agenda

Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie

24 April, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie geeft handvatten voor economische transitie onder de Omgevingswet.

Aanleiding

De economie transformeert onder invloed van maatschappelijke en technologische trends sneller dan ooit te voren. Dit heeft ingrijpende consequenties voor het vestigingsplaatsgedrag van bedrijven, en de eisen die zij stellen aan hun bedrijfsomgeving. Regio’s, steden en dorpen worden gedwongen zich te bezinnen op:

 • hun positie en de uitdagingen die deze ontwikkelingen voor hun economie met zich meebrengen;
 • hun ruimtelijk-economisch beleid, gericht op versterking van werkgelegenheid en / of behoud van leefbaarheid.


Tegelijk staan er door de Omgevingswet ingrijpende veranderingen op stapel, die overheden een nieuw instrumentarium bieden om op deze uitdagingen te anticiperen. De wet biedt instrumenten om de markt ‘uit te nodigen’ om met slimme oplossingen te komen en om als overheid sneller en flexibeler in te kunnen spelen op de snelle maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Ook de reeds van kracht zijnde Crisis- en herstelwet en de aangepaste Ladder voor Duurzame Verstedelijking zijn in dit kader relevant.

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt ingegaan op de handvatten die de Omgevingswet (en overige nieuwe regelgeving) aan overheden biedt om de uitdagingen van de transformerende economie het hoofd te bieden. De cursus onderscheidt zich nadrukkelijk door vanuit een economisch perspectief het nieuwe instrumentarium te behandelen.

Actuele trends en ontwikkelingen in de economie vormen het vertrekpunt, waarna de instrumenten van de Omgevingswet aan de orde komen. Vervolgens wordt, op interactieve wijze, aan de hand van een tweetal onderwerpen verdieping en inzicht geboden in de praktijk van de toepassing van het ruimtelijk instrumentarium op nieuwe wijze.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en adviseurs op de gebieden ruimtelijke ordening en economische zaken bij gemeenten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus ook interessant voor RO-juristen, vastgoedmakelaars, advocaten en medewerkers bij waterschappen en Kamer van Koophandel.

Programma

Trends & ontwikkelingen
Wat zijn belangrijke trends in de markt voor bedrijventerreinen, kantoren en retail, en voor welke uitdagingen stelt dit overheden?

 • Bedrijfsvastgoed: schaalvergroting in de logistiek (en wat gebeurt er met het achterblijvende vastgoed), thematisering bedrijfslocaties en mogelijkheden verbrede reikwijdte bestemmingsplannen, samenspel vrijkomende agrarische bebouwing met bedrijfsmatige functies
 • Kantoren: verplicht energielabel voor alle kantoren vanaf 2023, waardoor snelle veroudering, actuele leegstand en transformaties
 • Retail: schaalvergroting en consolidatie, blurring en branchevervaging, online / offline


Introductie omgevingswet
De invoering van omgevingswet heeft vergaande gevolgen voor de ruimtelijke ordening, zowel voor initiatiefnemers, burgers als overheden. Wat er verandert voor ondernemers en het ondernemersklimaat in het algemeen? Wat is de betekenis van de wetswijziging en welke kansen en kanttekeningen zijn er te signaleren?

 • Omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s
 • Reikwijdte plannen en bevoegdheden college & raad
 • Aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij onderbouwing initiatieven
 • Ruimtelijke procedures en participatie-verplichting
 • Stedelijke herverkaveling


Omgevingswet: van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie
Een belangrijk vertrekpunt voor de introductie van de Omgevingswet is de verschuiving van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. Bij globaal te bestemmen locaties kan de onderbouwing van het programma naar de fase van het feitelijke bouwinitiatief kan worden verschoven (omgevingsvergunning). Dit biedt kansen voor een meer organische en flexibele gebiedsontwikkeling. In het omgevingsplan kan de gemeente straks voor een gebied een globale ontwikkelingsrichting aangeven, zonder dat de concrete functies al worden vastgelegd. Dan gaat het om de volgende vragen:

 • Hoe kunnen overheden middels hun omgevingsplan initiatiefnemers en ondernemers verleiden?
 • Hoe kunnen gemeenten straks met het nieuwe instrumentarium extra flexibiliteit bieden in gebiedsontwikkelingen?
 • Hoe ziet het samenspel van overheid en marktpartijen er uit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen?
 • Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden hebben de betrokken partijen?

Docenten:

Stijn Loogman - senior adviseur ruimtelijke economie, BRO

Stijn Loogman is adviseur en projectleider, met een sterk analytische inslag en ervaring op het gebied van de Ruimtelijk-Economische Ontwikkeling, Omgevingsmanagement, Duurzame energie en Duurzame Mobiliteit. Een stevige netwerker en bouwer, die op zijn best is als spin in het web tussen verschillende organisaties of disciplines.

Reinder Osinga - senior juridisch adviseur en partner, BRO

Als senior adviseur adviseert Reinder gemeenten en particuliere organisaties over ruimtelijke strategie, ruimtelijke onderbouwingen, structuurvisies en bestemmings- en omgevingsplannen. Reinder is uitstekend ingevoerd in de Omgevingswet en andere relevante wet- en regelgeving. Reinder is in het verleden werkzaam geweest als teammanager Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken voor de gemeente Leudal.

Datum, locatie en prijs

Dinsdag 24 april 9.30– 16.45 uur, te Utrecht

Prijs: € 595,- (exclusief btw maar incl. koffie/thee/water en lunch

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in