agenda

Actualiteitenochtend PAS: hoe nu verder na de uitspraak van de Raad van State?

3 December, Utrecht

€ 249

Tijdens deze actualiteitenochtend wordt u bijgepraat over de stand van zaken van het PAS na de uitspraak van de Raad van State en hoe het nu verder moet en welke oplossingsrichtingen er zijn.

Thumbnail

Aanleiding

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”). Daarbij heeft zij de beantwoording van de prejudiciële vragen van het Hof van Justitie betrokken en aangegeven waar het PAS strijdig is met de Europese regelgeving. Verder zijn de eerste vergunningen, verleend op basis van het PAS, vernietigd en herleeft de vergunningplicht voor het beweiden van vee en bemesten van grond. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn er nog 180 andere dossiers waarin het PAS een rol speelt, waaronder voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. Die zaken zijn aangehouden in afwachting van de uitspraken van vandaag en zullen nu weer verder worden behandeld. Nu er een streep door het PAS is gehaald, rijst de vraag hoe moet worden omgegaan met activiteiten die stikstof uitstoten.

Tijdens deze actualiteitenochtend wordt u bijgepraat over de gevolgen van de vernietiging van het PAS.

Inhoud en resultaat

Deze ochtend biedt inzicht in de gevolgen van de vernietiging van het PAS, zowel wat betreft de toekomst als reeds toegestane activiteiten. Daarbij komt ter sprake:

 • Uitleg van de uitspraak: waarom is het PAS vernietigd?
 • Gevolgen van de uitspraak voor het juridisch kader: geen PAS meer dus wat dan?
 • Hoe om te gaan met al vergunde activiteiten of vastgestelde bestemmingsplannen, waaronder reparatiemogelijkheden;
 • Hoe om te gaan met ontwikkelingen met beperkte effecten die onder de PAS met een melding konden volstaan?
 • Wat zegt de uitspraak over de onderbouwing van planen en projecten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op beschermde gebieden?
 • Is het PAS nog te redden, al dan niet in gewijzigde vorm?

Na de ochtend weet u de stand van zaken en hoe u daar mee kunt omgaan in de praktijk.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij de uitvoering van het PAS betrokken zijn: het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening en het beoordelen van de natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus, bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Programma

 • Uitleg uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak over het PAS: waarom kon het niet?
 • Gevolgen voor het PAS: niet meer te gebruiken en weer terug naar het oude regime?
 • Wat betekent het voor activiteiten met toestemming o.g.v. het PAS?
 • Welke lessen kunnen we leren uit de periode voor de inwerkingtreding van het PAS?
 • Welke oplossingsrichtingen zijn er denkbaar, zowel voor reparatie van het PAS als werken zonder het PAS?

Docenten

Erwin Noordoever, advocaat/partner bij Envir Advocaten.

Erwin is gespecialiseerd in het bestuursrecht, voornamelijk het omgevingsrecht. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij hij adviseert en procedeert over planologische besluiten en vergunningverlening. Daartoe begeleidt hij ook de vergunningaanvraag en -verlening onder de nieuwe Wet natuurbescherming.

Henk Ullenbroeck, senior adviseur ruimte en milieu / kantoorleider, Pouderoyen Compagnons

Henk werkt vooral in opdracht van gemeenten, provincies en ministeries aan vernieuwing van wet- en regelgeving, het formuleren van beleid en de voorbereiding en uitvoering van plannen en projecten. Met name bij de ontwikkeling van de veehouderij, gebiedsontwikkelingen, het opstellen van visies, bestemmingsplannen en milieueffectrapportages, implementatie Omgevingswet en PAS.

Datum, prijs, locatie

3 december 2019 9:30 - 12:45 uur
Prijs: € 249,- incl. koffie/thee/water, ex BTW.
Utrecht

Inschrijven

Oplossingsrichtingen na het PAS

Deze 1-daagse verdiepingscursus biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in