Inhoud en resultaat

Binnen het omgevingsrecht is ruimtelijke ordeningsrecht het leidende proces. Dit vakgebied is continu in beweging. De Wro is in 2008 grondig herzien, de Crisis- herstelwet heeft voor aanpassingen gezorgd en vervolgens kwam de Wabo in 2010. En dan komt over een paar jaar ook nog de Omgevingswet, die weer voor eenheid moet zorgen. Hoe houdt u nog overzicht?

Deze basiscursus geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet.
Na de cursus kent u:
 • de hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht
 • de plaats binnen het omgevingsrecht/Omgevingswet
 • de rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening
 • een overzicht van de ruimtelijke instrumenten
 • de regeling in de nieuwe Omgevingswet

Doelgroep

De cursus is bestemd voor personen die in hun werk te maken hebben of krijgen met ruimtelijk ordeningsrecht. Dit kunnen zijn:
 • (juridische) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, milieu, vergunningverleners en handhavers, werkzaam bij gemeente, omgevingsdienst, Rijk, provincie, waterschap en andere overheidsinstanties
 • adviesbureaus, advocatuur en organisaties die werkzaam zijn in het omgevingsrecht
Juridische basiskennis is een pré.

Programma

Dag 1
Inleiding op de ruimtelijke ordening
 • Kernbegrippen en structuur van het ruimtelijk bestuursrecht
 • Systematiek Wro
 • Ruimtelijk planproces
 • Overzicht ruimtelijk planningstelsel
 • Crisis- en herstelwet: aanvullende instrumenten
Omgevingswet
 • Doel en opzet
 • Instrumenten
 • Invulling ruimtelijke ordening in de wet
 • Wro, Wabo, Chw en Omgevingswet vergeleken: hoofdlijnen
De rolverdeling rijk, provincie en gemeente
 • Rol van rijk, provincie en gemeente
 • Mogelijkheden rijk: structuurvisie, inpassingsplannen, aanwijzingen en algemene regels bij AMvB
 • Mogelijkheden provincie: structuurvisie, inpassingsplan, aanwijzing, verordening
 • Mogelijkheden gemeente: structuurvisie, bestemmingsplan, beheersverordening
 • Hoe wordt de rolverdeling in de Omgevingswet?
De structuur- en omgevingsvisie
 • De positie van de structuurvisie in de Wro
 • Juridische vereisten
 • Verschillen structuur- en omgevingsvisie
 • Functie als beleidsstuk
 • Soorten structuurvisies/omgevingsvisies
 • Structuurvisie Infrastructuur en ruimte en andere rijksnota’s voor realisatie ruimtelijk beleid
 • Doorwerking in grondbeleid
Lunch

Het gemeentelijk RO-instrumentarium
 • Bestemmingsplan
 • Uitstapje naar rijk en provincie: het Inpassingsplan
 • Omgevingsvergunning (waaronder nieuwe proojectbesluit)
 • Beheersverordening
 • Grondexploitatieplan
 • Crisis- en herstelwet
 • Het nieuwe Omgevingsplan
 • Bestemmingsplan
 • Functie en status
 • Inhoud: planregels en verbeelding
 • Toelichting: motivering van het plan inclusief alle onderzoeken
 • Werking van het bestemmingsplan
Omgevingsplan
 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Ambities gemeente
 • Omgevingswaarden en milieukwaliteitseisen
 • Kwalitatieve normering
 • Voorwaardelijke verplichtingen
 • Verbrede reikwijdte: verordeningsregels in omgevingsplan (welstand, cultureel erfgoed, evenementen, horeca, etc.)
Bestemmingsplanprocedures
 • Voorbereidingsbesluit
 • Inspraakproces en vaststelling
 • Relatie met Algemene wet bestuursrecht
 • Flexibiliteit binnen het bestemmingsplan (ontheffingen en procedures)
Dag 2
Beheersverordening (kort)
 • Doel regeling
 • Voor gebieden waar geen ontwikkeling is voorzien
 • Bijzondere vereisten
Thema’s in het bestemmingsplan / omgevingsplan
 • Plan als kapstok
 • Onderzoek (natuur, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bodem, archeologie, erfgoed, ammoniak, etc.)
 • Extra thema’s in omgevingsplan: kappen, horeca, etc.
 • Eigen afwegingsruimte van gemeenten: normering
 • Correcte uitvoering
Lunch

Wabo en ruimtelijke ordening
 • Kern van de Wabo: de omgevingsvergunning
 • Procedures:
  • uitgebreide procedure (uitgebreide omgevingsvergunning)
  • reguliere procedure (reguliere omgevingsvergunning)
 • Relatie met de ruimtelijke ordening
Omgevingsvergunning in Wabo en Omgevingswet
 • Welke zaken kunnen onder een omgevingsvergunning vallen?
 • Vergunningsvrij, kruimelgevallen en tijdelijke afwijkingen
 • Toetsingsaspecten (waaronder Bouwbesluit)
 • Handhaving
 • Procedure regulier en uitgebreid
 • Relatie Awb en de Wro/Omgevingswet
De coördinatieregeling Wro
 • Eén gelijktijdige en gelijkvormige voorbereidingsprocedure voor een aantal besluiten (omgevingsvergunning, bestemmingsplan, ontheffing Flora- en faunawet enz.)
 • Eén gelijktijdig besluitvormingsmoment
 • Eén beroepsprocedure
 • Eén beroepsinstantie (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
Bijzondere regelingen in het ruimtelijk ordeningsrecht
 • Grondexploitatie
 • Wet voorkeursrecht gemeenten: toepassingsbereik, aanbiedingsplicht
 • Onteigeningswet (voor uitvoering bestemmingsplan of bouwplan, procedure)
 • Planschade en bestuursrechtelijke schadevergoeding
 • Aanvullingswet grondeigendom in Omgevingswet

Docenten

Mr. Eva Haverkorn van Rijsewijk
senior jurist/adviseur omgevingsrecht, BRO

Na een aantal jaren gewerkt te hebben als advocaat bestuursrecht, is Eva nu onder andere projectleider van de realisatie van estuariene natuur in de Hedwigepolder en ’t Zwin en maakt het inpassingsplan voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten. Daarnaast was Eva projectleider voor de realisatie van het windpark in de Noordoostpolder.

mr. Roeland W.M. Mathijsen
senior jurist/adviseur omgevingsrecht en partner, BRO

Roeland heeft verschillende handreikingen in het vakgebied ruimtelijke ordening opgesteld voor o.a. VNG en Ministeries en medeauteur van de handreiking “Coördinatieregeling” (Berghauser Pont). Hij is tevens betrokken bij verschillende projecten in het stationsgebied van Utrecht (Nieuw Hoog Catharijne, Westflank Noord) en projectleider omgevingsplan Assen (TT-circuit).

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.
Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u het Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw.

bpboekplaatje

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

12 en 19 maart 2019, Utrecht - 09:30 - 16:30 uur

Prijs: € 1.095,- ( exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch.

Referenties

'Deskundige docenten, goede sfeer, goed overzicht gekregen over het huidige omgevingsrecht'


'Cursus erg zinvol, prima!'