agenda

Externe veiligheid in de Omgevingswet

2 April, Utrecht

€ 595

In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.

 • Specifiek gericht op externe veiligheidsaspecten van de Omgevingswet
 • Regeling in Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Relatie tussen externe veiligheid en onder andere omgevingsplan en omgevingsvergunning
 • Update bestaande EV-regelgeving en thema’s

Inleiding

Externe veiligheid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook vaak een rol bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. In de afgelopen jaren is het nationale externe veiligheidsbeleid wettelijk verankerd door middel van onder meer het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Parallel hieraan is het beleid gemoderniseerd waarbij wordt geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

Deze overgangsfase vormt een goed moment om allereerst de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid in kaart te brengen en inzicht te verschaffen in de structuur van het Bevi, het Bevb en het Bevt en de relevante jurisprudentie. Het systeem dat wordt gehanteerd in deze AMvB’s zal namelijk op grote lijnen gehandhaafd blijven onder de Omgevingswet en worden aangevuld met de uitwerking van de beleidsvernieuwing.

Aansluitend wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inhoud van de beleidsvernieuwing, de nieuwe regels voor externe veiligheid in de Omgevingswet, het Besluit kwaliteit leefomgeving en de koppeling met onder meer het omgevingsplan.

Na afloop van de cursus heeft u:

 • Alle kernbegrippen op een rijtje
 • Overzicht van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving
 • Laatste stand van zaken: jurisprudentie
 • Belangrijkste wijzigingen Omgevingswet
 • Het schillenmodel en aandachtsgebieden (brand, explosie en toxisch) Omgevingsmaatregelen in voorschriftengebieden
 • Totstandkoming en inhoud van een risicoberekening (QRA)
 • Praktijkgericht: doorwerking van EVDoelgroep

Deze cursus is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers, juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio´s en andere overheden die zich op de een of andere wijze met externe veiligheid bezighouden.
Dit zijn enerzijds specialisten EV en milieu die hun kennis willen opfrissenen willen weten wat er voor hen verandert onder de Omgevingswet. En anderzijds beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en bestemmingsplanmakers die EV moeten regelen in hun bestaande plannen en toekomstige omgevingsplan.

Verder is de cursus interessant voor advocaten en adviseurs.

Programma

Kernbegrippen

 • Gevaarlijke stof
 • (Beperkt) kwetsbaar object
 • Plaatsgebonden risico


Systeem wet- en regelgeving

 • Algemene wetgeving (Wro, Wet milieubeheer, Wabo, etc.)
 • Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
 • Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
 • Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)
 • Jurisprudentie


Omgevingswet

 • EV in de
 • Omgevingswet
 • EV in het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Belangrijkste wijzigingen
 • Het schillenmodel en aandachtsgebieden (brand, explosie en toxisch)


Risicoberekeningen

 • QRA
 • Rekenmethodieken


EV en planproces

 • Inventarisatie
 • Afweging
 • Vastleggen EV in ruimtelijke plannen
 • Specifiek: opname EV-regels in omgevingsplan

Docenten

mr. Esther Broeren
advocaat en partner, ELEMENT Advocaten

Esther is een ervaren advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het stoffenrecht, met een bijzondere focus op externe veiligheid. Zij adviseert en procedeert voor zowel overheden als bedrijven. Esther publiceert en doceert met grote regelmaat en is werkzaam bij ELEMENT Advocaten; een nichekantoor op het gebied van ruimte, natuur, water, milieu, veiligheid & stoffen.

Jan Heitink
risicoanalist en partner, AVIV

Jan is een risicoanalist met ruime ervaring in het uitvoeren van risicoberekeningen en het adviseren van overheden en/of bedrijven over de toepassing van de uitkomsten van de berekeningen in besluitvormingssituaties. Hij doceert regelmatig over het onderwerp externe veiligheid voor verschillende doelgroepen.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

2 april 2019, Utrecht- 09:30 - 16:45 uur

Prijs: € 595,- ( exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in