Kate, Bas ten

Bas ten Kate, advocaat bij Nysingh, houdt zich bezig met bestuurs- en privaatrechtelijke kwesties waarbij overheden nauw betrokken zijn.

 • Ongeadresseerd reclamedrukwerk en de afvalverordening

  16-10-2019

  [...] sticker op je brievenbus om de bezorging van ongeadresseerde reclamefolders te voorkomen is in Amsterdam niet langer vereist. De Gemeente heeft het stickerbeleid in september 2017 door middel [...]

  Lees verder
 • Geen schadeloosstelling ondanks te late uitvoering

  08-07-2019

  [...] dit arrest is een einde gekomen aan een langdurende nasleep van een onteigeningsprocedure die al in 1998 was ingezet. Centraal stond de vordering van de oorspronkelijk eigenaar tot teruglevering [...]

  Lees verder
 • Samenloop onteigening en planschade

  29-04-2019

  [...] Haaksbergen: nadeelcompensatie/planschade ondanks aankoop in der minne De eigenaar van een landgoed in Haaksbergen vraagt om vergoeding van planschade vanwege de vaststelling en de aanleg [...]

  Lees verder
 • Bodembestanddelen, verleggingskosten en eliminatie

  27-09-2018

  [...] dit arrest van 21 september 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1694) geeft de Hoge Raad aan welke kosten in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van het voordeel vanwege onwinbare [...]

  Lees verder
 • Complexbenadering onwinbare bodembestanddelen

  24-04-2018

  [...] twee arresten van eind maart (HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:485 en 486) staat centraal de vraag of bij de berekening van de (toeslag op de) waarde vanwege het vrijkomen van onwinbare [...]

  Lees verder
 • Onteigening, inbezitneming, horen

  26-03-2018

  [...] moest de rechtbank Limburg (8 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2329) oordelen over een gemeentelijk verzoek om een bevelschrift inbezitneming als bedoeld in artikel 57 Ow. Op basis van zo’n [...]

  Lees verder
 • Verzet buurtbewoners tegen kunstwerk

  27-02-2018

  [...] uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:238 geeft een goed voorbeeld van de moeilijkheden waarin een overheid verzeild kan raken wanneer zij het verzet van [...]

  Lees verder
 • Update aardbevingsdossier Groningen

  07-02-2018

  [...] de aardbeving van Huizinge van 16 augustus 2012 heeft de aarde onder Groningen niet meer zo geschud als op 8 januari 2018, toen een beving van 3,4 op de schaal van Richter werd gemeten met als [...]

  Lees verder
 • Onteigening gedeelte horecabedrijf. Residuele benadering.

  28-12-2017

  [...] werd een onbebouwd gedeelte van een kavel waarop een horecabedrijf aanwezig was. Hoe dient de waarde daarvan bepaald te worden? Wanneer hetgeen onteigend wordt niet zelfstandig verhandeld [...]

  Lees verder
 • Positie juridisch eigenaar na economische eigendomsoverdracht

  27-12-2017

  [...] 15 december jl. heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen die alle betrekking hebben op onteigeningen ten behoeve van de verlegging van de A9 nabij Schiphol (zie ook ‘Eliminatie tracébesluit [...]

  Lees verder
 • Eliminatie tracébesluit zonder voorafgaand plan

  27-12-2017

  [...] 15 december jl. heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen die alle betrekking hebben op onteigeningen ten behoeve van de verlegging van de A9 nabij Schiphol (zie ook ‘Geen [...]

  Lees verder
 • Geen vergoeding wederbeleggingskosten handelaar in onroerende zaken

  27-12-2017

  [...] 15 december jl. heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen die alle betrekking hebben op onteigeningen ten behoeve van de verlegging van de A9 nabij Schiphol (zie ook ‘Eliminatie tracébesluit [...]

  Lees verder
 • Opiumwet. Niet verlengen gedoogverklaring. Nadeelcompensatie?

  22-12-2017

  [...] dit arrest heeft de Hoge Raad verworpen het cassatieberoep van een aantal houders van Amsterdamse coffeeshops, die vanwege nieuw gemeentelijk beleid hun ondernemingen niet mochten voortzetten. De [...]

  Lees verder
 • Handhaving openbaarheid, openbaarheid door bestemming

  28-11-2017

  [...] deze kwestie stonden twee vragen centraal. Wat is precies te verstaan onder het begrip ‘weg’ in de APV? En wanneer is een weg als een openbare weg te beschouwen? Burgemeesters en wethouders van [...]

  Lees verder
 • Terugleveren na vernietiging gedoogplicht?

  11-09-2017

  [...] Zeeland-West-Brabant 14 juni 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3651 In zijn uitspraak van 24 juni 2013 zette de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2013:431) een streep door een aantal door het waterschap [...]

  Lees verder
 • Kort geding: ingebruikneming vooruitlopend op onteigening

  11-09-2017

  [...] Limburg 11 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8580 De provincie Limburg vorderde de onteigening van een aantal percelen ten behoeve van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Op 8 [...]

  Lees verder
 • Planschade: waardevermindering door onbestemde angst

  11-07-2017

  [...] 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1752, ECLI:NL:RVS:2017:1754, ECLI:NL:RVS:2017:1756, ECLI:NL:RVS:2017:1761 De Minister van EZ moest beslissen over een verzoek om vergoeding van planschade in [...]

  Lees verder
 • Onderhandelen over gedoogplicht

  27-03-2017

  [...] eigenaar van landgoed Kasteel Keppel verzet zich tegen de oplegging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) ten behoeve van een hoogspanningsverbinding. Hij voert [...]

  Lees verder
 • Gedoogplicht: VarioHippique, part II

  27-03-2017

  [...] Afdeling heeft in de uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:752) opnieuw geoordeeld over de vraag of de belangen van VarioHippique onteigening vorderden. VarioHippique is beheerder van een [...]

  Lees verder
 • Gedoogplicht en aanvaard risico

  08-03-2017

  [...] Raad van State heeft in de uitspraak van 1 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:524) een verzoek om schadevergoeding op grond van artikel 7.14 Waterwet naar aanleiding van een opgelegde gedoogplicht [...]

  Lees verder
 • Taxatie planschade Vergelijkingsmethode niet verplicht. Aanvaardbare marges ten opzichte van WOZ-taxaties

  28-12-2016

  [...] eigenaar van een woning vraagt om vergoeding van planschade vanwege een nieuw bestemmingsplan dat het realiseren van een woonwijk op een dicht bij de woning gelegen voorheen agrarisch gebied, [...]

  Lees verder
 • Aanvaard risico: kennisneming huis-aan-huisblad

  15-11-2016

  [...] van Amsterdam wezen een verzoek om vergoeding van planschade af wegens aanvaard risico. Het verzoek had betrekking op een aantal panden aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam. De rechtbank [...]

  Lees verder
 • Praktische toepassing relativiteitsbeginsel

  31-10-2016

  [...] Istanbul v.o.f. drijft een supermarkt/slagerij te Hengelo. B en W van Hengelo verlenen een omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg. Market Istanbul verzet zich daartegen, omdat zij [...]

  Lees verder
 • Wet Bibob. Onderzoek Bureau Bibob nadat besluit genomen is.

  26-08-2016

  [...] Bibob. Onderzoek Bureau Bibob nadat besluit genomen is. Gevaar dat wederrechtelijk verkregen voordeel wordt benut. De Burgemeester van Dordrecht wees een verzoek om een vergunning voor de [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie/planschade. Overdracht aandelen en actieve risicoaanvaarding

  08-07-2016

  [...] aandelen van de B.V. Suikerfabriek Holland zijn in 2000 verkocht waarna de naam van de vennootschap is veranderd in Sugar City Investments B.V. Op het moment dat dit gebeurde was er op grond [...]

  Lees verder
 • Bodemverontreiniging, saneringskosten en complexwaarde

  27-06-2016

  [...] een arrest van 24 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1273) moest de Hoge Raad oordelen over de onteigening van een verontreinigd bedrijfsterrein ten behoeve van woningbouw. Eigenaar Vabeog betoogde dat [...]

  Lees verder
 • Wederbeleggingskosten: een strikte maatstaf

  27-06-2016

  [...] een arrest van 24 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1273) heeft de Hoge Raad herhaald dat ten aanzien van de vergoedbaarheid van wederbeleggingskosten een strikte maatstaf geldt. Braak liggend terrein [...]

  Lees verder
 • Langverwachte eliminatiearresten

  27-01-2016

  [...] 15 januari jl. heeft de Hoge Raad vijf arresten gewezen die van grote betekenis zijn voor de toepassing van het eliminatiebeginsel (art. 40c Ow). De Hoge Raad stelt voorop dat bij het vaststellen [...]

  Lees verder
 • Planschade: drempel maatschappelijk risico van drie procent

  20-10-2015

  [...] artikel 6.2 lid 2 Wro is een forfaitaire drempel bepaald van ten minste twee procent van de waarde van de onroerende zaak voorafgaande aan het in werking treden van het schadeveroorzakende [...]

  Lees verder
 • Conclusies A-G over eliminatie

  10-09-2015

  [...] twee cassatieprocedures bij de Hoge Raad (bestemmingsplan “Hoog Dalem” te Gorinchem en “Perkpolder” in Zeeuws-Vlaanderen) heeft Advocaat-Generaal Van Oven geadviseerd over de toepassing van het [...]

  Lees verder
 • Staatssteun bij grondtransactie, aankoop ter voorkoming onteigening?

  20-07-2015

  [...] heeft de rechtbank Noord-Nederland in een geschil tussen de onderneming Spaansen en de gemeente Harlingen (Gemeente) geoordeeld, op vordering van de Gemeente, dat de grondtransactie tussen [...]

  Lees verder
 • Gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet

  06-07-2015

  [...] gedoogplicht kan niet worden opgelegd wanneer de belangen van de eigenaar vorderen dat onteigend wordt. Ook in deze uitspraak stelt de Afdeling dat voor het antwoord op de vraag of dit het geval [...]

  Lees verder
 • Onteigening en aanbod onder voorbehoud bestuurlijke goedkeuring

  02-04-2015

  [...] van de te onteigen eigenaren betoogde dat het onvoorwaardelijke en serieuze karakter van de biedingen van de provincie Groningen onvoldoende vast stond, omdat die biedingen gedaan waren onder [...]

  Lees verder
 • Onteigening en positie huurders/pachters

  02-04-2015

  [...] positie van huurders/pachters in het kader van de onderhandelingen die aan een (verzoek)besluit tot onteigening vooraf moeten gaan geeft nog wel eens aanleiding tot lastige discussies. Vanwege de [...]

  Lees verder
 • Maatschappelijk risico bij opeenvolgende met elkaar samenhangende wijzigingen planologisch regime

  01-04-2015

  [...] eigenaar van een woning in Rhoon verzoekt om vergoeding van planschade. Als schadeoorzaken worden genoemd een vrijstellingsbesluit ex artikel 19 WRO d.d. 8 april 2009 en een nieuw [...]

  Lees verder
 • Onvoldoende middelen om griffierecht te voldoen

  03-03-2015

  [...] tegen het niet ontvankelijk verklaren van het hoger beroep wegens het niet tijdig voldoen van het griffierecht. Appellant voert aan dat hij onvoldoende middelen had en heeft om het [...]

  Lees verder
 • Planschade Kosten deskundige bijstand

  12-02-2015

  [...] deze uitspraak komen aan de orde zowel de kosten van deskundige bijstand in het kader van de aanvraag om vergoeding van planschade als de kosten van deskundige bijstand die in het verdere verloop [...]

  Lees verder
 • Planschade, omvang maatschappelijk risico

  05-12-2014

  [...] eigenaar van een woning vraagt vergoeding van planschade. De schade wordt veroorzaakt door een vrijstelling ex artikel 19 WRO waardoor de bestemming van gronden nabij zijn woning zijn gewijzigd [...]

  Lees verder
 • Planschade, geen aanvaard risico

  05-12-2014

  [...] eigenaar van een grachtenpand in Franeker vraagt om vergoeding van planschade. Die planschade wordt veroorzaakt door een besluit tot vrijstelling ex artikel 19 WRO (oud), dat de bouw van een [...]

  Lees verder
 • Planschade. Passieve risicoaanvaarding. Eerder ingediend bouwplan waar gedeeltelijk van de planologische mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.

  19-11-2014

  [...] ontwikkelaar vraagt de gemeente Nijmegen om vergoeding van planschade. Die schade is ontstaan doordat het nieuwe bestemmingsplan minder bouwmogelijkheden kent dan het oude. Niet ter discussie [...]

  Lees verder
 • Drempel in de vorm van kostenpercentage, reguliere infrastructurele werkzaamheden vormen een normale maatschappelijke ontwikkeling

  17-09-2014

  [...] loonwerkbedrijf annex een containerverhuurbedrijf lijdt schade doordat zij alleen via een omweg bereikbaar is vanwege de bouw van een vaste oeververbinding over de Zuid-Willemsvaart. Het [...]

  Lees verder
 • Wanneer kan in het schadeveroorzakend besluit worden volstaan met een verwijzing naar een nadeelcompensatieregeling?

  06-08-2014

  [...] verband met de reconstructie van een weg dient een door Evides beheerde waterleiding verlegd te worden. De gemeente Rotterdam geeft Evides daartoe een aanwijzing op basis van de Rotterdamse [...]

  Lees verder
 • Samenloop planschade/onteigening; vergoeding van schade anderszins verzekerd?

  16-07-2014

  [...] kampeerbedrijf vraagt om vergoeding van de schade die is ondervonden in verband met de wijziging van de bestemming van een deel van de tot het kampeerbedrijf behorende gronden. De [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie: geen planvergelijking bij dijkverbetering, omvang maatschappelijk risico bij dijkverbetering

  02-07-2014

  [...] bewoner van een nabij de Westerschelde gelegen woning vraagt om nadeelcompensatie, omdat hij als gevolg van een dijkverhoging minder uitzicht heeft. De dijkverhoging is mogelijk gemaakt door het [...]

  Lees verder
 • Eliminatie lucratieve bestemming

  16-06-2014

  [...] Rotterdam 21 mei 2014, zaaknummer/rolnummer C/10/428853/HA ZA 13-730 Onteigening/eliminatie van bestemmingen/verwachtingswaarde en bijkomende schade Sinds het arrest van de Hoge Raad van [...]

  Lees verder
 • Nadeelcompensatie: einduitspraak Wouwse Tol

  28-05-2014

  [...] Wouwse Tol exploiteert een wegrestaurant/hotel aan de A58 nabij Bergen op Zoom. Als gevolg van wegwerkzaamheden was de onderneming in de periode maart - april 2006 verminderd of niet bereikbaar. [...]

  Lees verder
 • Eliminatie van bestemmingen: regel of uitzondering?

  21-05-2014

  [...] Rotterdam 21 mei 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4822 Rechtbank Rotterdam 18 juni 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:4914, 4915 en 4917 Gerechtshof Den Haag 24 juni 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2057 Ingevolge [...]

  Lees verder
 • Investeren in bestaand belang als de schade voorzienbaar is, geeft geen aanvaard risico

  16-04-2014

  [...] ABRvS overweegt in deze uitspraak dat een ‘omvangrijke uitbreiding van de woning’ op een moment nadat het schadeveroorzakend bestemmingsplan voorzienbaar is, niet leidt tot aanvaard risico. [...]

  Lees verder
 • Wetsvoorstel wijziging Awb in verband met de Omgevingswet

  30-Aug-2019

  Op 22 juli jl. is het voorstel 1) om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen in verband met de Omgevingswet en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen.

  Lees verder
 • Vergoeding kosten onderzoek zelfrealisatie

  27-Sep-2018

  Dit arrest bevat een interessante overweging ten aan zien van de proceskosten. Voorts geeft de Hoge Raad aan welke kosten in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van het voordeel vanwege onwinbare bodembestanddelen, zie daarvoor de bijdrage 'Bodembestanddelen, verleggingskosten en eliminatie' elders op dit blog.

  Lees verder
 • Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

  27-Aug-2018

  Op 20 juli is de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen aangeboden 1) aan de Tweede Kamer. De Handleiding is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. Daarnaast hadden ook deskundigen zitting in de werkgroep.

  Lees verder
 • Wijziging van de Awb en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

  25-Jan-2018

  Op 17 januari 2018 is het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht voor consultatie ter inzage gelegd. Dit wetsvoorstel vervangt de huidige regeling voor de coördinatie van samenhangende besluiten in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door een nieuwe regeling. De nieuwe coördinatieregeling is toepasbaar voor het gehele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel bevat voorts nog enkele andere wijzigingen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bovendien past het wetsvoorstel enkele wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 van de Awb.

  Lees verder
 • Private partij en onteigening

  11-Dec-2017

  Afgelopen zomer verscheen het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’. De meest in het oog springende aanbeveling van de Raad is dat de gemeenteraad de ruimte zou moeten krijgen om een private partij gebruik te laten maken van instrumenten als onteigening en voorkeursrecht. Als voorbeelden van dergelijke initiatiefnemers noemt het rapport woningbouwcorporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars en collectieve opdrachtgevers. Volgens de Rli moeten burgers en bedrijven zelfredzamer worden en onderling (zonder veel overheidsbemoeienis) aan de slag kunnen.

  Lees verder
 • Compensatie in natura door vaststelling compenserend bestemmingsplan.

  25-Nov-2014

  De gemeente besluit schade gedeeltelijk in natura te compenseren door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Dat nieuwe bestemmingsplan wordt echter vernietigd voordat de Afdeling omtrent de planschade oordeelt. In het besluit tot toekenning van de planschade was overwogen dat schade alsnog in geld zou worden vergoed wanneer het nieuwe bestemmingsplan zou worden vernietigd “op een grond die niet reparabel is”.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte