Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Tussenrapportage Deloitte DSO Omgevingswet

Op verzoek van uw Kamer heb ik bij de beantwoording van uw vragen op 3 juni jl. toegezegd de tussenrapportage ten aanzien van de Quick Scan Go Live DSO-LV van Deloitte met uw Kamer te delen. 1) In de bijlage treft u de op 16 juni 2022 ontvangen tussenrapportage van Deloitte. Middels deze aanbiedingsbrief licht ik graag de scope, de werkwijze en het vervolg kort toe.

17 juni 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Het onderzoek betreft een analyse op de opzet en het bestaan van de beheersmaatregelen inzake de Landelijke Voorziening van het DSO (DSO-LV). Het betreffen de maatregelen die zijn opgenomen in de ‘Bestuurlijke reactie op advies AcICT’ van 24 februari 2022.

De opgeleverde tussenrapportage heeft betrekking op de opzet van de beheermaatregelen met een peildatum 14 juni 2022. De analyse ten aanzien van het bestaan van de beheersmaatregelen is nog onderhanden. Dat betekent dat, gegeven het moment van verschijnen van deze tussenrapportage, de rapportage wel laat zien dat de aanbevelingen grotendeels zijn opgepakt, maar logischerwijs nog niet kan laten zien wat de uitkomsten van die opvolging zijn.

Het eindrapport van het onderzoek wordt eind juli 2022 verwacht.

De samenvatting van de tussenrapportage laat zien dat er bij 9 van de 10 unieke beheersmaatregelen geen bevindingen zijn geconstateerd qua opzet. Dit betekent dat in belangrijke mate opvolging is gegeven aan de AcICT adviezen.

Bij één beheersmaatregel zijn bevindingen geconstateerd. Deloitte constateert dat er geen integrale Kritieke Pad Planning is opgesteld.

Het interbestuurlijk programma Aan de Slag met de Omgevingswet heeft, zoals ook gemeld in Kamerbrief van 24 februari 2022 over de opvolging van de adviezen van AcICT, ervoor gekozen om de aanbeveling om een integrale Kritieke Pad Planning op te stellen, in te vullen door het opstellen van de Hoofdroute 2022. 2) Op basis van deze hoofdroute wordt de voortgang op de belangrijkste mijlpalen gemonitord en indien nodig bijgestuurd door bijvoorbeeld het inzetten van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen.

Het programma zal een formele managementreactie opstellen nadat de eindrapportage, die gepland staat voor eind juli 2022, is opgeleverd. Hiermee kan een integrale conclusie worden getrokken op de bevindingen en bestaan van beheersmaatregelen.

Het is mijn verantwoordelijkheid als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om samen met de bestuurlijke partners te zorgen voor een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet en de implementatie van het DSO-LV. Deze tussenrapportage is een bevestiging van de inzet om dit te bereiken ten behoeve van inwerkingtreding op 1 januari 2023.

Naast het uitvoeren van Indringend Keten Testen, waarin de werking van het DSO wordt getoetst, is het van belang om invulling te geven aan risicomanagement waar dit extern onderzoek van Deloitte een belangrijke bijdrage aan levert.

Alles is erop gericht om zoveel als mogelijk de risico’s te mitigeren om een verantwoorde inwerkintreding mogelijk te maken.

Samen met mijn bestuurlijke partners en uitvoeringsorganisaties volgen wij de uitkomsten van testen en de oefenresultaten. Bevindingen worden opgelost of worden voorzien van workarounds om te komen tot een verantwoorde inwerkingtreding. Indien nodig zullen experts van buiten worden ingeschakeld, om ons te helpen dit met elkaar op een goede wijze te doen.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Bijlage

Deloitte Tussenrapportage DSO LV Quick Scan maatregelen opzet

  1. Kamerstukken I, 2021/22, 33118, DV.

  2. Kamerstukken I, 2021/22, 33118, DJ

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.