agenda

Workshop: Beleid en regelgeving van de Detailhandel

25 September, Utrecht

€ 249

Deze workshop Beleid en regelgeving van de detailhandel biedt een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Omgevingsrecht.

Aanleiding

De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking, branchering en de Dienstenrichtlijn inclusief de rol van de Dienstenrichtlijn na het arrest Appingedam: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om regels te stellen over de vestiging van detailhandel? Van oudsher is het Nederlandse ruimtelijke ordeningsstelsel gericht op de concentratie van detailhandel in de binnenstad, met uitzondering van perifere detailhandel: winkels als bouwmarkten en tuincentra zijn in het centrum niet gewenst.

Inhoud

Grotere ‘reguliere’ detailhandelsondernemingen en supermarkten willen zich echter graag vestigen op een perifere locatie. Die locaties zijn vaak beter per auto bereikbaar dan de binnenstad en beschikken over veel parkeerruimte. Diverse rechtszaken zijn hiervan het gevolg, waaronder de recente strijd tussen Decathlon en de provincie Zuid-Holland. Daarbij wordt ook veelvuldig het Europese recht ingeroepen, zoals het vrij verkeer van vestiging en de Dienstenrichtlijn.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat zolang sprake is van goede ruimtelijke ordening, het Europese recht niet beperkend werkt is en bovendien dat de Dienstenrichtlijn niet van toepassing ruimtelijke ordening en in het bijzonder niet op detailhandel. Niettemin heeft de Afdeling hierover vorige jaar prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Op 18 mei 2017 is de conclusie van de advocaat-generaal verschenen, die toch een andere lijn lijkt te bevatten dan die van de Afdeling.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor ambtenaren, planologen, juridisch adviseurs en advocaten.

Programma

In deze workshop komen aan de orde de mogelijkheden en onmogelijkheden om met de nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking en gemeentelijk en provinciaal beleid en regelgeving de locaties en branches van detailhandel te ordenen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het effect van het arrest van het HvJ EU over de toepasselijkheid van de Dienstenrichtlijn op de regulering van detailhandel via ruimtelijke ordening (Appingedam).”

In de workshop komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Welke veranderingen brengt de nieuwe ladder?

  • Verhouding van de ladder tot de goede ruimtelijke ordening, de uitvoerbaarheidstoets en distributieplanologisch onderzoek

  • Kernbegrippen nieuwe stedelijke ontwikkeling, bestaand stedelijk gebied en actuele regionale behoefte

  • Hoe moet worden omgegaan met het opnemen en gebruiken van binnenplanse flexibiliteitsinstrumenten (binnenplanse afwijking, wijzigingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht) en hoe werken de doorschuifmogelijkheden van het ladderonderzoek?

  • Ladderonderzoek en detailhandel, bedrijventerreinen, woningbouw en leisure

  • De ‘rijks’-ladder en provinciale ladderregelingen

  • De ladder in procedures: belanghebbendheid en relativiteit

  • Ruimte voor branchering voor detailhandel en horeca onder de Wro

  • Dienstenrichtlijn en detailhandel: ontwikkelingen bij het Hof van Justitie bij de Europese Unie

Workshopleider

Jan van Oosten is advocaat bij Stibbe. Zijn praktijk bestaat uit het bijstaan van gemeenten, provincies en ondernemingen bij omgevingsrechtelijke vraagstukken over onder meer detailhandel, woningbouw en industriële en infrastructurele ontwikkelingen. Jan geeft postacademisch onderwijs en cursussen vanuit PAO Leiden (de driedelige Praktijkserie Omgevingswet) en vanuit IBR (als docent voor het onderdeel milieu en ruimtelijke ordening in de cursusreeks Omgevingsrecht). Daarnaast is hij vaste annotator bij TBR, schrijft hij de jaarlijkse kroniek over het ruimtelijke ordeningsrecht in BR en publiceert hij geregeld in andere tijdschriften en op Stibbeblog.

Datum, prijs, locatie

Dinsdag 25 september, 13:30 - 16:45 uur
Prijs: 249,- ex BTW.
Utrecht

Documentatiemateriaal

Op de cursus ontvangt u de handouts van de presentaties. De rest van het materiaal ontvangt u digitaal.

Studie-uren

Voor deze workshop kunt u 3 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Inschrijven