agenda

Milieu-effectrapportage 2.0

24 September, Utrecht

€ 1495

Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.

 • M.e.r. in 2020
 • Consequenties Omgevingswet
 • Europese Richtlijn geïmplementeerd in mei 2017: de aanpassingen
 • Participatie wordt belangrijker: nieuwe aanpak
 • Van dikke rapporten naar visuals en 3D-animaties
 • Gezondheid en klimaat nu ook thema’s
 • Basis-dag + 2 dagen actualiteiten, ontwikkelingen en trends

Inleiding

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis. De nieuwe Omgevingswet leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders.

 • M.e.r. moet met zijn tijd meegaan. Er zijn daarbij een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends te signaleren:
 • De implementatie van de Europese richtlijn per mei 2017, waardoor rijk, waterschappen, provincies en gemeenten duidelijker moeten uitleggen dat er een scheiding van rollen (Bevoegd Gezag en Initiatiefnemer) is.
 • De Omgevingswet heeft een aantal procedurele gevolgen voor m.e.r. Zo moet er o.a. een plan-m.e.r. gemaakt worden voor een Omgevingsvisie.
 • M.e.r. kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij uitnodigingsplanologie om de effecten vooraf goed in beeld te krijgen en te zien of extra sturing gewenst is.
 • Participatie in besluitvorming wordt steeds belangrijker. Hoe richt je de m.e.r.-procedure zo in dat vertraging wordt voorkomen en het beste resultaat wordt behaald?
 • Dikke rapporten worden vervangen worden door online documenten met visualisaties en infographics: wat zijn de nieuwe technieken?
 • Er spelen nieuwe thema’s als klimaat, energie en gezondheid; hoe moet een MER hier op ingaan?


Kortom, m.e.r. is volop in ontwikkeling. Blijft u ook bij?

Inhoud en resultaat

Deze cursus bestaat uit twee blokken die apart of samen te volgen zijn:

1. Basis milieueffectrapportage: de procedure, tools en regelgeving in één dag opfrissen

2. Ontwikkelingen en trends: in twee dagen wordt u meegenomen in de nieuwe regelgeving (Richtlijn, Omgevingswet), de actuele jurisprudentie en de nieuwe thema’s als klimaat, gezondheid, participatie en digitalisering

Voor een volledige opfrissing volgt u de complete cursus.

Na het volgen van deze cursus bent u klaar voor de toekomst. U kent de actualiteit, weet wat er op u afkomt en weet hoe u het m.e.r.-instrument in de praktijk kunt toepassen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor projectleiders, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, adviseurs, omgevingsmanagers, handhavers en juristen ruimtelijke ordening en milieu die op de een of andere manier in aanraking komen met het milieueffectrapportage. Zij kunnen werkzaam zijn bij overheden, adviesbureaus, bedrijven en advocatuur.

Programma

Dag 1: De basis opfrissen

Basisbegrippen en onderwerpen

 • Doel m.e.r.
 • Actoren en rolverdeling
 • Beperkte en uitgebreide procedure
 • Soorten m.e.r. (Plan-m.e.r., Project-m.e.r., M.e.r.-beoordeling, Vormvrije m.e.r.)
 • Het Besluit m.e.r.
 • Omgaan met m.e.r.-plicht
 • Rol van de Commissie m.e.r.
 • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 • Hoe vergelijk ik alternatieven en kies ik een Voorkeursalternatief?
 • Opbouw en presentatie van een goed MER
 • Toetsing van het MER
 • Hoe te komen tot heldere besluitvorming


Regelgeving milieueffectrapportage

 • Europese richtlijnen
 • Wet milieubeheer en Besluit m.e.r.
 • Omgevingswet en m.e.r.
 • Belangrijke jurisprudentie
 • Wanneer geldt een m.e.r.-plicht?
 • Plan- / project-m.e.r.
 • M.e.r.-beoordeling


Praktijkcases
Aan de hand van een aantal praktijkcases wordt bekeken of er m.e.r.-picht is en hoe m.e.r. in de praktijk werkt. Deze cases kunnen ook door de cursisten aangedragen worden.

Bij elke praktijkcase wordt het probleem langzaam afgepeld:

 1. Is het initiatief m.e.r.-(beoordelings)plichtig op grond van het vigerende Besluit m.e.r.?
 2. Op grond van welk onderdeel?
 3. Wie is Bevoegd Gezag, wie is Initiatiefnemer?
 4. Welke milieuaspecten zijn van belang?
 5. Zijn er bijzondere zaken te verwachten (bijvoorbeeld natuur)?

Dag 2: Stand van zaken en wat is er bijgekomen?

Actuele jurisprudentie en verdieping wetgeving

 • Relevante jurisprudentie: o.a. publicatie, bezwaar en beroep, m.e.r.-beoordeling, samenhang, maximale mogelijkheden, alternatieven, volksgezondheid, interpretatie projectcategorieën, drempelwaarden en omvang, natuur, afstand tot Natura 2000, etc.
 • Specifieke knelpunten in wetgeving


Wijziging M.e.r.-richtlijn

 • In werking sinds mei 2017
 • Belangrijkste consequenties op een rij
 • Belangenconflict bij bevoegde instanties
 • Bekwame deskundigen
 • Wijzigingen in m.e.r.-beoordeling
 • Borgen mitigerende en compenserende maatregelen
 • Procedure bij één instantie


Tips en trucs bij verschillende MER-onderdelen

 • Probleemstelling, nut en noodzaak, beleidskader
 • Beschrijven huidige situatie en autonome ontwikkeling
 • Ontwikkeling van alternatieven
 • Eenduidige effectbeschrijving
 • Mitigerende en compenserende maatregelen
 • Presentatiemethoden
 • Vergelijking van alternatieven en multicriteria-analyse
 • Opbouw en indeling van het MER


Gezondheid

 • Wanneer speelt gezondheid in m.e.r.?
 • Benodigde informatie in MER (geluid, lucht, veiligheid)
 • Beschrijven gevolgen voor gezondheid
 • Methodes van effectbepaling
 • Gezondheid ook in Omgevingswet
 • Praktijkvoorbeelden


Klimaat en energie

 • Opgaven voor klimaat en energietransitie
 • Ruimtelijke impact
 • Afwegingen en keuzes in beeld brengen met m.e.r.
 • Benodigde informatie in MER
 • Praktijkvoorbeelden


Landschap en ruimtelijke kwaliteit

 • Hoe beoordeel je landschapseffecten in een m.e.r.
 • Hoe beoordeel je ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed
 • Hoe om te gaan met niet-milieugerelateerde aspecten

Dag 3: Wat staat er op stapel?

Consequenties van de Omgevingswet voor m.e.r.

 • Scope Omgevingswet en scope m.e.r. vergeleken
 • Regels m.e.r. in Omgevingsbesluit, andere formulering
 • Procedurele wijzigingen:
  • Plan-m.e.r.
  • Plan-m.e.r.-beoordeling
  • Project-m.e.r.
  • Project-m.e.r.-beoordeling
  • Inhoudelijke eisen MER veranderen niet
  • Te verwachten gevolgen voor m.e.r.


Participatie en m.e.r.

 • Meer naar buiten treden
 • Transparant
 • Stakeholders uit gebied betrekken, frisdenkers
 • Nieuwe methoden gebruiken
 • Participatietraject: randvoorwaarden, inhoud verzamelen, selecteren informatie, communiceren


Interactief MER

 • Van dikke rapporten naar visualisaties
 • Digitaal en interactief
 • Nieuwe opbouw MER-rapport
 • Moderne visualisatietechnieken
 • Infographics en 3D
 • Praktijkvoorbeelden


Relatie met andere kaders

 • Integratie van de watertoets
 • integrale effectrapportage en MKBA
 • Databanken en informatiebronnen

Docenten

Gijs Hoevenaars
jurist en werkgroepsecretaris, Commissie voor de Milieueffectrapportage

Gijs werkt al meer dan zeven jaar bij de Commissie m.e.r. en heeft ervaring met m.e.r.-trajecten voor uiteenlopende terreinen (energie, agrarisch, stedelijk, recreatie, natuur), zowel op strategisch als concreet niveau. Hij geeft al jaren cursus over m.e.r. en schrijft boeken en artikelen over m.e.r.-regelgeving en -jurisprudentie.

Jos van der Wijst
m.e.r.-coördinator , provincie Noord-Brabant

Jos werkt al ruim 28 jaar aan m.e.r.. Hij was team- en projectleider m.e.r. bij twee grote adviesburo’s en werkt sinds 14 jaar bij de provincie Noord-brabant. Hij werkt daar zowel vanuit de Bevoegd Gezag rol als vanuit de Initiatiefnemerskant. Hij werkt deels als zelfstandig m.e.r.-adviseur. Hij geeft al meer dan 20 jaar cursussen over m.e.r.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 18 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

Maandag 24,donderdag 27 september en donderdag 4 oktober 2018 - Utrecht- 09:30 - 16:45 uur

De genoemde cursusprijzen zijn excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch

Prijs:

 • Allle dagen €1.495,- (exclusief btw)
 • Alleen de basisdag € 595,- (exclusief btw)
 • Ontwikkelingen in 2 dagen € 1.095,- (exclusief btw)

Referenties

'Kundige docenten en hoge informatie dichtheid'

'Prima, nuttige informatie, veel opgestoken'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in