agenda

2- daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor

7 November, Utrecht

€ 1095

Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

 • De essentie in 2 dagen
 • Alle basisbegrippen in context
 • Relatie Wabo en andere omgevingswetgeving
 • Procedures en indieningsvereisten
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria
 • Doorkijkjes naar de Omgevingswet

Inleiding

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn al weer 7 jaar van kracht. In die periode zijn er telkens opnieuw vergunningverleners, coördinatoren, handhavers en adviseurs die nog maar korte tijd (minder dan één jaar) geregeld of dagelijks in aanraking gekomen met de wet, de uitvoeringsbesluiten en de relevante rechtspraak. En juist bij hen ontbreekt dikwijls nog het brede plaatje, de context. Met vragen als:

 • Waarom is iets geregeld op een bepaalde wijze?
 • Hoe luidden die basisbegrippen eigenlijk?
 • Hoe is de verhouding tussen wet, besluit en regeling ook al weer?
 • Wanneer is sprake van 'onlosmakelijke samenhang', conversie en 'aanhaken' en hoe ga je daar mee om?
 • Welke factoren bepalen de toepasselijke voorbereidingsprocedure?
 • Welke valkuilen kan je tegenkomen bij de toepassing van een voorbereidingsprocedure?
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten van de handhaving en rechtsbescherming?

Inhoud en resultaat

Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen.
U krijgt alle elementaire kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot:

 • Doel, opzet en inhoud van Wabo, Bor en Mor,
 • de relatie tussen de Wabo en overige omgevingswetgeving (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, delen van de APV, e.d.), maar ook
 • de procedures en de indieningsvereisten die voortvloeien uit de Wabo.

Bovendien gaat de cursus op alle onderdelen op beknopte wijze in op de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten zodat u meteen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het huidige recht en het nieuwe recht kunt benoemen.

Wilt u een overzicht van de actualiteiten van de Wabo (wetgeving, rechtspraak), volg dan de 1-daagse cursus Update Wabo, zie hier. En wilt u alleen weten hoe onder het komende recht de vergunningverlening er in detail uit zal zien, volg dan de eendaagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet, zie hier.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van Omgevingsdiensten en gemeenten die nog niet zo lang werkzaam zijn binnen het domein van het Omgevingsrecht en die nog onvoldoende kennis hebben van de Wabo, de Bor en de Mor.
Dit kunnen zijn:

 • vergunningverleners
 • handhavers/toezichthouders
 • adviseurs
 • medewerkers front-office

Daarnaast is de cursus interessant voor beginnende medewerkers in dienst bij andere overheden, adviesbureaus en advocatuur.

Kwaliteitscriteria

Met het volgen van deze cursus voldoet u aan de Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheden, Milieu.

Programma

Dag 1: Fundamentele aspecten (Wabo en Bor)
Inleiding

 • Aanleiding, totstandkoming en doel van de Wabo
 • Reikwijdte en werkingssfeer en structuur (opzet wet en uitvoeringsbesluiten) van de Wabo
 • Opzet van de cursus
 • Doorkijkjes naar de Omgevingswet
 • Casus (uit eigen praktijk)

Integratie van toestemmingsstelsels

 • Één omgevingsvergunning per fysiek project
 • Vormen van integratie (volledig, incidenteel, verplicht, etc.)
 • Geen integratie maar afstemming (met meldingenstelsels en watervergunning)
 • Overzicht van reikwijdte omgevingsvergunning

Fundamentele begrippen (art. 2.1 en 2.2 Wabo)

 • Begrip 'project'
 • Begrip 'Bouwwerk'
 • Begrip 'Planologisch strijdig gebruik'
 • Begrip 'Inrichting'
 • Begrip 'IPPC-installatie'
 • Overige relevante begrippen

Systeem van regulering

 • Bij bouwwerken: vergunningplicht, tenzij
 • Bij strijdig gebruiken: vergunningplicht, tenzij
 • Bij inrichtingen: vrij, tenzij vergunningplicht
 • Etc.

Bevoegd gezag

 • Hoofdregel en uitzonderingen (Wabo en hfst. 3 Bor)
 • Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag (Wabo)
 • Overgang van bevoegdheid
 • Omgevingsdienst (taken, processen)

Dag 2: Fundamentele - (vervolg), inhoudelijke - en procedurele aspecten (Wabo, Bor en Mor) Aanvraag

 • Soorten aanvragen (integraal, gesplitst, gefaseerd, e.d.)
 • 'Onlosmakelijke samenhang' (m.n. bij bouwen, planologisch strijdig gebruik en handelingen met inrichtingen)
 • Conversiebepaling (bij bouwen)
 • Aanhaken (bij gebied- en soortenbescherming Wnb)
 • Afstemming met meldingen (Wm, Bouwbesluit 2012)
 • Coördinatie met watervergunning (Wtw en Wabo)
 • Indieningsvereisten (algemeen en specifiek)
 • Beoordeling aanvraag op compleetheid (ex art. 4:5 Awb)

Inhoudelijke aspecten

 • Beslissen op de grondslag van de aanvraag
 • Beoordeling en toetsing
 • Voorschriften (afstemming)
 • Wijzigen en intrekken
 • Rechtskarakter (zaaks- en persoonsgebonden)

Betrokkenheid van andere bestuursorganen

 • Adviseurs en adviezen
 • Verklaring van geen bedenkingen-orgaan

Voorbereidingsprocedures

 • Algemeen
 • Reguliere voorbereidingsprocedure
 • Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure
 • Voorbereidingsprocedure bij fasering

Inwerkingtreding

 • Algemeen
 • Uitgestelde inwerkingtreding
 • Inwerkingtreding van vergunning van rechtswege
 • Geschakelde inwerkingtreding
 • Inwerkingtreding bij fasering

Handhaving (hoofdlijnen)

 • Algemeen (zorgplicht en kwaliteitseisen: Mor)
 • Toezicht op de naleving
 • Bestuursrechtelijke sanctionering

Rechtsbescherming (hoofdlijnen)

 • Wie kunnen bezwaar maken of beroep instellen (begrip belanghebbende')
 • Besluitonderdelenfuik
 • Relativiteitsvereiste

Docenten

mr. Maaike Bekooy
Advocaat

Maaike is advocaat sinds 2001. Bestuursrecht is van meet af aan haar grote passie, waarbij zij zich in het bijzonder heeft toegelegd om het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu). In dat kader procedeert en adviseert zij zowel (lokale) overheden als bedrijven en particulieren over ruimtelijke besluiten en omgevingsvergunningen. Hierdoor weet Maaike te schakelen tussen de belangen van de overheid enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds. Van deze (ruime) ervaring maakt zij ook gebruik bij het geven van cursussen door de wet- en regelgeving vanaf verschillende kanten te bespiegelen.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.
Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

7 en 14 november 2019, Utrecht - 09:30 - 16:45 uur

Prijs: € 1.095,- ( exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch

Referenties

'Prettige docent met zeer veel kennis. Is gedreven om de materie helder over te brengen'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in