X Zoekopdracht en filters verwijderen

Jurisprudentie Samenvattingen (3251 resultaten)

Pagina 1 van 326

Filter op rubriek

Thema

Bestemmingsplan (536) Planschade (244) Handhaving (192) Nadeelcompensatie (178) Natuurbeschermingswet (153) Bezwaar en beroep (127) Ladder duurzame verstedelijking (113) Dwangsom (98) Wob (84) Verjaring (81) Geluid (78) Vergunningvrij bouwen (72) Belanghebbende (72) Relativiteitsvereiste (71) Onteigening (71) Omgevingsvergunning (67) Normaal maatschappelijk risico (64) Evenementen (64) Kruimelafwijking (63) Milieu (57) Parkeren (54) Exploitatievergunning (51) Recreatie (50) Natura 2000-gebied (48) PAS (47) APV (47) Bestuursrecht (45) Awb (45) Flora- en faunawet (43) Schadevergoeding (41) Geur (36) Bouwwerk (36) Voorzienbaarheid (35) Erfpacht (35) Stikstof (34) Leges (34) Luchtkwaliteit (33) Schaarse vergunningen (33) Vvgb (32) Activiteitenbesluit (31) M.e.r. (29) Drank- en Horecawet (28) Bouwen (28) Plattelandswoningen (26) Deskundigenadvies (26) Asbest (26) Tijdelijke omgevingsvergunning (25) Vertrouwensbeginsel (25) Bouwbesluit (25) Waterwetgeving (24) Afval (24) Subsidies (23) Monumenten (23) Afwijken bestemmingsplan (22) Exploitatieplan (22) Seksinrichtingen (22) Omgevingsvergunning-van-rechtswege (22) Provinciale verordening (22) Bestuursdwang (21) Bodem (20) Intrekken vergunning (20) Overgangsrecht (19) Wijzigingsbevoegdheid (19) RO (19) Detailhandel (19) Windenergie (19) Overheidsaansprakelijkheid (19) Dienstenrichtlijn (18) Bodemverontreiniging (18) Bestuursorgaan (18) Schaarse vergunning (17) Kruimellijst (17) Bibob (17) Melding (16) Horeca (16) Grondzaken (16) Staatssteun (16) Ammoniak (15) Beleidsregels (14) Voorwaarde omgevingsvergunning (14) Invorderingsbeschikking (13) Bijbehorend bouwwerk (13) Omgevingsvergunning bouwen (12) Welstand (12) Publicatie (12) Calamiteit (12) Permanente bewoning (12) Onrechtmatig handelen (12) Eliminatiebeginsel (12) Gedogen (12) Spuitzone (12) Last onder dwangsom (12) Evidente privaatrechtelijke belemmering (11) Uitwerkingsplan (11) Chw (11) Vuurwerkbesluit (11) Woonboten (10) Tussenuitspraak (10) Leegstand (10) Vergunningverlening milieu (10) Mest (10) Bestuurlijke boete (10) Kappen (10) Beheersverordening (10) Soortenbescherming (10) Voorwaardelijke verplichting (10) Opiumwet (9) EVRM (9) Overtreder (9) Gebiedsontwikkeling (9) Reactieve aanwijzing (9) Bodembescherming (9) Zienswijze (9) Legalisatie (9) Verordening ruimte (9) Bouwleges (9) Goede ruimtelijke ordening (8) Gezondheid (8) Maatwerkvoorschriften (8) Milieuzone (8) Bijzonder bestuursrecht (8) Stuiting (8) Bouwverordening (8) Short stay (8) Schade (8) Coffeeshop (8) Saldering (8) Privaatrecht in omgevingsrecht (8) Onlosmakelijk (8) Nbw-vergunning (7) Fosfaat (7) Omgevingsvergunning milieu (7) Concurrent (7) Aanwijzing (7) Waterwet (7) Relativiteit (7) Rijksinpassingsplan (7) Anterieure overeenkomst (7) Buitengebied (7) Begunstigingstermijn (7) Natuur (6) Bedrijfswoning (6) Vertrouwenbeginsel (6) Gemeenteraad (6) Milieuvergunning (6) BBT (6) Archeologie (6) Binnenplanse afwijking (6) Afwijken omgevingsvergunning (6) Zelfvoorziening (6) Landelijk gebied (6) Aanleggen (6) Achtererf (6) Aanvraag (6) EHS (6) Erfafscheiding (6) Windpark (6) Grondexploitatie (5) Woonbestemming (5) Aanmaning (5) Wonen en zorg (5) Ondergeschikte aard (5) Gelijkheidsbeginsel (5) Tracébesluit (5) Procesbelang (5) Externe veiligheid (5) Natuurbescherming (5) Horecabedrijf (5) Mijnbouwwet (5) Veehouderij (5) Watervergunning (5) Kostenverhaal (4) Inspanningsverplichting (4) Passende beoordeling (4) Precario (4) Zorgvuldigheidsbeginsel (4) Procedure (4) Onttrekkingsvergunning (4) Zonne-energie (4) Zorgvastgoed (4) Vaststellingsovereenkomst (4) Ruimtelijke plannen (4) Mantelzorg (4) Zonering (4) Slopen (4) Vergunningverlening (4) Uitvoerbaarheid bestemmingsplan (4) Saneringsplan (4) Aanbesteding (4) Bestemmingsplanprocedure (4) Energiebesparing (4) Drugs (4) Bevoegd gezag (4) Goede procesorde (4) Exploitatieovereenkomst (4) Herbestemmen (4) Gedoogplicht (4) Calamiteitenregeling (4) Gebiedsbescherming (4) Meststoffenwet (3) Hoofdgebouw (3) Sluiting (3) Gebruiksvergunning (3) Omgevingsverordening (3) Geheimhouding (3) Boswet (3) Uitwerkingsplicht (3) Milieubeleid (3) Vergistingsinstallaties (3) Proceskostenvergoeding (3) Gemeentewet (3) Bevi (3) Ruimtelijke relevantie (3) Structuurvisie (3) Omgevingswet (3) Privaatrechtelijke belemming (3) Proactieve aanwijzing (3) Openbaar gebied (3) Herzieningsverzoek (3) Zorg en wonen (3) E-mail (3) Huisvestingswet (3) EPC (3) Woz (3) Openbare weg (3) Ingebrekestelling (3) Openbaarheid (3) Passieve risicoaanvaarding (3) Begrippen (3) Erfdienstbaarheid (3) Habitat (3) Wijzigen vergunning (3) Wegenwet (3) Beperkte milieutoets (3) Perceel (3) Burenrecht (3) Voorlopige voorziening (3) Dieren (3) Staatsteun (3) Revisievergunning (2) Relativiteitsbeginsel (2) Cultureel erfgoed (2) Hinderwet (2) Reclame (2) Prostitutie (2) Duurzaamheid (2) Planvergelijking (2) Plangebied (2) Eliminatie (2) Emissierechten (2) Coördinatieregeling Wro (2) Terinzagelegging (2) Concreet zicht op legalisatie (2) Vooringenomenheid (2) Aanvullende gegevens (2) Afwijkingsbevoegdheid (2) Agrarisch (2) Woonwagen (2) Arbeidsmigranten (2) Witwassen (2) Beginselplicht (2) Wijzigingsplan (2) Beroepschrift (2) Beroepsgronden (2) Beslissing op bezwaar (2) Voorkeursrecht (2) Voorgevel (2) Causaliteitsvereiste (2) Vogelrichtlijn (2) Bestaand gebruik (2) Vergunning (2) Uitweg (2) Bijzondere omstandigheden (2) Bijzondere wetten (2) Toekomstige ontwikkeling (2) Terras (2) Termijnoverschrijding (2) Bouwperceel (2) Bouwplan (2) Brandveilig gebruik (2) Burenruzie (2) Energie (2) Rechtsbescherming (2) Neutrale verandering (2) Legalisering (2) Kraken (2) Grondgebondenheid (2) Nge norm (2) Last onder bestuursdwang (2) Gebrek (2) Kennisgeving (2) Mitigerende maatregel (2) Kadastraal perceel (2) Flexibiliteit (2) Evenredigheidsbeginsel (2) Inrichting (2) Hennepkwekerij (2) Licht (2) Lozingen (2) Mijnbouwschade (2) Ontruiming (2) Huisvestingsverordening (2) Natuurschoonwet (2) Huurovereenkomst (2) Vergoeding in natura (1) Verweerschrift (1) Kruimelgevallen (1) Grondgebruik (1) geluid (1) Bezwaar-en-beroep (1) Grondbeleid (1) Voorbereidingsprocedure (1) Volksgezondheid (1) Geluidgrenswaarden (1) Bezonning (1) Vervallenverklaring (1) Verkeer (1) Gemeentegrond (1) Gewoon onderhoud (1) Bestuurlijke voorprocedure (1) Gemeentewet. APV (1) Bestrijdingsmiddelen (1) Veranderingsvergunning (1) Verklaring van geen bedenking (1) Verkeersbesluit (1) Bestemmingsplanwijziging (1) Bestaande rechten (1) Overdrachtsbelasting (1) Gronduitgifte (1) Winkeltijdenwet (1) Hersteltermijn (1) Adviseur (1) Zorgplicht (1) Huisrecht (1) afval (1) Huren (1) Zendmast (1) Algemeen verbindende voorschriften (1) IMRO-nummer (1) Ambtshalve voorzien (1) Inpassingsplan (1) Bebouwde kom (1) Bedrijvenlijsten (1) Windparken (1) Beroepsprocedure (1) Windhinder (1) Havenbeheersverordening (1) Beheerplan (1) Wet natuur (1) Belangenafweging (1) Kernenergiewet (1) Belanghebbend (1) belanghebbende (1) Beleid (1) Warmtewet (1) KOMO (1) Grondwet (1) Geen zienswijze (1) V-stacks (1) Uitvoeringsbesluit (1) mest (1) Uitsterfregeling (1) Onderhoud (1) Rijkscoördinatieregeling (1) Fax (1) Renovatie (1) Dakopbouw (1) Omgevingsverguning bouwen (1) Delegatie (1) Exploitatieverordening (1) Exploitatiekosten (1) Omgevingsvergunning-van-rechtsweg (1) Digitaal indienen (1) Drank-en-horecawet (1) Drones (1) Exceptieve toetsing (1) Onderdelenfuik (1) Onderzoek (1) Risicoaanvaarding (1) Permanente-bewoning (1) Emissierichtlijn (1) Opschorten beslistermijn (1) Oplosmiddelenbesluit (1) Eliminatieregel (1) Ontwerpbestemmingsplan (1) Ontgronding (1) ETS-richtlijn (1) Europese Richtlijn (1) ECLI:NL:RVS:2017:2993 (1) Europese Commissie (1) ECLI:NL:RVS:2017:2830 (1) ECLI:NL:RVS:2017:2804 (1) Preventieve last onder dwangsom (1) ECLI:NL:RVS:2017:1333 (1) Riolering (1) Coördinatieregeling (1) Uitrit (1) Strafrecht (1) Melkveehouderij (1) Transformatie (1) Binnenplanse vrijstelling (1) Opslag (1) Tijdelijke verhuur (1) BOP (1) Tijdelijke bestemming (1) Gedoogverklaring (1) Mestvergistingsinstallatie (1) Taxatierapport (1) Gedeeltelijk weigeren (1) Subsidie (1) Bouwerkl (1) Gebruiksverbod (1) Stofhinder (1) NEN (1) Sexinrichting (1) Conserverend bestemmingsplan (1) Filiaalbenadering (1) Formele rechtskracht (1) Schadebesluit (1) Natuurbeschemingswet (1) Buitenplanse afwijking (1) Gebouw (1) Bouwkavels (1) Bouwstop (1) Slopen en melding (1) Nadeelcompenstatie (1) Gebruiksmelding (1) Bouwkeet (1) Staatssteunrecht (1) Zwijgrecht (1)