agenda

Inleiding Omgevingswet

25 July, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse cursus heeft de inhoud van de Omgevingswet als leidraad, maar werkwijze, organisaties en competenties die nodig zijn, staan centraal.

 • De Omgevingswet in kort bestek
 • Géén verdieping op inhoud
 • Wat verandert er voor u?
 • Hoe kunt u nu al anticiperen op de nieuwe wet?
 • Werkwijzen en lean management
 • Welke competenties zijn gewenst?

Aanleiding

De Omgevingswet komt er aan. Alle regelgeving ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Instrumenten en werkwijzen veranderen. Integratie van beleid en uitvoering worden in toenemende mate belangrijk. Ga je zitten wachten tot de wet van kracht wordt in 2021 of ga je nu al anticiperen?

Want niet alleen de Omgevingswet leidt tot veranderingen. Ook de wens om te bezuinigen en om gerichter te werken dragen hieraan bij. Bovendien verandert de rol van de overheid in het maatschappelijk krachtenveld. Diverse gemeenten zijn zich nu al aan het oriënteren op de nieuwe toekomst. Doet u ook mee?

Niet alleen inhoud, ook competenties

Om in de toekomst succesvol te zijn en het gedachtegoed van de Omgevingswet op een goede manier uit te voeren, heb je ook competenties nodig. Het gaat niet alleen om procedures, regels en werkwijzen. De competenties van medewerkers spelen een belangrijke rol. Competenties staan echter niet op zich. Deze richten zich op de inhoud van de functies en op de doelstellingen van de organisatie. Het gaat om desamenhang.

Inhoud en competenties komen samen in de INCOSA-methodiek. De cursus wordt vanuit deze invalshoek gegeven. INCOSA staat voor INhoud, COmpetenties en SAmenhang. Voor meer informatie over de INCOSA-methodiek: zie www.incosa.nl . De toepassing hiervan is in de praktijk al bewezen.

Inhoud en resultaat

In de cursus maakt u kennis met de Omgevingswet, de mogelijk nieuwe werkwijzen, de gewenste competenties en de manier waarop u voordelen kunt halen. Niet straks, maar nu al! Want u kunt nu al zaken in gang zetten om enerzijds te anticiperen op de nieuwe wet en anderzijds om efficiënter en effectiever te werken en procedures en processen sneller te laten lopen.

Het programma is met name gericht op de gemeentelijke praktijk en biedt voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en gedachten. Zo leert u niet alleen van de inleiders, maar ook van uw medecursisten.

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van wat er onder de Omgevingswet gaat veranderen en beschikt u over voldoende handvatten, voorbeelden en ideeën om aan het werk te gaan met de gedachten van de Omgevingswet en de daarvoor benodigde en gewenste competenties van de betrokken medewerkers.

Maar let op: dit is geen cursus die verdiept op inhoud. Dat is wel de leidraad, maar het gaat om consequenties voor organisatie en competenties.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die werken in het omgevingsrecht:

 • Vergunningverleners milieu, bouwen, natuur
 • Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu
 • Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu
 • Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving


Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen.

Programma

Doelstellingen en instrumenten Omgevingswet

 • Wat zijn de verbeterdoelen van de Omgevingswet
 • Andere manier van denken en werken
 • Welke kerninstrumenten bevat de Omgevingswet?
 • De 4 uitvoeringsbesluiten Stand van zaken wetgevingstraject (o.a. Invoeringswet en aanvullingswetten)


Kort: instrumenten en onderwerpen

 • Zorgplichten
 • Omgevingswaarden
 • Omgevingsvisie
 • Omgevingsplan
 • Programma’s
 • Algemene regels rijk
 • Decentrale regels
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit
 • Kostenverhaal
 • Omgevingsverordening
 • Toezicht en handhaving
 • Verplichte gemeentelijke adviescommissie
 • Digitalisering
 • Participatie
 • Voorbeelden Eenvoudig Beter


Omgevingsplan hoofdlijnen

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambitie gemeente: benutten kansen omgevingsplan
 • Mogelijkheden omgevingsplan: zelf afwegen
 • Verhouding omgevingsplan, programma’s en omgevingsvisie
 • Verbrede reikwijdte: evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 • Omgevingsplanactiviteit Bestuurlijke afwegingsruimte
 • Integratie gemeentelijke regels


Gevolgen voor organisatie

 • Integrale werkwijzen en afwegingen
 • ‘Andere medewerkers’ (beleidsadviseurs, extern gericht)
 • Nauwere samenwerking ambtelijk apparaat met bestuur
 • Intensievere participatie
 • Omzetting bestaand beleid/regels in omgevingsvisie en omgevingsverordening
 • Vertrouwen in partijen, andere grondhouding, cultuur (20% inhoud, 80% cultuur)
 • Met werkwijzen en competenties vooruitlopen op doelen Omgevingswet
 • Andere competenties nodig: intern: samenwerken, probleemanalyse, luisteren/sensitiviteit, onderhandelen, extern: keten (provincie, waterschappen, uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio’s)

Docenten

Jur van der Velde
partner/vennoot, Adviesbureau Interra

Jur is nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door diverse onderzoeken, het prototype omgevingsplan dat mede door hem is gemaakt en door zijn voorzitterschap van de Themagroep Digitalisering Omgevingswet.

Aart de Boon
zelfstandig adviseur, Boon-uscoaching

Aart is lid van een MT, werkzaam in de zakelijke dienstverlening en vanuit die rol actief betrokken op het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke competenties bij medewerkers. Zijn overtuiging is dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties. Hij is betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan competentie ontwikkeling steevast deel uitmaakt.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Incompany

Juist deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de inhoud en de vereiste competenties en hoe ze dat kunnen gaan toepassen in hun organisatie. U behaalt dan het meeste rendement. Er kunnen immers meteen acties worden uitgezet of een gezamenlijk plan van aanpak worden gemaakt Op aanvraag kan een programma op maat worden samengesteld.

Studiepunten

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.


Datum, locatie en prijs

25 juli 2019, Utrecht

€ 595,- ex btw:

Referenties

' Veel bruikbare informatie, praktisch en interactief '

'Cursus heeft meer dan goed aan mijn verwachtingen voldaan'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in