agenda

Nieuwe Wet Natuurbescherming

12 March, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus behandelt de wijzigingen in de praktijk als gevolg van de nieuwe Natuurbescherming.

Inleiding

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet. In de nieuwe wet staan de Europese regels centraal en gaan natuur en economie hand in hand. De PAS die vorig jaar in werking trad was hiervan een eerste voorbeeld. Ook is al voorgesorteerd op de Omgevingswet. De mensen in het veld willen graag weten wat nu de wijzigingen zijn ten opzichte van de bestaande natuurwetgeving en vaak gaat het om de relatie met andere wetgeving zoals de Wro en de Wabo. Bovendien staat een nieuwe wijziging al weer op stapel omdat natuurbescherming in de Omgevingswet zal worden opgenomen.

Inhoud en resultaat

In het eerste deel van de cursus wordt ingegaan op de uitgangspunten, doelen en de context van de nieuwe wet. Hiermee ontstaat inzicht in hetgeen de wet regelt en hoe de verhouding tot aanpalende wetgeving moet worden gezien. Ook de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet komt daarbij aan bod.

Daarna wordt nader ingegaan op 3 thema’s:

 • Soortenbescherming: naast de wettelijk geregelde ‘passieve bescherming’ zal worden ingegaan op ‘actieve soortenbescherming’ en wordt besproken in hoeverre de wet hiertoe verplichtingen stelt.
 • Gebiedsbescherming: allereerst aandacht voor de verschillen met de huidige wetgeving en de doorwerking van de gebiedsbeschermingsbepalingen naar ruimtelijke besluitvorming.
 • Aanhaak Wabo: hierin staat de relatie met de Wabo centraal, dus de eisen waar met name vergunningverleners en handhavers mee te maken krijgen.


De nieuwe wetgeving komt aan de orde, waarbij wel steeds weer terug wordt gegrepen naar de bestaande wetgeving, zodat goed duidelijk wordt waar de echte veranderingen zijn en waar men grotendeels op de oude voet kan doorgaan. Dat is voor de praktijk belangrijk om te weten.

Indien u de natuurwetgeving vanaf de basis wil leren kennen, raden wij u aan de 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming te volgen, zie hier meer informatie daarover.

Doelgroep

Enerzijds zijn dit beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij het opstellen van ruimtelijke plannen te maken krijgen met natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Anderzijds zijn dit medewerkers van (ecologische) adviesbureaus die aan de andere kant opereren.

Programma

Algemene context Wet natuurbescherming

 • Natuurbescherming in juridisch perspectief
 • Internationale verdragen en verhouding tot Europese regelgeving: Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Algemene bepalingen, doel en uitgangspunten
 • Programmatische aanpak als instrument


Soortenbescherming

 • Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
 • Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
 • Beschermingsregime andere soorten
 • Provinciale verordeningen, ontheffingen, vrijstellingen, gedragscodes en vrijstellingen
 • Onderzoeksverplichtingen, soortenstandaarden, jaarrond beschermde nesten
 • Actuele jurisprudentie


Gebiedsbescherming

 • Natura 2000-gebieden
 • Bijzondere nationale natuurgebieden, provinciale natuurgebieden en landschappen
 • Natuurnetwerk Nederland beschermingsinstrumentarium
 • Natura2000 instrumentarium
 • Onderzoek naar natuurwaarden
 • Vergunningplicht en plantoetsing, relatie tot de PAS
 • Relatie met bestemmingsplan en omgevingsvergunning
 • Actuele jurisprudentie


Houtopstanden

 • Kapverbod, meldingsplicht en herplantplicht
 • Bosbouwkundig verantwoorde herplant
 • Gedragscode, uitzonderingen en ontheffingen


‘Aanhaak’ Wabo

 • Verantwoordelijkheden van aanvrager en bestuursorganen voor gebieds- en soortenbescherming
 • Onvolledige vergunningaanvraag
 • Verplicht aanhaken van toestemmingen Wet natuurbescherming
 • Procedurele complicaties
 • Eisen aan ecologisch onderzoek
 • Besluitvorming en rechtsbescherming, jurisprudentie en handhaving


Relatie met Omgevingswet

 • Aanvullingswet natuur en haar implicaties voor het wettelijke stelsel van natuurbescherming
 • Wat zijn de belangrijkste aanpassingen na de inwerkingtreding Omgevingswet?


Incompany cursus
Vergunningverlening en handhaving Wet natuurbescherming voor provincies en uitvoeringsorganisaties
Indien hier belangstelling voor is, graag contact opnemen met Ronald Koppers (0611 880859 of ronald@berghauserpont.nl).

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

12 maart 2019

Utrecht - 09:30 - 16:45 uur

Prijs € 595,- ( exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is incl. koffie/thee/water en lunch, excl. btw

Referenties

'Veel informatie, nuttig en bruikbaar!'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in