agenda

Basiscursus Afvalstoffenrecht

7 November, Utrecht

€ 595

Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.

 • In één dag op de hoogte van het afvalstoffenrecht
 • Alle relevante jurisprudentie op een rij
 • Europese invloeden
 • Afvalstof - grondstof
 • Bijproducten en End-Of-Waste criteria
 • Hoofdstuk 10 Afvalstoffen Wm en LAP
 • Afvalstoffen en inrichtingen

Aanleiding

De afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht:

 • de Kaderrichtlijn Afvalstoffen is in maart 2011 in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer geïmplementeerd
 • het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2011 uitgebreid met tal van inrichtingen uit de afvalbranche; met het in werking treden van de Wabo in oktober 2010 was er voor vergunningen voor afvalstoffeninrichtingen al het nodige veranderd.
 • de constante stroom interessante jurisprudentie zorgt voor nieuwe inzichten over de vraag of een stof moet worden aangemerkt als grondstof dan wel afvalstof.
 • De komst van de Omgevingswet: deze leidt niet echt tot inhoudelijke wijzigingen, wel een aantal procedurele.

Doelstelling en resultaat

In één dag bent u volledig op de hoogte van de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van afvalstoffenrecht.

Na afloop:

 • kunt u uw weg vinden in de Kaderrichtlijn afvalstoffen, hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer, het Landelijk
 • AfvalbeheerPlan (LAP) en aanverwante regelgeving
 • heeft u inzicht in de van belangzijnde Europese regelgeving, zoals de EVOA (voor export van afvalstoffen) en de EURAL (afvalstoffenlijst)
 • kent u de belangrijkste begrippen en beginselen uit het afvalstoffenrecht, zoals o.a. de voorkeursvolgorde voor afvalstoffen' (afvalhiërarchie), acceptatie en doelmatig beheer
 • kent u de criteria welke van belang zijn bij het vaststellen of een stof moet worden aangemerkt als afvalstof, bijproduct of "einde-afval"stof
 • weet u het verschil tussen 'nuttige toepassing' en 'verwijdering' van afvalstoffen
 • kent u het onderscheid tussen een werk in de zin van het Besluit bodemkwaliteit en een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
 • kunt u beoordelen of een activiteit geschaard moet worden onder het Besluit milieueffectrapportage en als gevolg daarvan een MER of m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd
 • weet u hoe u aan de hand van de regelgeving of de activiteit onder het Activiteitenbesluit valt, of een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is, of dat er een vergunning moet worden verleend
 • weet u welke BBT-documenten relevant zijn bij de beoordeling en hoe deze in vergunningvoorschriften of maatwerkvoorschriften kunnen worden vertaald
 • bent u op de hoogte van actuele relevante jurisprudentie op het terrein van het afvalstoffenrecht
 • weet u de consequenties van de Omgevingswet op het afvalstoffenrecht.

Doelgroep

Deze basiscursus is bestemd voor allen die werkzaam zijn binnen het afvalstoffenveld. Dit kunnen zijn:

 • juristen, vergunningverleners en handhavers milieu
 • beleidsmedewerkers afval
 • adviesbureaus
 • advocatuur
 • milieumanagers bij (afvalverwerkings)bedrijven

Programma

Inleiding op de cursus

 • Toelichting op afvalbranche in Nederland (over wat voor een bedrijven gaat het?)
 • Afvalstoffenrecht in historische context
 • Cijfers en trends
 • Uitgangspunten afvalstoffenrecht
 • Doorkijk naar Omgevingswet


Europese invloed op het nationale afvalstoffenrecht

 • Kaderrichtlijnafvalstoffen
 • Europese Verordening Overbrenging afvalstoffen (EVOA)
 • Europese afvalstoffenlijst (EURAL)


Het begrip afvalstof

 • relevantie van het onderscheid tussen afvalstof en grondstof
 • het begrip'ontdoen van'
 • afvalstof-grondstofcriteria
 • beslisboom om te bepalen of er sprake is van een afvalstof
 • Europese en nationale jurisprudentie
 • Praktijkvoorbeelden en casus


Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer

 • Belangrijkste definities en begrippen uit het afvalstoffenrecht (doelmatig beheer, voorkeursvolgorde/afvalhiërarchie, stortverboden, vrijstellingen etc.)
 • Gevaarlijk afval of niet?
 • Onderscheid nuttige toepassing en verwijdering
 • Productbesluiten m.b.t. inzameling en recycling (autowrakken, elektronische apparatuur etc.)
 • Zorgplicht artikel 10.1 Wet milieubeheer
 • Besluit melden afvalstoffen
 • Besluit inzamelen afvalstoffen

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

 • Toepassingsgebied
 • Status en doorwerking
 • Wegwijs in het beleidskader
 • Sectorplannen voor afvalstromen
 • Het begrip "minimumstandaard"
 • Jurisprudentie


Afval en inrichtingen

 • Korte introductie begrip 'inrichting'
 • Onderscheid vergunningplicht (Wabo) en Activiteitenbesluit
 • M.e.r.-plicht of beoordelingsplicht voor afvalinrichtingen
 • Capaciteitsberekening en bevoegd gezag
 • Maatwerkvoorschriften bij inrichtingen onder Activiteitenbesluit
 • Toepassen beste beschikbare technieken (BBT) en de vertaling naar vergunningvoorschriften
 • Jurisprudentie


In de cursus wordt geoefend met een aantal praktijkcases. Desgewenst kun u van tevoren ook zelf een casus inbrengen.

Docenten

Peter-Arjen Boers
adviseur / gerechtelijke deskundige, StAB

Peter-Arjen Boers werkt als senior adviseur bij de STAB. Zijn hoofdtaak is het uitbrengen van deskundigenberichten aan de (bestuurs)rechters over de technische aspecten van omgevingsrechtgeschillen. Het gaat daarbij vooral om zaken op het gebied van ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, inpassingsplannen, etc.) en milieu (vergunningen, handhaving, etc.). ​

Tjeerd van der Meulen
senior adviseur, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

Tjeerd adviseert de bestuursrechter desgevraagd op het gebied van het omgevingsrecht. Hij is gespecialiseerd in Milieu-effectrapportage, bodembescherming en afvalstoffenrecht. Hij is mede-auteur van het Handboek afvalstoffenrecht en Handboek bodembeschermingsrecht en annoteert voor JM.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Tevens ontvangt u een gratis exemplaar van het Handboek Afvalstoffenrecht..

bpboekplaatje

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

Datum, Locatie en Prijs

7 november 2019, Utrecht- 09:30 - 16:45 uur

Prijs: € 595,- ( exclusief BTW)

De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch

Referenties


'De cursus was logisch opgebouwd. Heldere voorbeelden en er was voldoende ruimte tot het stellen van vragen'

'Goede leerzame cursus, prettige docent, heeft veel kennis van zaken'

Inschrijven

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in