agenda

Masterclass ‘De ontwikkeling van de infrastructuur onder de Omgevingswet’

13 March, Utrecht

€ 299

Per 1 januari 2021 zal de Omgevingswet naar verwachting in werking treden. In de Omgevingswet wordt het ontwikkelen van infrastructurele projecten op de schop genomen. Onder meer het huidige inpassingsplan, tracébesluit en projectplan worden vervangen door een enkel besluit: het projectbesluit. Dit besluit zal zien op een verscheidenheid aan projecten zoals de aanleg van een weg, een windmolenpark of een waterkering. De wijze waarop het projectbesluit wordt voorbereid en de inhoud daarvan verschillen in belangrijke mate van de huidige situatie.

Tijdens deze studiemiddag zullen de inhoud en voorbereiding van het projectbesluit onder de Omgevingswet worden behandeld. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan het karakter van het projectbesluit als volwaardige wijziging van het omgevingsplan én als omgevingsvergunning. Aan de hand van de huidige regelgeving zal besproken worden in hoeverre het hier gaat om een wezenlijke verandering en wordt ingegaan op wat de beste manier zal zijn om een projectbesluit vorm te geven.

Programma:

 • Het huidige systeem van het inpassingsplan, tracébesluit en projectplan. Hier wordt tevens ingegaan op de rolverdeling van de verschillende bestuursorganen bij het voorbereiden en nemen van besluiten voor grote infrastructurele projecten.
 • Achtergrond van het projectbesluit: één besluit voor alle grote infrastructurele besluiten met een regeling in de Omgevingswet en de onderliggende AMvB’s.
 • Het omgevingsplangedeelte van het projectbesluit en daarmee samenhangende eisen aan de inhoud van het projectbesluit.
 • Het omgevingsvergunningsgedeelte van het projectbesluit en de toetsingseisen.
 • De verhouding van het projectbesluit met andere regelgeving.
 • De verhoudingen tussen de verschillende bestuursorganen bij het voorbereiden en nemen van projectbesluiten.

Doelgroep:

De masterclass is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding en de inhoud van (grotere) infrastructurele projecten en die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen, zoals:

 • projectleiders
 • beleidsmedewerkers van overheden
 • juristen
 • vergunningverleners
 • adviseurs

Masterclassleider:

Jamaal Mohuddy is advocaat bij AKD en heeft zich toegelegd op het omgevingsrecht (het ruimtelijke ordenings- en milieurecht). Ook houdt hij zich bezig met het overheidsaansprakelijkheidsrecht, waar dit te maken heeft met het omgevingsrecht. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren en vertegenwoordigen van zowel overheden als bedrijven in diverse juridische procedures bij de bestuursrechter en de civiele rechter. Voorbeelden hiervan zijn geschillen omtrent bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor (grote) bouwprojecten, en de daaruit voortkomende schade. Ook houdt hij zich bezig met bestuursrechtelijke handhaving vanwege (onder meer) overtredingen van milieuregelgeving.

Datum, locatie en prijs

Dinsdag 13 maart – 13.30 -16.45 uur, Utrecht

Prijs € 299,- euro ex. BTW

Inschrijven