Raad van State

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat bijvoorbeeld ook. Dit zijn bij de Grondwet geregelde instituten belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoeren. De Raad van State bevindt zich in het centrum van Den Haag.

 • Nieuw na­tuur­on­der­zoek no­dig voor Lo­gis­tiek Park Moer­dijk

  13-11-2019

  [...] staten van Noord-Brabant krijgen een half jaar de tijd om een nieuwe ‘passende beoordeling’ te maken voor het inpassingsplan dat de aanleg van Logistiek Park Moerdijk mogelijk maakt. Als [...]

  Lees verder
 • Smal­lin­ger­land mag in be­stem­mings­plan on­der­zoek naar nieu­we gas­win­nings­pro­jec­ten niet blok­ke­ren

  06-11-2019

  [...] gemeente Smallingerland mag niet via een wijziging van het bestemmingsplan onderzoek naar nieuwe gaswinningsprojecten in haar buitengebied uitsluiten en daarmee gaswinning tegenhouden. Dat heeft [...]

  Lees verder
 • Nieu­we Am­ster­dam­se woon­wijk Sluis­buurt kan er ko­men

  06-11-2019

  [...] nieuwe woonwijk Sluisbuurt, onderdeel van het Zeeburgereiland van Amsterdam, kan er komen. Dat is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van [...]

  Lees verder
 • Ex­tra vee in de wei? Eerst de ge­vol­gen on­der­zoe­ken!

  09-10-2019

  [...] een bestemmingsplan het mogelijk maakt dat veehouderijen meer vee mogen houden, dan moet de gemeente de gevolgen daarvan voor beschermde Natura 2000-gebieden onderzoeken. Ook de gevolgen van [...]

  Lees verder
 • 'PAS' remt zes ont­wik­ke­lin­gen, waar­on­der aan­slui­ting A9 en strand­be­bou­wing Pet­ten

  11-09-2019

  [...] aansluiting op de A9 bij Heiloo, strandbebouwing bij Petten, een sportpark in Zaandijk en een bedrijventerrein in Aalten kunnen niet doorgaan. Dat geldt ook voor een sportcomplex in Egmond aan [...]

  Lees verder
 • Over­zichts­uit­spraak wo­ning­s­lui­tin­gen door bur­ge­mees­ter na drugs­vondst

  28-08-2019

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag (28 augustus 2019) een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over het sluiten van woningen door de burgemeester na de vondst van drugs. Met de [...]

  Lees verder
 • Supermarkt toegestaan op perceel met bestemming detailhandel en met de extra aanduiding uitsluitend tuincentrum?

  28-08-2019

  [...] 1. Reggestede Projecten wil op het perceel twee gebouwen bouwen waarin supermarkten zullen worden geëxploiteerd. Zij heeft hiervoor onder andere een omgevingsvergunning voor bouwen als [...]

  Lees verder
 • Burgemeester mocht Eritrese conferentie in Veldhoven niet verbieden

  21-08-2019

  [...] burgemeester van Veldhoven mocht een conferentie in zijn stad voor een aan de Eritrese regering gelieerde jongerenorganisatie niet verbieden met een noodbevel. Hij had meer informatie moeten [...]

  Lees verder
 • Rem op ont­wik­ke­lin­gen in Box­tel, Roer­mond en Wa­ge­nin­gen van­we­ge PAS

  14-08-2019

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag drie bestemmingsplannen van de gemeente Boxtel, Roermond en Wageningen nagenoeg volledig vernietigd. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag drie [...]

  Lees verder
 • Ap­pin­ge­dam mag re­gu­lie­re win­kels we­ren van win­kel­ge­bied voor gro­te ar­ti­ke­len

  24-07-2019

  [...] gemeente Appingedam mag reguliere ('normale') detailhandel weren van het Woonplein aan de rand van de stad. Het is toegestaan dat de gemeente daar alleen detailhandel in omvangrijke artikelen [...]

  Lees verder
 • Ver­bre­ding Kem­pen­baan in Veld­ho­ven kan door­gaan; ADC-toets goed uit­ge­voerd

  24-07-2019

  [...] wegverbreding van de Kempenbaan-West in Veldhoven en een nieuwe aansluiting op de rijksweg A67 kunnen doorgaan, ondanks enige toename van neerslag van stikstof op een natuurgebied in de omgeving. [...]

  Lees verder
 • Mi­nis­ter moet uit­leg­gen waar­om gas­win­ning niet snel­ler naar nul kan

  03-07-2019

  [...] minister van Economische Zaken en Klimaat moet beter motiveren waarom de Groningse gaswinning na afloop van het huidige gasjaar 2018-2019 niet sneller kan worden afgebouwd naar nul. De minister [...]

  Lees verder
 • PAS mag niet als toe­stem­mings­ba­sis voor ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­bruikt

  29-05-2019

  [...] Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van [...]

  Lees verder
 • Wind­park N33 mag er ko­men

  29-05-2019

  [...] windmolenpark N33 in de omgeving van Veendam in Groningen kan er komen. In een ruim 200 pagina’s tellende uitspraak van vandaag (29 mei 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad [...]

  Lees verder
 • Eind­uit­spraak over ver­trou­wens­be­gin­sel in het om­ge­vings­recht

  29-05-2019

  [...] toezegging van een bouwinspecteur en andere ambtenaren aan een vrouw uit Amsterdam heeft het gerechtvaardigd vertrouwen opgewekt dat het gemeentebestuur van Amsterdam in haar geval niet tot [...]

  Lees verder
 • Nieu­we tram­lijn tus­sen Has­selt en Maas­tricht kan er ko­men

  15-05-2019

  [...] bestemmingsplan voor het Nederlandse deel van de tramlijn tussen het Belgische Hasselt en het Mosae Forum in Maastricht blijft in stand. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling [...]

  Lees verder
 • Brou­wersei­land in de Gre­ve­lin­gen mag nu niet wor­den aan­ge­legd

  03-05-2019

  [...] project Brouwerseiland tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland aan de Brouwersdam komt er in ieder geval voorlopig niet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  Lees verder
 • Her­ont­wik­ke­ling voor­ma­lig de­fen­sie­ter­rein Hem­brug in Zaan­dam kan niet van start

  03-05-2019

  [...] bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug in Zaandam is vandaag (30 april 2019) door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. [...]

  Lees verder
 • Ge­doog­be­slis­sing is geen be­sluit en kan dus niet wor­den aan­ge­voch­ten bij de be­stuurs­rech­ter

  24-04-2019

  [...] grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hakt vandaag een belangrijke bestuursrechtelijke knoop door. Een gedoogbeslissing is geen besluit. Dat geldt ook voor de [...]

  Lees verder
 • Sms’jes en Whats­App-be­rich­ten op za­ke­lij­ke én pri­vé­te­le­foons zijn te ‘wob­ben’

  20-03-2019

  [...] en WhatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), als deze in het kader van het werk zijn [...]

  Lees verder
 • Con­clu­sie staats­raad ad­vo­caat-ge­ne­raal over het ver­trou­wens­be­gin­sel

  20-03-2019

  [...] die als een toezegging opgevat mogen worden, kunnen gerechtvaardigd vertrouwen wekken dat een overheidsorgaan geen herstelsanctie (zoals een dwangsom of bestuursdwang) zal opleggen [...]

  Lees verder
 • Gemeente mag kosten opruimen drugsafval niet verhalen op eigenaren weiland

  27-02-2019

  [...] gemeentebestuur van Nuenen, Gerwen en Nederwetten mag de kosten van het opruimen van drugsafval niet verhalen op de eigenaren van het weiland waar het drugsafval werd gevonden. Dat staat in een [...]

  Lees verder
 • Afdeling bestuursrechtspraak wil uitleg over regels voor bevoorrading LPG-tankstation

  30-01-2019

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (30 januari 2019) in een zaak die zij in behandeling heeft, zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in [...]

  Lees verder
 • Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de gedoogbeslissing

  16-01-2019

  [...] beslissing om wel of niet te gedogen is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar kan onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter worden aangevochten. Dit is in elk [...]

  Lees verder
 • Amsterdamse aanpak van toeristenwinkels blijft overeind

  19-12-2018

  [...] verbod om na 5 oktober 2018 nog een nieuwe toeristenwinkel te openen in het centrum van Amsterdam is niet in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Toch mocht het gemeentebestuur in dit geval [...]

  Lees verder
 • Windpark Zeewolde mag er komen

  19-12-2018

  [...] inpassingsplan 'Windpark Zeewolde' blijft in stand. De bezwaren tegen zowel het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu als de bijbehorende [...]

  Lees verder
 • Arrest Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof

  07-11-2018

  [...] (7 november 2018) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de [...]

  Lees verder
 • Totstandkoming StAB-deskundigenberichten niet in strijd met artikel 6 EVRM

  17-10-2018

  [...] manier waarop deskundigenberichten van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) tot stand komen, is niet in strijd met het recht op een eerlijk [...]

  Lees verder
 • Gemeente Amsterdam moet opnieuw beslissen over vergunningen rondvaartboten

  12-09-2018

  [...] gemeentebestuur van Amsterdam moet opnieuw beslissen over een aantal aanvragen voor exploitatievergunningen voor rondvaartboten. Dat het gemeentebestuur voor onbepaalde tijd helemaal geen [...]

  Lees verder
 • Burgemeester van Amsterdam mocht voorwaarden stellen aan raamprostitutie

  29-08-2018

  [...] burgemeester van Amsterdam mocht voorwaarden stellen aan de vergunningen voor raamprostitutiebedrijven op de Wallen, maar niet alle voorwaarden die de burgemeester wil opnemen kunnen door de [...]

  Lees verder
 • Spoor Hoekse Lijn mag worden verlengd tot aan de kust van Hoek van Holland

  15-08-2018

  [...] spoor van de Hoekse Lijn mag worden doorgetrokken tot op korte afstand van het strand in Hoek van Holland. Ook kan bij dat strand een nieuw eindstation worden gebouwd. Dat blijkt uit een [...]

  Lees verder
 • Bewoners moeten ADM-terrein uiterlijk op 25 december 2018 verlaten

  25-07-2018

  [...] bewoners en gebruikers van het zogenoemde ADM-terrein in het Westelijk havengebied in Amsterdam moeten dat uiterlijk op 25 december 2018 verlaten hebben. Dat blijkt uit een uitspraak van de [...]

  Lees verder
 • Blankenburgverbinding mag worden aangelegd

  18-07-2018

  [...] Blankenburgverbinding kan er komen. De bezwaren tegen het tracébesluit van de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu zijn ongegrond. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling [...]

  Lees verder
 • Windpark Fryslân mag worden aangelegd

  11-07-2018

  [...] inpassingsplan 'Windpark Fryslân' blijft in stand. De bezwaren tegen zowel het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu als de bijbehorende [...]

  Lees verder
 • Omgevingsvergunning voor zonnepark bij Sappemeer moet beter worden onderbouwd

  27-06-2018

  [...] college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen moet beter onderbouwen waarom de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark Midden-Groningen voor omwonenden aanvaardbaar zijn. Het [...]

  Lees verder
 • Gemeente Appingedam moet brancheringsregels in bestemmingsplan beter onderbouwen

  20-06-2018

  [...] gemeenteraad van Appingedam moet beter onderbouwen waarom het gerechtvaardigd is om reguliere detailhandel van het Woonplein te weren. De 'brancheringsregels' die de gemeenteraad daarvoor in het [...]

  Lees verder
 • Milieuzone Rotterdam volledig van kracht voor oude diesel- én oude benzineauto’s

  06-06-2018

  [...] gemeente Rotterdam mag dieselauto's van vóór 2001 en benzineauto's van vóór 1 juli 1992 weren uit het centrum van de stad. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een [...]

  Lees verder
 • Conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

  06-06-2018

  [...] bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordening zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen. Datzelfde geldt in de regel voor [...]

  Lees verder
 • Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

  02-05-2018

  [...] waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een [...]

  Lees verder
 • Conclusie staatsraad advocaat-generaal over invordering van geldbedragen

  04-04-2018

  [...] de invordering van geldbedragen na handhavingsbesluiten, zoals dwangsommen of kosten van bestuursdwang, moet een bestuursorgaan rekening houden met alle relevante omstandigheden. Dat zijn ook [...]

  Lees verder
 • Uitspraak over kostenraming bij grondexploitatie

  16-03-2018

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 maart 2018) uitspraak gedaan in een zaak over een exploitatieplan. In een exploitatieplan staan de kosten die grondeigenaren [...]

  Lees verder
 • Schorsing van twee natuurvergunningen waarbij het PAS is toegepast

  09-03-2018

  [...] voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (9 maart 2018) twee natuurvergunningen geschorst waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is [...]

  Lees verder
 • Windpark De Drentse Monden en Oostermoer mag worden aangelegd

  21-02-2018

  [...] inpassingsplan 'Windpark De Drentse Monden en Oostermoer' blijft in stand. De bezwaren tegen het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en [...]

  Lees verder
 • Nieuw besluit nodig over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet'

  21-02-2018

  [...] staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de aanwijzing van het Natura 2000-gebied 'Haringvliet'. Zijn eerdere besluit om de Leenheerenpolder buiten dat [...]

  Lees verder
 • Uitspraak Europees Hof van Justitie over Europese Dienstenrichtlijn

  30-01-2018

  [...] (30 januari 2018) heeft het Hof van Justitie in Luxemburg zogenoemde prejudiciële vragen beantwoord over de Europese Dienstenrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [...]

  Lees verder
 • Bomenkap voor werkzaamheden aan Zuidelijke Ringweg Groningen mag doorgaan

  10-01-2018

  [...] gemeentebestuur van Groningen mocht omgevingsvergunningen verlenen voor de bomenkap vanwege de ingrijpende aanpassing van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Dat blijkt uit een uitspraak van de [...]

  Lees verder
 • Conclusie staatsraad advocaat-generaal over exceptieve toetsing

  22-12-2017

  [...] moeten een algemeen verbindend voorschrift exceptief toetsen aan zowel materiële als formele algemene rechtsbeginselen. Zij moeten dat voorschrift vervolgens buiten toepassing laten [...]

  Lees verder
 • Besluit over gaswinning in Groningen moet opnieuw

  15-11-2017

  [...] minister van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen. Zijn eerdere besluit om de komende 5 jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, [...]

  Lees verder
 • Strandhuisjes mogen op Zuiderstrand van Kijkduin

  18-10-2017

  [...] college van burgemeester en wethouders van Den Haag mocht vergunningen verlenen voor in totaal 40 strandhuisjes op het Zuiderstrand van Kijkduin. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling [...]

  Lees verder
 • Triodos Bank mag nieuw kantoor bouwen op landgoed De Reehorst

  18-10-2017

  [...] Bank mag haar nieuwe kantoor bouwen op landgoed De Reehorst tussen NS-station Driebergen-Zeist en de A12 in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  Lees verder
 • Voor­lich­ting over rol van ge­meen­ten bij aan­pak on­der­mij­nen­de cri­mi­na­li­teit

  3-Apr-2019

  Gemeenten vragen om intensievere uitwisseling van persoonsgegevens bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Maar het uitbreiden van de openbare-ordetaak van de burgemeester is daar geen passend antwoord op. Om intensievere gegevensuitwisseling mogelijk te maken zijn andere stappen nodig. Dat staat in een zogenoemde voorlichting die de Afdeling advisering van de Raad van State heeft uitgebracht op verzoek van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister heeft de voorlichting vandaag (2 april 2019) openbaar gemaakt.

  Lees verder
 • Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten

  9-Feb-2018

  De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven. De voorzitter wil weten of bij een ruimtelijk plan - zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een inpassingsplan - of een omgevingsvergunning zogenoemde "schaarse publieke rechten worden verdeeld".

  Lees verder
 • Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de bestuurlijke waarschuwing

  24-Jan-2018

  Een bestuurlijke waarschuwing is een besluit waartegen men bij de bestuursrechter in beroep kan komen, als die waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift en zij een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een sanctie of maatregel te kunnen opleggen. Zij is dan een 'essentieel en onlosmakelijk onderdeel' van het sanctieregime. Een waarschuwing die niet op de wet, maar uitsluitend op beleid is gebaseerd is geen besluit en kan in de regel niet worden aangevochten bij de bestuursrechter.

  Lees verder
 • Besluit over gaswinning in Groningen moet opnieuw

  16-Nov-2017

  De minister van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen. Zijn eerdere besluit om de komende 5 jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, heeft hij niet goed onderbouwd. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (15 november 2017). Zo heeft de minister het risico voor de mensen in het aardbevingsgebied niet genoeg betrokken in zijn motivering. Hij heeft ook niet gemotiveerd waarom de leveringszekerheid als ondergrens is genomen voor de hoeveelheid te winnen gas, ondanks de onzekerheid over de gevolgen. Bovendien heeft hij niet duidelijk gemaakt welke maatregelen mogelijk zijn om de behoefte aan gas te beperken. De minister krijgt een jaar de tijd om een nieuw, beter onderbouwd besluit te nemen. Tot die tijd ligt de gaswinning niet stil. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak bepaald dat de NAM in de tussenliggende periode gas mag blijven winnen.

  Lees verder
 • Uitspraak Europees Hof van Justitie over verkleining Habitatrichtlijngebied

  19-Oct-2017

  Vandaag (19 oktober 2017) heeft het Hof van Justitie in Luxemburg een zogenoemde prejudiciële vraag beantwoord over de verkleining van het Habitatrichtlijngebied 'Haringvliet'. Dit gebied maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde de vraag in mei 2016 aan het Hof van Justitie.

  Lees verder
 • Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie over de bestuurlijke waarschuwing

  22-Sep-2017

  De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over de bestuurlijke waarschuwing.

  Lees verder
 • Europees Hof van Justitie gaat prejudiciële vragen over PAS met voorrang behandelen

  7-Aug-2017

  Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laten weten dat het de zogenoemde prejudiciële vragen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met voorrang gaat behandelen. Daarmee komt het Hof van Justitie tegemoet aan het verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak en erkent het Hof van Justitie het belang van een spoedige behandeling van deze zaken.

  Lees verder
 • Streep door tijdelijke vergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam

  7-Jun-2017

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een groot aantal vergunningen voor rondvaartboten om tot 1 januari 2020 door het centrum van Amsterdam te varen, vernietigd. Daarmee zijn deze vergunningen van de baan en gelden de oude vergunningen weer, die eerder voor onbepaalde tijd waren verleend. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (7 juni 2017). Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

  Lees verder
 • Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over PAS

  17-May-2017

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (17 mei 2017) zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.

  Lees verder
 • Samenvatting advies over beëindiging subsidiëring bodemsaneringsprojecten

  7-Apr-2017

  De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over wijziging van het Besluit Financiële bepalingen bodemsanering. Om de huidige aanpak van bodemvervuiling te versnellen wordt bepaald dat het besluit vervalt op 1 januari 2025 en dat in 2030 alle subsidies definitief worden vastgesteld, ook als een saneringsproject nog niet is afgerond. Ook in bepaalde andere gevallen kan de subsidie al definitief worden vastgesteld voordat de bodemsanering is afgerond. Het besluit is 7 april 2017 bekendgemaakt. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

  Lees verder
 • Jaarverslag Raad van State 2016. Politieke ontwikkelingen raken fundamentele zekerheden

  6-Apr-2017

  Na jaren van zorg ging het in 2016 boven verwachting goed. Toch laat het afgelopen jaar door diverse politieke ontwikkelingen een onbestemd gevoel van onrust achter. Ontwikkelingen die voorboden zouden kunnen zijn van grotere schokken. Deze raken vanzelfsprekendheden en fundamentele zekerheden en de verworvenheden die in de afgelopen driekwart eeuw daarop zijn ‘gebouwd’. De rechtsordening van internationale verhoudingen en het functioneren van democratie en rechtsstaat zijn daarbij in het geding. Reden om de schokbestendigheid van de eigen instituties en de samenleving waar mogelijk te versterken.

  Lees verder
 • Samenvatting advies wetsvoorstel verwijdering asbest en asbestproducten

  3-Feb-2017

  De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel verwijdering asbest en asbestproducten. Het wetsvoorstel is op 3 februari 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

  Lees verder
 • Griffierechtbedragen met ingang van 1 januari 2017

  31-Dec-2016

  Bij rechtbanken en ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet een bedrag worden betaald om een (hoger)beroepschrift in behandeling te laten nemen.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte