-juristen, vastgoedmakelaars, advocaten en medewerkers bij waterschappen en Kamer van Koophandel.

Programma

Trends & ontwikkelingen
Wat zijn belangrijke trends in de markt voor bedrijventerreinen, kantoren en retail, en voor welke uitdagingen stelt dit overheden?

 • Bedrijfsvastgoed: schaalvergroting in de logistiek (en wat gebeurt er met het achterblijvende vastgoed), thematisering bedrijfslocaties en mogelijkheden verbrede reikwijdte bestemmingsplannen, samenspel vrijkomende agrarische bebouwing met bedrijfsmatige functies
 • Kantoren: verplicht energielabel voor alle kantoren vanaf 2023, waardoor snelle veroudering, actuele leegstand en transformaties
 • Retail: schaalvergroting en consolidatie, blurring en branchevervaging, online / offline


Introductie omgevingswet
De invoering van omgevingswet heeft vergaande gevolgen voor de ruimtelijke ordening, zowel voor initiatiefnemers, burgers als overheden. Wat er verandert voor ondernemers en het ondernemersklimaat in het algemeen? Wat is de betekenis van de wetswijziging en welke kansen en kanttekeningen zijn er te signaleren?

 • Omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s
 • Reikwijdte plannen en bevoegdheden college & raad
 • Aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij onderbouwing initiatieven
 • Ruimtelijke procedures en participatie-verplichting
 • Stedelijke herverkaveling


Omgevingswet: van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie
Een belangrijk vertrekpunt voor de introductie van de Omgevingswet is de verschuiving van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. Bij globaal te bestemmen locaties kan de onderbouwing van het programma naar de fase van het feitelijke bouwinitiatief kan worden verschoven (omgevingsvergunning). Dit biedt kansen voor een meer organische en flexibele gebiedsontwikkeling. In het omgevingsplan kan de gemeente straks voor een gebied een globale ontwikkelingsrichting aangeven, zonder dat de concrete functies al worden vastgelegd. Dan gaat het om de volgende vragen:

 • Hoe kunnen overheden middels hun omgevingsplan initiatiefnemers en ondernemers verleiden?
 • Hoe kunnen gemeenten straks met het nieuwe instrumentarium extra flexibiliteit bieden in gebiedsontwikkelingen?
 • Hoe ziet het samenspel van overheid en marktpartijen er uit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen?
 • Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden hebben de betrokken partijen?


Aanpak verborgen bestemmingsplancapaciteit middels voorzienbaarheid
Sinds de Crisis- en Herstelwet hebben gemeenten meer bevoegdheden om onbenutte bestemmingen te verwijderen. Deze verruiming zal ook in de Omgevingswet worden opgenomen. Dit onderwerp is erg actueel, doordat onbenutte bestemmingen in kaart moeten gebracht voor onderbouwingen in het kader van de Ladder voor Duurzame Ontwikkeling. Meestal hebben gemeenten de omvang hiervan niet in beeld, maar uit een aantal praktijkvoorbeelden blijkt dat de hoeveelheid onbenutte bestemmingen vaker wordt onderschat dan overschat. Hierbij gaat het vaak om gemengde bestemmingen, waarbinnen ook detailhandel of kantoren worden toegestaan. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de voor het kunnen ontplooien van nieuwe initiatieven. Veel gemeenten gaan daarom aan de slag met het creëren van voorzienbaarheid en wegbestemmen van onbenutte bestemmingen. Het gaat dan over:

 • Hoe breng je onbenutte bestemmingen in beeld, wat komt hier bij kijken?
 • Welke rol speelt de feitelijke geschiktheid en het actuele gebruik van de locatie bij het bepalen van de marktbehoefte?
 • Welke afwegingen komen er voor gemeenten kijken bij het bepalen welke onbenutte bestemmingen worden ingeperkt?
 • Hoe gaat het creëren van voorzienbaarheid en wegbestemmen in zijn werk, en welke voorwaarden gelden hierbij?
 • Hoe zit het met (het risico op) planschade?

Docenten

Stijn Loogman
senior adviseur ruimtelijke economie, BRO

Stijn Loogman is adviseur en projectleider, met een sterk analytische inslag en ervaring op het gebied van de Ruimtelijk-Economische Ontwikkeling, Omgevingsmanagement, Duurzame energie en Duurzame Mobiliteit. Een stevige netwerker en bouwer, die op zijn best is als spin in het web tussen verschillende organisaties of disciplines.

Reinder Osinga
senior juridisch adviseur en partner, BRO

Als senior adviseur adviseert Reinder gemeenten en particuliere organisaties over ruimtelijke strategie, ruimtelijke onderbouwingen, structuurvisies en bestemmings- en omgevingsplannen. Reinder is uitstekend ingevoerd in de Omgevingswet en andere relevante wet- en regelgeving. Reinder is in het verleden werkzaam geweest als teammanager Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken voor de gemeente Leudal.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

16 mei 2019, Utrecht - 09:30 - 16:45 uur

Prijs: € 595,- ( excluseif BTW)

De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en lunch (ex btw)

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in